สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนราชวินิตบางแคปานขำ สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 78 เงิน 10 1. นางสาวธนาวดี  บุญจันทร์
 
1. นางสาวขวัญเรือน  ผมธรรม
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวชลิดา  นามแสง
2. นางสาวพรรณปพร  เด่นสูงเนิน
3. นายอธิวัฒน์  เย็นพันธ์
 
1. นายสุวิชา  บำรุงเขตร์
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 77 เงิน 19 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  นาคาวงศ์สกุล
2. เด็กหญิงอุทุมพร  เปี่ยมทองคำ
 
1. นางสาวมัตติกา  ธินันท์
2. นางสาวฉวี  พันธุ์สีดา
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 75.67 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงศศิพร  พัฒใหม่
 
1. นายสิทธิชัย  ศิริผ่องแผ้ว
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 72.33 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงณัฐนิช  รุ้นสง่า
 
1. นายสิทธิชัย  ศิริผ่องแผ้ว
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 78 เงิน 4 1. เด็กชายธนรัฐ  ประเสริฐไทย
2. เด็กชายวายุ  ยอดพรหม
3. เด็กชายอภิวัฒน์  เมฆขุนทด
4. เด็กชายเจษฎา  ปานไทยสงค์
5. เด็กชายเดวิด  ก้อนทอง
6. เด็กหญิงเนตรดาว  ศักดิ์ศรี
 
1. นายสิทธิชัย  ไพรพฤกษา
2. นายสุริยา  นิพันธ์
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 73 เงิน 10 1. นายกฤษฆฌา  บุญปลูก
2. นายจีรวัฒน์  บัวรัตน์
3. นายธนวิชญ์  บุญมี
4. นายวิโรจน์  เฟื่องสินธิ์
5. นายศิริกร  เพาะปลูก
 
1. นายสิทธิชัย  ไพรพฤกษา
2. นายสุริยา  นิพันธ์
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 75 เงิน 5 1. นายอนาวิล  สุ่มมาตย์
 
1. นายสิทธิชัย  ไพรพฤกษา
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 71.33 เงิน 7 1. นางสาวกฤติกา  อินชา
 
1. นายสิทธิชัย  ไพรพฤกษา
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 71.33 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายปฐมพร  โสทิพย์
 
1. นายสิทธิชัย  ไพรพฤกษา
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 74.67 เงิน 5 1. นายอนาวิล  สุ่มมาตย์
 
1. นายสิทธิชัย  ไพรพฤกษา
 
12 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 70 เงิน 16 1. นางสาวโยธกา  ใจกล้า
 
1. นายสิทธิชัย  ไพรพฤกษา
 
13 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 70 เงิน 4 1. เด็กชายปฐมพร  โสทิพย์
 
1. นายสิทธิชัย  ไพรพฤกษา
 
14 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 76 เงิน 4 1. เด็กหญิงเนตรดาว  ศักดิ์ศรี
 
1. นายสิทธิชัย  ไพรพฤกษา
 
15 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 78 เงิน 9 1. นางสาวกฤติกา  อินชา
 
1. นายสิทธิชัย  ไพรพฤกษา
 
16 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.6 75.66 เงิน 10 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ศรีไมย์
2. เด็กชายชัชนันท์  ชาวไร่เงิน
3. เด็กหญิงณัฐนิช  รุ้นสง่า
4. เด็กหญิงธิดารัตน์  พูลผล
5. เด็กหญิงบุษยมาส  ลาดำ
6. เด็กหญิงปิยาภรณ์  ประจันตะเสน
7. เด็กหญิงพรธิดา  กิจตะโก
8. เด็กชายสรายุทธ์  ตะนีพันธ์
9. เด็กหญิงอรณิช  แซ่ลิ้ม
10. เด็กหญิงอรณิชา  แซ่ลิ้ม
 
1. นายสิทธิชัย  ไพรพฤกษา
 
17 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 77 เงิน 7 1. นางสาวกฤติกา  อินชา
2. นางสาวนันนิชา  ใหญ่กระโทก
3. นางสาวบุษกร  เพิ่มเติม
4. นางสาวปนัสยา  พลชำนิ
5. นางสาวศรินธร  พรหมทองนุ้ย
 
1. นางสาวณฐพร  วิพณิชกรกุล
2. นางสาวอัญชิสา  ศรีสมุทร
3. นายสิทธิชัย  ไพรพฤกษา
4. นายสิทธิชัย  ศิริผ่องแผ้ว
 
18 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 72.32 เงิน 5 1. เด็กหญิงชณัญญา  อมรศิรินภา
 
1. นางสาววริสรา  วจีศักดิ์สิทธิ์
 
19 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 71 เงิน 9 1. เด็กหญิงชนัญญา  อมรศิรินภา
2. เด็กหญิงพิรดา  สมพิศ
3. เด็กหญิงรินรดา  หอมสุด
 
1. นางสาวชนันพร  วานิชสวัสดิ์
2. นางสาวศรัญญา  แสงสว่าง