สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนราชวินิตบางแคปานขำ สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ยอดแก้ว
 
1. นางสาวขวัญเรือน  ผมธรรม
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 78 เงิน 10 1. นางสาวธนาวดี  บุญจันทร์
 
1. นางสาวขวัญเรือน  ผมธรรม
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 58 เข้าร่วม 17 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  เรืองหา
 
1. นางสาวจิราวดี  เงินแถบ
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 67 ทองแดง 16 1. นางสาวพัชชา  แจ่มนิยม
 
1. นางสาวจิราวดี  เงินแถบ
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 81 ทอง 17 1. เด็กหญิงปรารถนา  แก้วระคน
 
1. นางสาวละอองฟ้า  บุญขาว
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 55 เข้าร่วม 16 1. นางสาวกนกวรรณ  ตั้งประสบแสง
 
1. นางสาวกิ่งกาญจน์  รักไทรทอง
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงณิชาพัชร์  มโหสถนันทน์
 
1. นางชุลีกร  ดีชูกชกร
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 81 ทอง 19 1. นางสาววิสา  สร้อยแม้น
 
1. นางชุลีกร  ดีชูกชกร
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 67 ทองแดง 12 1. เด็กหญิงจุติพร  เยียงสา
2. เด็กหญิงภัทรียา  ภูคำ
3. เด็กหญิงสุกัญญา  หนูทองแก้ว
 
1. นางสาววรพันธ์  สร้อยสุดารัตน์
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 50 เข้าร่วม 28 1. นางสาวธัญชนก  ม่วงซอ
2. นางสาววนิดา  ภุมมา
3. นางสาวอริศรา  นามกันยา
 
1. นางสาววรพันธ์  สร้อยสุดารัตน์
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 63 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงธนกฤตา  เขมาภิรักษ์
2. เด็กหญิงสุชาดา  ฤทธิ์อ้น
 
1. นางนงลักษณ์  คำปัญจะ
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม 1. นางสาวกิตติกาญจน์  ภู่ทอง
2. นางสาวอนุธิดา  เมืองแสน
 
1. นางนงลักษณ์  คำปัญจะ
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 14 เข้าร่วม 10 1. เด็กหญิงณัฐธนิช  โพธิสุข
 
1. นางสาวสุรีย์  ใจศิล
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 13 เข้าร่วม 18 1. นางสาวมณีรัตน์  มีศรี
 
1. นายสมยง  ถาศักดิ์
 
15 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 66 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงจีรนันท์  งามจิต
2. เด็กหญิงวิรากาน  บุษกรานโต
3. เด็กหญิงสุวัลนภา  กล้าหาญ
 
1. นายเฉลิมพร  แสงกล้า
2. นางสาววัชรียา  พรมพิลา
 
16 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 66.33 ทองแดง 9 1. นางสาวนริศรา  ยางเดี่ยว
2. นางสาวภารตี  เนตรแสงสี
3. นางสาวอรยา  รักษาศรี
 
1. นางสาวจุฑาพร  นาครอด
2. นางสาวธัญญรัตน์  พุ่มมะรินทร์
 
17 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 45 เข้าร่วม 4 1. เด็กชายศุภณัฐ  กล้าเกิดผล
2. เด็กหญิงสรัลพร   นามโพธิ์
 
1. นางสาวจันทร์ทิพย์  รักมั่น
2. นางสาวลัดดา  ด่านวิริยะกุล
 
18 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 50 เข้าร่วม 5 1. นายณัฐพร  ประนม
2. นางสาวปวีณา   พาพุทธา
 
1. นางสาวจันทร์ทิพย์  รักมั่น
2. นางสาวลัดดา  ด่านวิริยะกุล
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 6 เข้าร่วม 21 1. เด็กหญิงศศิชา  มะลิกัน
 
1. นางสาววิภาดา  กฤตยาขวัญเมือง
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 24 เข้าร่วม 16 1. นายธานัท  ทิพยวรกร
 
1. นางสาวภัทรเนตร  เนตรโรจน์
 
21 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 28 เข้าร่วม 20 1. เด็กหญิงนภัส  จิตรยรรยง
2. เด็กหญิงวรินฎา  สำลีแก้ว
3. เด็กชายศวัส  พัชรธนานพ
 
1. นางสาวกนกวรรณ  ใจสุข
2. นางจิรนันท์  เภรี
 
22 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 34 เข้าร่วม 12 1. นายณัฐพงศ์  คงเจริญ
2. นางสาวณิชกานต์  มารุตเสถียร
3. นางสาวสุภัทริดา  ไชยมงคล
 
1. นางรัตนาภรณ์  คงเจริญ
2. นางกาญจนา  วิทยาพิทักษ์วงศ์
 
23 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 60 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงวานิชา  โยชนา
2. เด็กหญิงอังคณา  เทพโภชน์
3. เด็กหญิงอัยดา  ลิ้มตระกูล
 
1. นางสาวเย็นจิตร  ประเสริฐศรี
2. นางสาวเนตรนภา  ขุนมธุรส
 
24 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 67.75 ทองแดง 16 1. เด็กหญิงคริษฐา  ติณวัฒนานนท์
2. เด็กชายธนยุทธ  นันทกุลวงศ์
3. เด็กชายโยธิน  รมย์ไธสง
 
1. นางสาวกนกวรรณ  ใจสุข
2. นางกรุณีย์  สุบิน
 
25 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 11.65 เข้าร่วม 9 1. เด็กชายณัฐวัฒน์  รุณไพรัช
2. เด็กชายภูมินทร์  แก้วเข้ม
 
1. นายสุวิชา  บำรุงเขตร์
 
26 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 23.16 เข้าร่วม 10 1. เด็กชายธนรัฐ  ประเสริฐไทย
2. นายเจษฎา  ปานไทยสงค์
 
1. นายสุวิชา  บำรุงเขตร์
 
27 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวชลิดา  นามแสง
2. นางสาวพรรณปพร  เด่นสูงเนิน
3. นายอธิวัฒน์  เย็นพันธ์
 
1. นายสุวิชา  บำรุงเขตร์
 
28 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 87.33 ทอง 4 1. นายจีรวัฒน์  บัวรัตน์
2. นางสาวน้ำทิพย์  เกตุทอง
3. นางสาววิสสุดา  ธนิกกุล
4. นางสาวอารียา  ยะพรม
5. นางสาวเขมรัศฎิ์  โภคินนราเศรษฐ์
 
1. นายสุเทพ  ปิ่นนิล
2. นางพูนทรัพย์  ขุนชิต
 
29 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 85.33 ทอง 9 1. เด็กชายชนาธิป  ก้ำสิงนอก
 
1. นางสาวอาณัชชา  สามานุง
 
30 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 77 เงิน 19 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  นาคาวงศ์สกุล
2. เด็กหญิงอุทุมพร  เปี่ยมทองคำ
 
1. นางสาวมัตติกา  ธินันท์
2. นางสาวฉวี  พันธุ์สีดา
 
31 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 63.6 ทองแดง 20 1. นางสาวกิตติกาญจน์  ภู่ทอง
2. นายศรมงคล  โสภาทุม
 
1. นางสาวมัตติกา  ธินันท์
2. นางสาวฉวี  พันธุ์สีดา
 
32 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 85.3 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกาญจนธัช  ทรงรุ่งเรือง
2. เด็กหญิงคริษฐา  ติณวัฒนานนท์
3. เด็กหญิงปรมาภรณ์  เชื้อประยูร
4. เด็กหญิงประกายดาว  สมจิตไทย
5. เด็กหญิงพัชรินทร์  ถินพนา
6. เด็กหญิงวิจิตรา  มะลิมาตย์
7. เด็กหญิงศศิวิมล  เสาสูงเนิน
8. เด็กหญิงสุทัตตา  เทศพันธ์
9. เด็กหญิงอาทิตญาพร  อันทะเกต
10. เด็กหญิงไหมฟ้า  กันพุ่ม
 
1. นายนิยม  บุริวงค์
2. นางสาวพิชญากร  แก้วพิลา
 
33 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 -1 - 1. นางสาวกัญญาวีร์  จุลระศร
2. นางสาวกิตติกาญจน์  ภู่ทอง
3. นายกุลวัฒน์  อ่วมรอด
4. นางสาวดลดวงพร  พรมจันทร์
5. นางสาวดวงหฤทัย  บุญนูญ
6. นางสาวธนาวดี  บุญจันทร์
7. นายพรเทพ  คู่เรืองตระกูล
8. นางสาวภัทราภา  พีระเสถียร
9. นางสาวรัศมี  แซ่จง
10. นายศรัณยู  ยอดสวรรณ์
11. นางสาวสมัญญา  ครังเจริญ
12. นายสรณ์สิริ  คำศิรินันท์
13. นายสหัสวรรษ  ประโพทิง
14. นายสิทธิพร  ดิษฐเนตร
15. นายเมธาเทพ  ขึมภูเขียว
 
1. ว่าที่ร้อยตรีเอกลักษณื  ยาวิชัย
2. นางสาวศศิธร  พาหุรัตน์
3. นายหิรัญรัชต์  สุวรรณรัตน์
4. นางสร้อย  เสริมพล
 
34 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 67 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงณิชาพัชร์  มโหสถนันทน์
2. เด็กหญิงวิภาดา  เซียงฉี
 
1. นางสาวศศิธร  พาหุรัตน์
2. นางสร้อย  เสริมพล
 
35 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 55 เข้าร่วม 18 1. นางสาวธัญพรรัตน์  แสงธนาบวรกุล
2. นางสาวอโรชา  ศรีสุขปลั่ง
 
1. นางสร้อย  เสริมพล
2. นางสาวศศิธร  พาหุรัตน์
 
36 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 59 เข้าร่วม 21 1. เด็กหญิงนาริฐา  ปิติถวัลย์พงษ์
 
1. นางสาวอัญชิสา  ศรีสมุทร
 
37 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 63 ทองแดง 12 1. นางสาวลักษิกา  หนูชู
 
1. นางสาวอัญชิสา  ศรีสมุทร
 
38 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 69 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงกิรณา  คงถาวร
 
1. นางสาวอัญชิสา  ศรีสมุทร
 
39 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 59 เข้าร่วม 14 1. นางสาวภควดี  เขมะพานิช
 
1. นางสาวอัญชิสา  ศรีสมุทร
 
40 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 75.67 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงศศิพร  พัฒใหม่
 
1. นายสิทธิชัย  ศิริผ่องแผ้ว
 
41 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 65.33 ทองแดง 7 1. นายรณกฤต  พงษ์พันธ์
 
1. นายสิทธิชัย  ศิริผ่องแผ้ว
 
42 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงรัชนาท  โพธิชัย
 
1. นายสิทธิชัย  ศิริผ่องแผ้ว
 
43 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 88.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงบัณฑิตา  อารี
 
1. นายสิทธิชัย  ศิริผ่องแผ้ว
 
44 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 58.16 เข้าร่วม ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงอุทุมพร  เปี่ยมทองคำ
 
1. นายสิทธิชัย  ศิริผ่องแผ้ว
 
45 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 62.67 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงอภิญญา  อุทัยศรี
 
1. นายสิทธิชัย  ศิริผ่องแผ้ว
 
46 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 82 ทอง 7 1. เด็กหญิงปรมาภรณ์  เชื้อประยูร
 
1. นายสิทธิชัย  ศิริผ่องแผ้ว
 
47 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 72.33 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงณัฐนิช  รุ้นสง่า
 
1. นายสิทธิชัย  ศิริผ่องแผ้ว
 
48 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 65 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายณัฐวรรธน์  ประเสริฐชัยกร
 
1. นายสิทธิชัย  ศิริผ่องแผ้ว
 
49 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงศิรประภา  แจ่มดวง
 
1. นายสิทธิชัย  ศิริผ่องแผ้ว
 
50 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 60 ทองแดง 4 1. นายณัฐวรรธน์  ประเสริฐชัยกร
2. เด็กหญิงธัญรัตน์  ตันสุขเติม
3. เด็กหญิงธัญรินทร์  ตันสุขเติม
4. เด็กชายธีรพัฒน์  แตงสมุทร
5. เด็กหญิงบัณฑิตา  อารี
6. เด็กหญิงปรมาภรณ์  เชื้อประยูร
7. เด็กหญิงปวัณรัตน์  แก้วจันทร์
8. เด็กหญิงศศิพร  พัฒใหม่
9. เด็กหญิงศิรประภา  แจ่มดวง
10. เด็กหญิงศิริวัฒนา  ชาธิพา
11. เด็กหญิงสิริยากร  เหมสุจิ
12. เด็กหญิงอภิญญา  อุทัยศรี
13. เด็กหญิงอารยา  ศรีคุณโน
14. เด็กชายอิทธิพงษ์  บุตรโคตร
15. เด็กหญิงไอริน  พรมคำน้อย
 
1. นายสิทธิชัย  ศิริผ่องแผ้ว
2. นางบุบผา  ไตรปิ่น
3. นายราเมศ  มุสิกานนท์
4. นายธนะกุล  ช้อนแก้ว
 
51 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 78 เงิน 4 1. เด็กชายธนรัฐ  ประเสริฐไทย
2. เด็กชายวายุ  ยอดพรหม
3. เด็กชายอภิวัฒน์  เมฆขุนทด
4. เด็กชายเจษฎา  ปานไทยสงค์
5. เด็กชายเดวิด  ก้อนทอง
6. เด็กหญิงเนตรดาว  ศักดิ์ศรี
 
1. นายสิทธิชัย  ไพรพฤกษา
2. นายสุริยา  นิพันธ์
 
52 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 73 เงิน 10 1. นายกฤษฆฌา  บุญปลูก
2. นายจีรวัฒน์  บัวรัตน์
3. นายธนวิชญ์  บุญมี
4. นายวิโรจน์  เฟื่องสินธิ์
5. นายศิริกร  เพาะปลูก
 
1. นายสิทธิชัย  ไพรพฤกษา
2. นายสุริยา  นิพันธ์
 
53 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 69.67 ทองแดง 4 1. เด็กชายเอกลักษณ์  สายจันทร์จอม
 
1. นางบุบผา  ไตรปิ่น
 
54 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 80.67 ทอง 6 1. นายราเชน  ช้างสุวรรณ
 
1. นายสิทธิชัย  ไพรพฤกษา
 
55 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 92.67 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวศิรประภา  แจ่มดวง
 
1. นางบุบผา  ไตรปิ่น
 
56 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 88.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวอรทัย  แก้วพรม
 
1. นางบุบผา  ไตรปิ่น
 
57 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 75 เงิน 5 1. นายอนาวิล  สุ่มมาตย์
 
1. นายสิทธิชัย  ไพรพฤกษา
 
58 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 66 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงอลิตา  ปัดธะมะลี
 
1. นางบุบผา  ไตรปิ่น
 
59 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 71.33 เงิน 7 1. นางสาวกฤติกา  อินชา
 
1. นายสิทธิชัย  ไพรพฤกษา
 
60 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 71.33 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายปฐมพร  โสทิพย์
 
1. นายสิทธิชัย  ไพรพฤกษา
 
61 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 74.67 เงิน 5 1. นายอนาวิล  สุ่มมาตย์
 
1. นายสิทธิชัย  ไพรพฤกษา
 
62 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงอภิญญา  ขันติไพศาลสกุล
 
1. นายสิทธิชัย  ไพรพฤกษา
 
63 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 70 เงิน 16 1. นางสาวโยธกา  ใจกล้า
 
1. นายสิทธิชัย  ไพรพฤกษา
 
64 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 70 เงิน 4 1. เด็กชายปฐมพร  โสทิพย์
 
1. นายสิทธิชัย  ไพรพฤกษา
 
65 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 -1 - 1. นายจีรวัฒน์  บัวรัตน์
 
1. นายสิทธิชัย  ไพรพฤกษา
 
66 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 76 เงิน 4 1. เด็กหญิงเนตรดาว  ศักดิ์ศรี
 
1. นายสิทธิชัย  ไพรพฤกษา
 
67 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 78 เงิน 9 1. นางสาวกฤติกา  อินชา
 
1. นายสิทธิชัย  ไพรพฤกษา
 
68 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.6 75.66 เงิน 10 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ศรีไมย์
2. เด็กชายชัชนันท์  ชาวไร่เงิน
3. เด็กหญิงณัฐนิช  รุ้นสง่า
4. เด็กหญิงธิดารัตน์  พูลผล
5. เด็กหญิงบุษยมาส  ลาดำ
6. เด็กหญิงปิยาภรณ์  ประจันตะเสน
7. เด็กหญิงพรธิดา  กิจตะโก
8. เด็กชายสรายุทธ์  ตะนีพันธ์
9. เด็กหญิงอรณิช  แซ่ลิ้ม
10. เด็กหญิงอรณิชา  แซ่ลิ้ม
 
1. นายสิทธิชัย  ไพรพฤกษา
 
69 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 77 เงิน 7 1. นางสาวกฤติกา  อินชา
2. นางสาวนันนิชา  ใหญ่กระโทก
3. นางสาวบุษกร  เพิ่มเติม
4. นางสาวปนัสยา  พลชำนิ
5. นางสาวศรินธร  พรหมทองนุ้ย
 
1. นางสาวณฐพร  วิพณิชกรกุล
2. นางสาวอัญชิสา  ศรีสมุทร
3. นายสิทธิชัย  ไพรพฤกษา
4. นายสิทธิชัย  ศิริผ่องแผ้ว
 
70 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.1-ม.3 65.66 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงญาดา  ยังปฐม
 
1. นางสาววริสรา  วจีศักดิ์สิทธิ์
 
71 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.4-ม.6 83.34 ทอง 11 1. นางสาวชนัญชิดา  ไชยเพ็ชร์
 
1. นางสาวธัญชิตา  โมขศักดิ์
 
72 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 72.32 เงิน 5 1. เด็กหญิงชณัญญา  อมรศิรินภา
 
1. นางสาววริสรา  วจีศักดิ์สิทธิ์
 
73 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวณิชารีย์  ชำนาญกิจ
2. นางสาวปภาวีร์  เปรมปราณี
3. นางสาวภควดี  เขมะพานิช
4. นางสาวมณฑาทิพย์  บุริมจิตต์
5. นางสาวสุภัค  สัจจะสุริยกุล
 
1. นางสาวธัญชิตา  โมขศักดิ์
2. นางสาววริสรา  วจีศักดิ์สิทธิ์
 
74 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 82.32 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงชนิดา  จีนนับถือ
2. เด็กหญิงณัฐณิชา  เรืองหา
3. เด็กหญิงธนารี  กิจบำรุง
4. เด็กหญิงอิงฟ้า  ถาวรรัตน์
 
1. นางสาวกมลวรรณ  เจนวารินทร์
 
75 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 82.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวธัญพรรัตน์  แสงธนาบวรกุล
2. นางสาวพรรณธิวา  ช่างเรือน
3. นางสาวรัศมี  แซ่จง
4. นางสาวอโรชา  ศรีสุขปลั่ง
5. นางสาวเก็จมณี  กลิ่นบัวแก้ว
 
1. นางสาวกมลวรรณ  เจนวารินทร์
 
76 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 66.4 ทองแดง 10 1. นางสาวธนาภา  ชาญพ่วง
2. นางสาวสุภาพร  ขจัดสารพัดภัย
3. นางสาวสุอัญ  จารุศรีวรกุล
 
1. นายณัฐวุฒิ  พงษ์พานิช
2. นางสาวนารี  น้อยวงศ์
 
77 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 83.67 ทอง 6 1. เด็กหญิงพัชรินทร์  ถินพนา
2. เด็กชายโยธิน  รมย์ไธสง
 
1. นางสาวกัลยกร  จิตนะ
2. นางสาวทิภาพร  กุลาเลิศ
 
78 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 84.6 ทอง 6 1. เด็กหญิงธนัชภัค  แซ่เอี้ยว
2. เด็กหญิงนันทภัค  แซ่เอี้ยว
3. เด็กหญิงมลฤดี  พร้อมอำไพพงษ์
4. เด็กหญิงมาลัยทิพย์  สุขเนตร
5. เด็กหญิงวชิรญาณ์  อุทธชัย
6. เด็กหญิงศศิธร  พุฒหอม
 
1. นางสาวศรัญญา  แสงสว่าง
 
79 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 85 ทอง 5 1. เด็กหญิงสิริวิมล  แซ่ตั้ง
2. เด็กหญิงสุลาวัลย์  สมสามาร
3. เด็กหญิงอริศรา  มาประสพ
 
1. นางขนิษฐา  อรจุล
 
80 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 84.4 ทอง 6 1. นางสาวฐิติรัตน์  นุ่มปราณี
2. นางสาวประธานพร  ศรีรักษ์
3. นางสาววรรณวิสา  เกตุภูงา
 
1. นายสำเนา  คล้ายเชย
 
81 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 71 เงิน 9 1. เด็กหญิงชนัญญา  อมรศิรินภา
2. เด็กหญิงพิรดา  สมพิศ
3. เด็กหญิงรินรดา  หอมสุด
 
1. นางสาวชนันพร  วานิชสวัสดิ์
2. นางสาวศรัญญา  แสงสว่าง
 
82 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายสุทธิภัทร  บวรจารุภัทร
 
1. นางสาวจิราวดี  เงินแถบ
 
83 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายศุภณัฐ  เลื่อนแป้น
 
1. นางบุบผา  ไตรปิ่น
 
84 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.4-ม.6 -1 - 1. นายศยาม  ชยันต์รักกุล
 
1. นางดวงฤดี  บุตรงาม