สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนราชวินิต มัธยม สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงบัณฑิตา  สมประเสริฐศักดิ์
 
1. นางสาวศิรรัตน์  เสตสุบรรณ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงปณิตา  ทรัพย์เรืองเนตร
 
1. นางสาวสุพรรษา  แสงอ่อน
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 86 ทอง 8 1. เด็กหญิงสิรินทรา  มีบุญ
 
1. นางสาวดรุณี  อาษาวิเศษ
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ 1. นายนพัตธร  สุขพัฒน์
 
1. นางสาวสมปอง  ประทีปช่วง
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 82.2 ทอง 11 1. นายธนดล  ศรีคง
2. นางสาวภวรัญชน์  ไก่แก้ว
 
1. นายวรวุฒิ  อาจเดช
2. นางสาวเสาวนีย์  นวลน้อย
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายปราชญ์  เปียมวย
 
1. นายสุรศักดิ์  ลอยใหม่
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวคณิตา  คุ้มไข่น้ำ
2. นายเอกรัถ  เพชรรูจี
 
1. นางสาวนพวรรณ  กรุดเพชร
2. นายสุรศักดิ์  ลอยใหม่
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 91.67 ทอง ชนะเลิศ 1. นายนพณัฐ  คณิตสุทธิวงศ์
 
1. นายสิทธิพล  ศรีมานะสุวรรณ
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายบวร  เลิศปีติโกวิท
 
1. นายสุวัฒน์ชัย  บุญรอด
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายอนิรุต  หิมะมาน
 
1. นายรณชัย  ถ้ำทอง
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 80.33 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวนันทยา  ปุกเกตุ
 
1. นายสุวัฒน์ชัย  บุญรอด
 
12 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงสุธิมา  สุธาทรัพย์
 
1. นายสุวัฒน์ชัย  บุญรอด
 
13 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 86.66 ทอง ชนะเลิศ 1. นายนัทธวัฒน์  สมภักดี
 
1. นายอาสา  เข็มจินดา
 
14 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายนัทธวัฒน์  สมภักดี
 
1. นายธนบดี  อินหาดกรวด
 
15 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวขวัญกมล  ปิยะนิจดำรงค์
2. นายชัชวาลย์  พันธ์สระน้อย
3. นายชิติพัทธ์  ถนอมทรัพย์โภคา
4. นายณัฐสุต  ถนอมทรัพย์โภคา
5. เด็กชายธนกฤต  เย็นสายสุข
6. เด็กชายธิติ  นาคประพันธ์
7. เด็กชายธีรวัฒน์  กาวไธสง
8. นายนัทธวัฒน์  สมภักดี
9. นางสาวปุณยาพร  คล้ายอ้น
10. เด็กหญิงพัชรี  ศรีใจปั๋ง
11. เด็กชายพัลลภ  นาคประพันธ์
12. เด็กชายวรวัฒน์  ทิศย้อยแสง
13. เด็กชายวิชชุเดช   พรรณทรัพย์
14. เด็กชายสิทธิพงษ์  ทิพนงค์
15. เด็กชายอาทิตย์  ศรจิตร
 
1. นางนวรัตน์  ศรีอักขรกุล
2. นายสุวัฒน์ชัย  บุญรอด
3. นายธงทอง  สุวรรณะ
4. นายสิทธิพล  ศรีมานะสุวรรณ
 
16 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 84.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวสยาภา  สิงห์ชู
 
1. นางสาวสุนิสา  รังสิพุฒิกุล
 
17 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 91.67 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวสยาภา  สิงห์ชู
 
1. นางสาวจิตรวรรณ์  บุญลาภ
 
18 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 81.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวสยาภา  สิงห์ชู
 
1. นางสาวสุนิสา  รังสิพุฒิกุล
 
19 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.6 93.66 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายก้องภพ  คลี่วงศ์
2. นายจิรัสย์ภัค  ดุลยพฤกษ์
3. นางสาวณัฐณิชา  ตาปราบ
4. นางสาวดลพร  โรจนชีวะ
5. เด็กชายธนภัทร์  เติมพานิชดี
6. นายธีรภัทร  คุ้มขนาบ
7. นายนพศักดิ์  โรจนชีวะ
8. นายลัทรสิทธิ์  พักตระเกษตริน
9. นายวรินทร  สมบัตินิมิตร
10. นางสาวอรุณี  ศรีใจปั๋ง
 
1. นางสาวสุนิสา   รังสิพุฒิกุล
2. นายสุทธิชาติ  บุณยทรรพ
3. นายเศรษฐวุฒิ  ปัญญาวัตวงศ์
 
20 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.1-ม.3 82.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงนิษาชล  เลิศชัยวินิต
 
1. นางสาวมาลิสา  เลิศพฤกษ์พนา
 
21 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 84.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงชนิดาภา  รัตนรุ่งชัยนนท์
 
1. นางสาววรีสรา  จารย์ปัญญา
 
22 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 83.99 ทอง 8 1. นางสาวชญานิศ  สิทธิ์วิภูศิริ
 
1. นางสาววรีสรา  จารย์ปัญญา
 
23 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 85.67 ทอง 4 1. เด็กชายธนทัต  วงศ์ปัญญานุรักษ์
2. เด็กชายสุธี  จะทอ
 
1. นางสาวสุทิศา  นิลมณี
2. นางสาวมัญชิมา  เถื่อนสุคนธ์
 
24 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายธวัชชัย  เกิดสมบูรณ์
2. เด็กหญิงพิรดา  ศรีเนหะ
 
1. นางสาวสุทิศา  นิลมณี
2. นางอัจฉรา  ญาณยุทธ
 
25 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 80.33 ทอง 13 1. นายกฤษณพันธุ์  ศรีพงษ์พันธุ์กุล
2. นายเนติพงศ์  จันที
 
1. นายสุเมศ  ชาแท่น
2. นางสาวสุทิศา  นิลมณี