สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนราชวินิตบางแคปานขำ สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 67 ทองแดง 16 1. นางสาวพัชชา  แจ่มนิยม
 
1. นางสาวจิราวดี  เงินแถบ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 67 ทองแดง 12 1. เด็กหญิงจุติพร  เยียงสา
2. เด็กหญิงภัทรียา  ภูคำ
3. เด็กหญิงสุกัญญา  หนูทองแก้ว
 
1. นางสาววรพันธ์  สร้อยสุดารัตน์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 63 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงธนกฤตา  เขมาภิรักษ์
2. เด็กหญิงสุชาดา  ฤทธิ์อ้น
 
1. นางนงลักษณ์  คำปัญจะ
 
4 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 66 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงจีรนันท์  งามจิต
2. เด็กหญิงวิรากาน  บุษกรานโต
3. เด็กหญิงสุวัลนภา  กล้าหาญ
 
1. นายเฉลิมพร  แสงกล้า
2. นางสาววัชรียา  พรมพิลา
 
5 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 66.33 ทองแดง 9 1. นางสาวนริศรา  ยางเดี่ยว
2. นางสาวภารตี  เนตรแสงสี
3. นางสาวอรยา  รักษาศรี
 
1. นางสาวจุฑาพร  นาครอด
2. นางสาวธัญญรัตน์  พุ่มมะรินทร์
 
6 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 60 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงวานิชา  โยชนา
2. เด็กหญิงอังคณา  เทพโภชน์
3. เด็กหญิงอัยดา  ลิ้มตระกูล
 
1. นางสาวเย็นจิตร  ประเสริฐศรี
2. นางสาวเนตรนภา  ขุนมธุรส
 
7 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 67.75 ทองแดง 16 1. เด็กหญิงคริษฐา  ติณวัฒนานนท์
2. เด็กชายธนยุทธ  นันทกุลวงศ์
3. เด็กชายโยธิน  รมย์ไธสง
 
1. นางสาวกนกวรรณ  ใจสุข
2. นางกรุณีย์  สุบิน
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 63.6 ทองแดง 20 1. นางสาวกิตติกาญจน์  ภู่ทอง
2. นายศรมงคล  โสภาทุม
 
1. นางสาวมัตติกา  ธินันท์
2. นางสาวฉวี  พันธุ์สีดา
 
9 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 67 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงณิชาพัชร์  มโหสถนันทน์
2. เด็กหญิงวิภาดา  เซียงฉี
 
1. นางสาวศศิธร  พาหุรัตน์
2. นางสร้อย  เสริมพล
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 63 ทองแดง 12 1. นางสาวลักษิกา  หนูชู
 
1. นางสาวอัญชิสา  ศรีสมุทร
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 69 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงกิรณา  คงถาวร
 
1. นางสาวอัญชิสา  ศรีสมุทร
 
12 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 65.33 ทองแดง 7 1. นายรณกฤต  พงษ์พันธ์
 
1. นายสิทธิชัย  ศิริผ่องแผ้ว
 
13 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 62.67 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงอภิญญา  อุทัยศรี
 
1. นายสิทธิชัย  ศิริผ่องแผ้ว
 
14 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 65 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายณัฐวรรธน์  ประเสริฐชัยกร
 
1. นายสิทธิชัย  ศิริผ่องแผ้ว
 
15 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 60 ทองแดง 4 1. นายณัฐวรรธน์  ประเสริฐชัยกร
2. เด็กหญิงธัญรัตน์  ตันสุขเติม
3. เด็กหญิงธัญรินทร์  ตันสุขเติม
4. เด็กชายธีรพัฒน์  แตงสมุทร
5. เด็กหญิงบัณฑิตา  อารี
6. เด็กหญิงปรมาภรณ์  เชื้อประยูร
7. เด็กหญิงปวัณรัตน์  แก้วจันทร์
8. เด็กหญิงศศิพร  พัฒใหม่
9. เด็กหญิงศิรประภา  แจ่มดวง
10. เด็กหญิงศิริวัฒนา  ชาธิพา
11. เด็กหญิงสิริยากร  เหมสุจิ
12. เด็กหญิงอภิญญา  อุทัยศรี
13. เด็กหญิงอารยา  ศรีคุณโน
14. เด็กชายอิทธิพงษ์  บุตรโคตร
15. เด็กหญิงไอริน  พรมคำน้อย
 
1. นายสิทธิชัย  ศิริผ่องแผ้ว
2. นางบุบผา  ไตรปิ่น
3. นายราเมศ  มุสิกานนท์
4. นายธนะกุล  ช้อนแก้ว
 
16 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 69.67 ทองแดง 4 1. เด็กชายเอกลักษณ์  สายจันทร์จอม
 
1. นางบุบผา  ไตรปิ่น
 
17 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 66 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงอลิตา  ปัดธะมะลี
 
1. นางบุบผา  ไตรปิ่น
 
18 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.1-ม.3 65.66 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงญาดา  ยังปฐม
 
1. นางสาววริสรา  วจีศักดิ์สิทธิ์
 
19 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 66.4 ทองแดง 10 1. นางสาวธนาภา  ชาญพ่วง
2. นางสาวสุภาพร  ขจัดสารพัดภัย
3. นางสาวสุอัญ  จารุศรีวรกุล
 
1. นายณัฐวุฒิ  พงษ์พานิช
2. นางสาวนารี  น้อยวงศ์