สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนราชวินิต มัธยม สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 66 ทองแดง 26 1. เด็กหญิงวรรณกร  ประโลมเจริญสุข
 
1. นางจันทร์เพ็ญ  มณีนาค
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 64 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงศิริทิพย์  ศรีสุวรรณ
2. เด็กหญิงสิริรัตน์  ศรีสุวรรณ
 
1. นางไพพรรณ  ขำมะโน
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 60 ทองแดง 20 1. นายสุวิจักขณ์  วิบูลสุข
 
1. นางสาวนพวรรณ  กรุดเพชร
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 65.66 ทองแดง 6 1. นางสาวขวัญกมล  ปิยะนิจดำรงค์
 
1. นายสุวัฒน์ชัย  บุญรอด
 
5 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 66 ทองแดง 9 1. เด็กชายธนทัต  วงศ์ปัญญานุรักษ์
2. เด็กชายอัครวินท์  อหิงสะโร
 
1. นางสาวสุทิศา  นิลมณี
2. นางสาวลวิตรา  ไชยเดช
 
6 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 65 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงนิสาชล  สมศรี
2. เด็กชายภูบดี  แก้วเกตุ
 
1. นางสาวสุทิศา  นิลมณี
2. นายสุเมศ  ชาแท่น