สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนราชวินิต สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : เน€เธ˜เธ‡เน€เธ˜เธ”เน€เธ˜โ€”เน€เธ˜เธ‚เน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธˆเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธŠเน€เธ˜โ€ขเน€เธ˜เธƒเน€เธ™๏ฟฝ

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 32 เข้าร่วม 21 1. นางสาวฐิติรัตน์  พูลเจริญ
2. นางสาวนันทพร  อยู่เปล่า
3. นางสาวพิยดา  พงษ์จันทร์
 
1. นางสาวเพ็ญพักตร์  สมัครเขตรการ
2. นางสาวมุทิตา  ศิลารักษ์
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 13.35 เข้าร่วม 8 1. เด็กชายกิตติพจน์  กิตติตานนท์
2. เด็กชายนิติกร  หล่อนสิ่ว
 
1. นางสาวเพ็ญพักตร์  สมัครเขตรการ
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 12.96 เข้าร่วม 6 1. เด็กชายธนดล  วิเศษวงษา
2. เด็กหญิงนนทพร  รุจิหาญ
 
1. นางสาวเพ็ญพักตร์  สมัครเขตรการ
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6 62 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายณธรรศ  สิทธิจักร
2. นายธเนศพล  สุทธิจิตไพศาล
3. นายโชติกร  มณีประเสริฐ
 
1. นางสาวเพ็ญพักตร์  สมัครเขตรการ
2. นายสถาพร  พันธุ์รัตน์