สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนราชวินิตบางแคปานขำ สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ยอดแก้ว
 
1. นางสาวขวัญเรือน  ผมธรรม
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 81 ทอง 17 1. เด็กหญิงปรารถนา  แก้วระคน
 
1. นางสาวละอองฟ้า  บุญขาว
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 81 ทอง 19 1. นางสาววิสา  สร้อยแม้น
 
1. นางชุลีกร  ดีชูกชกร
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 87.33 ทอง 4 1. นายจีรวัฒน์  บัวรัตน์
2. นางสาวน้ำทิพย์  เกตุทอง
3. นางสาววิสสุดา  ธนิกกุล
4. นางสาวอารียา  ยะพรม
5. นางสาวเขมรัศฎิ์  โภคินนราเศรษฐ์
 
1. นายสุเทพ  ปิ่นนิล
2. นางพูนทรัพย์  ขุนชิต
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 85.33 ทอง 9 1. เด็กชายชนาธิป  ก้ำสิงนอก
 
1. นางสาวอาณัชชา  สามานุง
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 85.3 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกาญจนธัช  ทรงรุ่งเรือง
2. เด็กหญิงคริษฐา  ติณวัฒนานนท์
3. เด็กหญิงปรมาภรณ์  เชื้อประยูร
4. เด็กหญิงประกายดาว  สมจิตไทย
5. เด็กหญิงพัชรินทร์  ถินพนา
6. เด็กหญิงวิจิตรา  มะลิมาตย์
7. เด็กหญิงศศิวิมล  เสาสูงเนิน
8. เด็กหญิงสุทัตตา  เทศพันธ์
9. เด็กหญิงอาทิตญาพร  อันทะเกต
10. เด็กหญิงไหมฟ้า  กันพุ่ม
 
1. นายนิยม  บุริวงค์
2. นางสาวพิชญากร  แก้วพิลา
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 88.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงบัณฑิตา  อารี
 
1. นายสิทธิชัย  ศิริผ่องแผ้ว
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 82 ทอง 7 1. เด็กหญิงปรมาภรณ์  เชื้อประยูร
 
1. นายสิทธิชัย  ศิริผ่องแผ้ว
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 80.67 ทอง 6 1. นายราเชน  ช้างสุวรรณ
 
1. นายสิทธิชัย  ไพรพฤกษา
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 92.67 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวศิรประภา  แจ่มดวง
 
1. นางบุบผา  ไตรปิ่น
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 88.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวอรทัย  แก้วพรม
 
1. นางบุบผา  ไตรปิ่น
 
12 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.4-ม.6 83.34 ทอง 11 1. นางสาวชนัญชิดา  ไชยเพ็ชร์
 
1. นางสาวธัญชิตา  โมขศักดิ์
 
13 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 82.32 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงชนิดา  จีนนับถือ
2. เด็กหญิงณัฐณิชา  เรืองหา
3. เด็กหญิงธนารี  กิจบำรุง
4. เด็กหญิงอิงฟ้า  ถาวรรัตน์
 
1. นางสาวกมลวรรณ  เจนวารินทร์
 
14 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 82.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวธัญพรรัตน์  แสงธนาบวรกุล
2. นางสาวพรรณธิวา  ช่างเรือน
3. นางสาวรัศมี  แซ่จง
4. นางสาวอโรชา  ศรีสุขปลั่ง
5. นางสาวเก็จมณี  กลิ่นบัวแก้ว
 
1. นางสาวกมลวรรณ  เจนวารินทร์
 
15 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 83.67 ทอง 6 1. เด็กหญิงพัชรินทร์  ถินพนา
2. เด็กชายโยธิน  รมย์ไธสง
 
1. นางสาวกัลยกร  จิตนะ
2. นางสาวทิภาพร  กุลาเลิศ
 
16 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 84.6 ทอง 6 1. เด็กหญิงธนัชภัค  แซ่เอี้ยว
2. เด็กหญิงนันทภัค  แซ่เอี้ยว
3. เด็กหญิงมลฤดี  พร้อมอำไพพงษ์
4. เด็กหญิงมาลัยทิพย์  สุขเนตร
5. เด็กหญิงวชิรญาณ์  อุทธชัย
6. เด็กหญิงศศิธร  พุฒหอม
 
1. นางสาวศรัญญา  แสงสว่าง
 
17 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 85 ทอง 5 1. เด็กหญิงสิริวิมล  แซ่ตั้ง
2. เด็กหญิงสุลาวัลย์  สมสามาร
3. เด็กหญิงอริศรา  มาประสพ
 
1. นางขนิษฐา  อรจุล
 
18 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 84.4 ทอง 6 1. นางสาวฐิติรัตน์  นุ่มปราณี
2. นางสาวประธานพร  ศรีรักษ์
3. นางสาววรรณวิสา  เกตุภูงา
 
1. นายสำเนา  คล้ายเชย