สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนราชวินิต มัธยม สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 66 ทองแดง 26 1. เด็กหญิงวรรณกร  ประโลมเจริญสุข
 
1. นางจันทร์เพ็ญ  มณีนาค
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 79 เงิน 8 1. นางสาวอติกานต์  ม่วงรัตน์
 
1. นายสุรเดช  ปักปิ่น
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงบัณฑิตา  สมประเสริฐศักดิ์
 
1. นางสาวศิรรัตน์  เสตสุบรรณ
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 73 เงิน 4 1. นางสาวชญาภรณ์  สรสาสตร์
 
1. นางพิมพรรณ  เพ็ญศิริ
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงปณิตา  ทรัพย์เรืองเนตร
 
1. นางสาวสุพรรษา  แสงอ่อน
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 59 เข้าร่วม 4 1. นายชัชชัย  ไกรสรสินธุ์
 
1. นางสาวแพรวไพลิน  นนทะสี
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 86 ทอง 8 1. เด็กหญิงสิรินทรา  มีบุญ
 
1. นางสาวดรุณี  อาษาวิเศษ
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ 1. นายนพัตธร  สุขพัฒน์
 
1. นางสาวสมปอง  ประทีปช่วง
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 72 เงิน 7 1. เด็กชายปุญญพัฒน์  หอมจันทร์
2. เด็กชายวัชรวิชญ์  มนตรี
3. เด็กชายเกียรติศักดิ์  สมแก้ว
 
1. นางธิติมาวดี  สกุลศิลป์ศิริ
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 72 เงิน 6 1. นายธนวัฒน์  ตรีภพ
2. นายธรรพ์ณธร  อรียพิพัฒน์
3. นางสาวอริสา  รุ่งเรือง
 
1. นางชมชนก  ทรงมิตร
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 64 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงศิริทิพย์  ศรีสุวรรณ
2. เด็กหญิงสิริรัตน์  ศรีสุวรรณ
 
1. นางไพพรรณ  ขำมะโน
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม 1. นางสาวณปภัช  อำนวยธารา
2. นายพีรณัฐ  จิวะรังสินี
 
1. นางไพพรรณ  ขำมะโน
 
13 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 76.66 เงิน 20 1. เด็กชายธนา  เอกลัคคนารัตน์
2. เด็กหญิงเนตรนภา  เครือเพ็ชร์
 
1. นายวรวุฒิ  อาจเดช
2. นางสาวเสาวนีย์  นวลน้อย
 
14 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 82.2 ทอง 11 1. นายธนดล  ศรีคง
2. นางสาวภวรัญชน์  ไก่แก้ว
 
1. นายวรวุฒิ  อาจเดช
2. นางสาวเสาวนีย์  นวลน้อย
 
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 75 เงิน 7 1. นายวิศิษศักดิ์   อินทรา
 
1. นายสุรศักดิ์  ลอยใหม่
 
16 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 60 ทองแดง 20 1. นายสุวิจักขณ์  วิบูลสุข
 
1. นางสาวนพวรรณ  กรุดเพชร
 
17 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายปราชญ์  เปียมวย
 
1. นายสุรศักดิ์  ลอยใหม่
 
18 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวเกวลิน  เบญพรม
 
1. นายเผด็จ  นิลนนท์
 
19 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวศุภัคชญา  ลันหา
 
1. นายเผด็จ  นิลนนท์
 
20 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวคณิตา  คุ้มไข่น้ำ
2. นายเอกรัถ  เพชรรูจี
 
1. นางสาวนพวรรณ  กรุดเพชร
2. นายสุรศักดิ์  ลอยใหม่
 
21 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 59 เข้าร่วม 14 1. นายปิยะพงษ์  กลิ่นอบเชย
 
1. นายสุรศักดิ์  ลอยใหม่
 
22 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายพัลลภ  นาคประพันธ์
 
1. นายธงทอง  สุวรรณะ
 
23 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 -1 - 1. นายสรินทร์  ชินมิตโต
 
1. นายธงทอง  สุวรรณะ
 
24 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายธีรวัฒน์  กาวไธสง
 
1. นายสิทธิพล  ศรีมานะสุวรรณ
 
25 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 91.67 ทอง ชนะเลิศ 1. นายนพณัฐ  คณิตสุทธิวงศ์
 
1. นายสิทธิพล  ศรีมานะสุวรรณ
 
26 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายวิชชุเดช   พรรณทรัพย์
 
1. นายสุวัฒน์ชัย  บุญรอด
 
27 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายบวร  เลิศปีติโกวิท
 
1. นายสุวัฒน์ชัย  บุญรอด
 
28 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายธิติ  นาคประพันธ์
 
1. นายรณชัย  ถ้ำทอง
 
29 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายอนิรุต  หิมะมาน
 
1. นายรณชัย  ถ้ำทอง
 
30 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายฐิติพงศ์  รัตนสาขา
 
1. นายสุวัฒน์ชัย  บุญรอด
 
31 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 80.33 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวนันทยา  ปุกเกตุ
 
1. นายสุวัฒน์ชัย  บุญรอด
 
32 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายอาทิตย์  ศรจิตร
 
1. นายสุวัฒน์ชัย  บุญรอด
 
33 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงพรเพ็ญ  มากดี
 
1. นายสุวัฒน์ชัย  บุญรอด
 
34 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงสุธิมา  สุธาทรัพย์
 
1. นายสุวัฒน์ชัย  บุญรอด
 
35 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 65.66 ทองแดง 6 1. นางสาวขวัญกมล  ปิยะนิจดำรงค์
 
1. นายสุวัฒน์ชัย  บุญรอด
 
36 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 86.66 ทอง ชนะเลิศ 1. นายนัทธวัฒน์  สมภักดี
 
1. นายอาสา  เข็มจินดา
 
37 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายเกียรติศักดิ์  สมแก้ว
 
1. นายธนบดี  อินหาดกรวด
 
38 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายนัทธวัฒน์  สมภักดี
 
1. นายธนบดี  อินหาดกรวด
 
39 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวขวัญกมล  ปิยะนิจดำรงค์
2. นายชัชวาลย์  พันธ์สระน้อย
3. นายชิติพัทธ์  ถนอมทรัพย์โภคา
4. นายณัฐสุต  ถนอมทรัพย์โภคา
5. เด็กชายธนกฤต  เย็นสายสุข
6. เด็กชายธิติ  นาคประพันธ์
7. เด็กชายธีรวัฒน์  กาวไธสง
8. นายนัทธวัฒน์  สมภักดี
9. นางสาวปุณยาพร  คล้ายอ้น
10. เด็กหญิงพัชรี  ศรีใจปั๋ง
11. เด็กชายพัลลภ  นาคประพันธ์
12. เด็กชายวรวัฒน์  ทิศย้อยแสง
13. เด็กชายวิชชุเดช   พรรณทรัพย์
14. เด็กชายสิทธิพงษ์  ทิพนงค์
15. เด็กชายอาทิตย์  ศรจิตร
 
1. นางนวรัตน์  ศรีอักขรกุล
2. นายสุวัฒน์ชัย  บุญรอด
3. นายธงทอง  สุวรรณะ
4. นายสิทธิพล  ศรีมานะสุวรรณ
 
40 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6 79 เงิน ชนะเลิศ 1. นางสาวขวัญกมล  ปิยะนิจดำรงค์
2. เด็กหญิงจิรัชญา  ไตรรัตน์
3. นายชัชวาลย์  พันธ์สระน้อย
4. นายชิติพัทธ์  ถนอมทรัพย์โภคา
5. นายณัฐสุต  ถนอมทรัพย์โภคา
6. เด็กชายธนกฤต  เย็นสายสุข
7. เด็กชายธิติ  นาคประพันธ์
8. เด็กชายธีรวัฒน์  กาวไธสง
9. นายนพณัฐ  คณิตสุทธิวงศ์
10. นายนัทธวัฒน์  สมภักดี
11. นายบวร  เลิศปีติโกวิท
12. เด็กหญิงพรเพ็ญ  มากดี
13. เด็กหญิงพัชรี  ศรีใจปั๋ง
14. เด็กชายพัลลภ  นาคประพันธ์
15. นายภานุรัตน์  ศรีสอาดพันธ์วงษ์
16. เด็กชายสิทธิพงษ์  ทิพนงค์
17. เด็กหญิงสุธิมา  สุธาทรัพย์
18. นายอนิรุต  หิมะมาน
19. เด็กชายอาทิตย์  ศรจิตร
20. เด็กชายเกียรติศักดิ์  สมแก้ว
 
1. นางนวรัตน์  ศรีอักขรกุล
2. นายสุวัฒน์ชัย  บุญรอด
3. นายธงทอง  สุวรรณะ
4. นายรณชัย  ถ้ำทอง
5. นายสิทธิพล  ศรีมานะสุวรรณ
6. นายธนบดี  อินหาดกรวด
 
41 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 72 เงิน 12 1. เด็กหญิงภคมน  เชื้อคำเพ็ง
 
1. นางสาวสุนิสา  รังสิพุฒิกุล
 
42 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 84.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวสยาภา  สิงห์ชู
 
1. นางสาวสุนิสา  รังสิพุฒิกุล
 
43 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 76.33 เงิน ชนะเลิศ 1. เด็กชายธีรภัทร  แย้มมณีชัย
 
1. นางสาวจิตรวรรณ์  บุญลาภ
 
44 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 73 เงิน 8 1. เด็กหญิงญาณิศา  ดวงหะคลัง
 
1. นางสาวจิตรวรรณ์  บุญลาภ
 
45 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 91.67 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวสยาภา  สิงห์ชู
 
1. นางสาวจิตรวรรณ์  บุญลาภ
 
46 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 73.3 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายณพวิทย์  ทองทิพย์
 
1. นางสาวสุนิสา  รังสิพุฒิกุล
 
47 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 81.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวสยาภา  สิงห์ชู
 
1. นางสาวสุนิสา  รังสิพุฒิกุล
 
48 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.6 93.66 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายก้องภพ  คลี่วงศ์
2. นายจิรัสย์ภัค  ดุลยพฤกษ์
3. นางสาวณัฐณิชา  ตาปราบ
4. นางสาวดลพร  โรจนชีวะ
5. เด็กชายธนภัทร์  เติมพานิชดี
6. นายธีรภัทร  คุ้มขนาบ
7. นายนพศักดิ์  โรจนชีวะ
8. นายลัทรสิทธิ์  พักตระเกษตริน
9. นายวรินทร  สมบัตินิมิตร
10. นางสาวอรุณี  ศรีใจปั๋ง
 
1. นางสาวสุนิสา   รังสิพุฒิกุล
2. นายสุทธิชาติ  บุณยทรรพ
3. นายเศรษฐวุฒิ  ปัญญาวัตวงศ์
 
49 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวชวิศา  พรหมภักดี
2. นายชัชวาลย์  พันธสระน้อย
3. นายธวัชชัย  นุกรรัมย์
4. นายนพณัฐ  คณิตสุทธิวงศ์
5. นางสาววัลภา  พรมดี
6. นางสาวสุดารัตน์  ชิราพฤกษ์
7. นายอนิรุต  หิมะมาน
8. นายอรรถพล  พวงสกุล
9. นางสาวเบญจทิพย์  หนองหาร
10. นางสาวเบญจวรรณ  แก่นสาร์
 
1. นายกู้เกียรติ  ภูมิรัตน์
2. นายชยางกูร  ศิริวัตร
3. นางสาวสุภัทรา  ยมตะโก
 
50 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.1-ม.3 82.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงนิษาชล  เลิศชัยวินิต
 
1. นางสาวมาลิสา  เลิศพฤกษ์พนา
 
51 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวชญาภรณ์  สรศาสตร์
 
1. นางสาวมาลิสา  เลิศพฤกษ์พนา
 
52 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 84.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงชนิดาภา  รัตนรุ่งชัยนนท์
 
1. นางสาววรีสรา  จารย์ปัญญา
 
53 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 83.99 ทอง 8 1. นางสาวชญานิศ  สิทธิ์วิภูศิริ
 
1. นางสาววรีสรา  จารย์ปัญญา
 
54 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 85.67 ทอง 4 1. เด็กชายธนทัต  วงศ์ปัญญานุรักษ์
2. เด็กชายสุธี  จะทอ
 
1. นางสาวสุทิศา  นิลมณี
2. นางสาวมัญชิมา  เถื่อนสุคนธ์
 
55 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 73 เงิน 10 1. เด็กชายธนากร  ศรประพันธ์
2. เด็กชายภากร  โพธาพันธุ์
 
1. นางสาวสุทิศา  นิลมณี
2. นางอัจฉรา  ญาณยุทธ
 
56 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 66 ทองแดง 9 1. เด็กชายธนทัต  วงศ์ปัญญานุรักษ์
2. เด็กชายอัครวินท์  อหิงสะโร
 
1. นางสาวสุทิศา  นิลมณี
2. นางสาวลวิตรา  ไชยเดช
 
57 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 71 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวมนัสชนก  วิวัฒนธรรม
2. นางสาวสุประวีณ์  ฤกษ์ประวัติ
 
1. นางสาวมัญชิมา  เถื่อนสุคนธ์
2. นางสาวสุทิศา  นิลมณี
 
58 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายธวัชชัย  เกิดสมบูรณ์
2. เด็กหญิงพิรดา  ศรีเนหะ
 
1. นางสาวสุทิศา  นิลมณี
2. นางอัจฉรา  ญาณยุทธ
 
59 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 65 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงนิสาชล  สมศรี
2. เด็กชายภูบดี  แก้วเกตุ
 
1. นางสาวสุทิศา  นิลมณี
2. นายสุเมศ  ชาแท่น
 
60 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 70.33 เงิน 4 1. เด็กชายกสิ  ศรีพงษ์พันธุ์กุล
2. เด็กชายทัศชัย  ศรีลำพัง
 
1. นางสาวสุทิศา  นิลมณี
2. นางสาวมัญชิมา  เถื่อนสุคนธ์
 
61 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 80.33 ทอง 13 1. นายกฤษณพันธุ์  ศรีพงษ์พันธุ์กุล
2. นายเนติพงศ์  จันที
 
1. นายสุเมศ  ชาแท่น
2. นางสาวสุทิศา  นิลมณี