สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนราชวินิตบางแคปานขำ สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 58 เข้าร่วม 17 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  เรืองหา
 
1. นางสาวจิราวดี  เงินแถบ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 55 เข้าร่วม 16 1. นางสาวกนกวรรณ  ตั้งประสบแสง
 
1. นางสาวกิ่งกาญจน์  รักไทรทอง
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงณิชาพัชร์  มโหสถนันทน์
 
1. นางชุลีกร  ดีชูกชกร
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 50 เข้าร่วม 28 1. นางสาวธัญชนก  ม่วงซอ
2. นางสาววนิดา  ภุมมา
3. นางสาวอริศรา  นามกันยา
 
1. นางสาววรพันธ์  สร้อยสุดารัตน์
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม 1. นางสาวกิตติกาญจน์  ภู่ทอง
2. นางสาวอนุธิดา  เมืองแสน
 
1. นางนงลักษณ์  คำปัญจะ
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 14 เข้าร่วม 10 1. เด็กหญิงณัฐธนิช  โพธิสุข
 
1. นางสาวสุรีย์  ใจศิล
 
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 13 เข้าร่วม 18 1. นางสาวมณีรัตน์  มีศรี
 
1. นายสมยง  ถาศักดิ์
 
8 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 45 เข้าร่วม 4 1. เด็กชายศุภณัฐ  กล้าเกิดผล
2. เด็กหญิงสรัลพร   นามโพธิ์
 
1. นางสาวจันทร์ทิพย์  รักมั่น
2. นางสาวลัดดา  ด่านวิริยะกุล
 
9 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 50 เข้าร่วม 5 1. นายณัฐพร  ประนม
2. นางสาวปวีณา   พาพุทธา
 
1. นางสาวจันทร์ทิพย์  รักมั่น
2. นางสาวลัดดา  ด่านวิริยะกุล
 
10 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 6 เข้าร่วม 21 1. เด็กหญิงศศิชา  มะลิกัน
 
1. นางสาววิภาดา  กฤตยาขวัญเมือง
 
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 24 เข้าร่วม 16 1. นายธานัท  ทิพยวรกร
 
1. นางสาวภัทรเนตร  เนตรโรจน์
 
12 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 28 เข้าร่วม 20 1. เด็กหญิงนภัส  จิตรยรรยง
2. เด็กหญิงวรินฎา  สำลีแก้ว
3. เด็กชายศวัส  พัชรธนานพ
 
1. นางสาวกนกวรรณ  ใจสุข
2. นางจิรนันท์  เภรี
 
13 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 34 เข้าร่วม 12 1. นายณัฐพงศ์  คงเจริญ
2. นางสาวณิชกานต์  มารุตเสถียร
3. นางสาวสุภัทริดา  ไชยมงคล
 
1. นางรัตนาภรณ์  คงเจริญ
2. นางกาญจนา  วิทยาพิทักษ์วงศ์
 
14 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 11.65 เข้าร่วม 9 1. เด็กชายณัฐวัฒน์  รุณไพรัช
2. เด็กชายภูมินทร์  แก้วเข้ม
 
1. นายสุวิชา  บำรุงเขตร์
 
15 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 23.16 เข้าร่วม 10 1. เด็กชายธนรัฐ  ประเสริฐไทย
2. นายเจษฎา  ปานไทยสงค์
 
1. นายสุวิชา  บำรุงเขตร์
 
16 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 55 เข้าร่วม 18 1. นางสาวธัญพรรัตน์  แสงธนาบวรกุล
2. นางสาวอโรชา  ศรีสุขปลั่ง
 
1. นางสร้อย  เสริมพล
2. นางสาวศศิธร  พาหุรัตน์
 
17 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 59 เข้าร่วม 21 1. เด็กหญิงนาริฐา  ปิติถวัลย์พงษ์
 
1. นางสาวอัญชิสา  ศรีสมุทร
 
18 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 59 เข้าร่วม 14 1. นางสาวภควดี  เขมะพานิช
 
1. นางสาวอัญชิสา  ศรีสมุทร
 
19 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 58.16 เข้าร่วม ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงอุทุมพร  เปี่ยมทองคำ
 
1. นายสิทธิชัย  ศิริผ่องแผ้ว