สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนราชวินิต มัธยม สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 79 เงิน 8 1. นางสาวอติกานต์  ม่วงรัตน์
 
1. นายสุรเดช  ปักปิ่น
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 73 เงิน 4 1. นางสาวชญาภรณ์  สรสาสตร์
 
1. นางพิมพรรณ  เพ็ญศิริ
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 72 เงิน 7 1. เด็กชายปุญญพัฒน์  หอมจันทร์
2. เด็กชายวัชรวิชญ์  มนตรี
3. เด็กชายเกียรติศักดิ์  สมแก้ว
 
1. นางธิติมาวดี  สกุลศิลป์ศิริ
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 72 เงิน 6 1. นายธนวัฒน์  ตรีภพ
2. นายธรรพ์ณธร  อรียพิพัฒน์
3. นางสาวอริสา  รุ่งเรือง
 
1. นางชมชนก  ทรงมิตร
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 76.66 เงิน 20 1. เด็กชายธนา  เอกลัคคนารัตน์
2. เด็กหญิงเนตรนภา  เครือเพ็ชร์
 
1. นายวรวุฒิ  อาจเดช
2. นางสาวเสาวนีย์  นวลน้อย
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 75 เงิน 7 1. นายวิศิษศักดิ์   อินทรา
 
1. นายสุรศักดิ์  ลอยใหม่
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6 79 เงิน ชนะเลิศ 1. นางสาวขวัญกมล  ปิยะนิจดำรงค์
2. เด็กหญิงจิรัชญา  ไตรรัตน์
3. นายชัชวาลย์  พันธ์สระน้อย
4. นายชิติพัทธ์  ถนอมทรัพย์โภคา
5. นายณัฐสุต  ถนอมทรัพย์โภคา
6. เด็กชายธนกฤต  เย็นสายสุข
7. เด็กชายธิติ  นาคประพันธ์
8. เด็กชายธีรวัฒน์  กาวไธสง
9. นายนพณัฐ  คณิตสุทธิวงศ์
10. นายนัทธวัฒน์  สมภักดี
11. นายบวร  เลิศปีติโกวิท
12. เด็กหญิงพรเพ็ญ  มากดี
13. เด็กหญิงพัชรี  ศรีใจปั๋ง
14. เด็กชายพัลลภ  นาคประพันธ์
15. นายภานุรัตน์  ศรีสอาดพันธ์วงษ์
16. เด็กชายสิทธิพงษ์  ทิพนงค์
17. เด็กหญิงสุธิมา  สุธาทรัพย์
18. นายอนิรุต  หิมะมาน
19. เด็กชายอาทิตย์  ศรจิตร
20. เด็กชายเกียรติศักดิ์  สมแก้ว
 
1. นางนวรัตน์  ศรีอักขรกุล
2. นายสุวัฒน์ชัย  บุญรอด
3. นายธงทอง  สุวรรณะ
4. นายรณชัย  ถ้ำทอง
5. นายสิทธิพล  ศรีมานะสุวรรณ
6. นายธนบดี  อินหาดกรวด
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 72 เงิน 12 1. เด็กหญิงภคมน  เชื้อคำเพ็ง
 
1. นางสาวสุนิสา  รังสิพุฒิกุล
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 76.33 เงิน ชนะเลิศ 1. เด็กชายธีรภัทร  แย้มมณีชัย
 
1. นางสาวจิตรวรรณ์  บุญลาภ
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 73 เงิน 8 1. เด็กหญิงญาณิศา  ดวงหะคลัง
 
1. นางสาวจิตรวรรณ์  บุญลาภ
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 73.3 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายณพวิทย์  ทองทิพย์
 
1. นางสาวสุนิสา  รังสิพุฒิกุล
 
12 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 73 เงิน 10 1. เด็กชายธนากร  ศรประพันธ์
2. เด็กชายภากร  โพธาพันธุ์
 
1. นางสาวสุทิศา  นิลมณี
2. นางอัจฉรา  ญาณยุทธ
 
13 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 71 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวมนัสชนก  วิวัฒนธรรม
2. นางสาวสุประวีณ์  ฤกษ์ประวัติ
 
1. นางสาวมัญชิมา  เถื่อนสุคนธ์
2. นางสาวสุทิศา  นิลมณี
 
14 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 70.33 เงิน 4 1. เด็กชายกสิ  ศรีพงษ์พันธุ์กุล
2. เด็กชายทัศชัย  ศรีลำพัง
 
1. นางสาวสุทิศา  นิลมณี
2. นางสาวมัญชิมา  เถื่อนสุคนธ์