สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนราชวินิต สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 66 ทองแดง 14 1. เด็กชายณฐิพันธ์  สว่างอารมณฺ์
 
1. นางสาวสถิตย์  จันดี
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 63 ทองแดง 27 1. นายวรินทร  บุญมาเลิศ
 
1. นางสาวสถิตย์  จันดี
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 55 เข้าร่วม 17 1. เด็กหญิงศุภนาถ  ธนามี
 
1. นายฐิติพงศ์   จันทสีร์
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 48 เข้าร่วม 30 1. นางสาวปาริฉัตร  สอนสม
 
1. นายฐิติพงศ์   จันทสีร์
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกุลณิชา  เทียมสุรวัช
 
1. นางสาวสถิตย์  จันดี
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 59 เข้าร่วม 4 1. นางสาวมลณเรศ  ธวัชประกอบลาภ
 
1. นางสาวสถิตย์  จันดี
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 76 เงิน 14 1. เด็กหญิงสุชานันท์  บัญญัติ
 
1. นางสาวทัศสณีย์  เดชนิ่ม
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม 1. นางสาวพิชญาภา  กาญจนวัฒน์
 
1. นางสาวทัศสณีย์  เดชนิ่ม
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 51 เข้าร่วม 16 1. เด็กหญิงนันทิกานต์  มานะตระกูล
2. เด็กหญิงปรายฟ้า  ตั้งจิตติวัฒนา
3. เด็กหญิงเพลินพิศ  คงยิ้ม
 
1. นางสาวทัศสณีย์  เดชนิ่ม
2. นายฐิติพงศ์  จันทสีร์
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 53 เข้าร่วม 20 1. นางสาวชนกนาถ  สว่างวงษ์
2. นางสาวนันฐิตา  คะเชนรัมย์
3. นายอาทิตย์  กำเนิดพันธุ์
 
1. นางสาวทัศสณีย์  เดชนิ่ม
2. นางสาวสถิตย์  จันดี
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงกวินนาฏ  รัตน์ศิริจันทร์
2. เด็กหญิงปิยะพร  เจริญขวัญเมือง
 
1. นายฐิติพงศ์   จันทสีร์
2. นางสาวทัศสณีย์   เดชนิ่ม
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม 1. นายพิรวุฒิ  อินจันทร์
2. นายวรพันธ์  ศิริพันธ์
 
1. นายฐิติพงศ์   จันทสีร์
2. นางสาวสถิตย์  จันดี
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 19 เข้าร่วม 11 1. เด็กชายคณิศร  เดชะพิพัฒน์สกุล
 
1. นางสาวดลพร  เที่ยงธรรม
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 25.5 เข้าร่วม 10 1. นายพีธัช  แสงจันทร์
 
1. นายสรณ  ปัทมพรหม
 
15 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายกฤติน  บุญภา
2. เด็กชายธนกฤต  การสมโชค
3. เด็กชายวัชรพงษ์  โชคปัญญาพงษ์
 
1. นางสาวดลพร  เที่ยงธรรม
2. นางสาวนิสิตา  บัวจันทร์
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 18 เข้าร่วม 14 1. เด็กชายกฤตพล  ศุภผล
 
1. นางสาวนิสิตา  บัวจันทร์
 
17 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 4 เข้าร่วม 25 1. นายกรวิทย์  หลั่งน้ำทิพย์
 
1. นายสรณ  ปัทมพรหม
 
18 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 32 เข้าร่วม 21 1. นางสาวฐิติรัตน์  พูลเจริญ
2. นางสาวนันทพร  อยู่เปล่า
3. นางสาวพิยดา  พงษ์จันทร์
 
1. นางสาวเพ็ญพักตร์  สมัครเขตรการ
2. นางสาวมุทิตา  ศิลารักษ์
 
19 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 13.35 เข้าร่วม 8 1. เด็กชายกิตติพจน์  กิตติตานนท์
2. เด็กชายนิติกร  หล่อนสิ่ว
 
1. นางสาวเพ็ญพักตร์  สมัครเขตรการ
 
20 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 12.96 เข้าร่วม 6 1. เด็กชายธนดล  วิเศษวงษา
2. เด็กหญิงนนทพร  รุจิหาญ
 
1. นางสาวเพ็ญพักตร์  สมัครเขตรการ
 
21 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6 62 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายณธรรศ  สิทธิจักร
2. นายธเนศพล  สุทธิจิตไพศาล
3. นายโชติกร  มณีประเสริฐ
 
1. นางสาวเพ็ญพักตร์  สมัครเขตรการ
2. นายสถาพร  พันธุ์รัตน์
 
22 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 75.66 เงิน 7 1. เด็กหญิงนันทิกานต์  มานะตระกูล
2. เด็กหญิงประไพศรี  ปานศรี
3. เด็กหญิงปรายฟ้า  ตั้งจิตติวัฒนา
4. เด็กหญิงศุภนาถ  ธนามี
5. เด็กหญิงเพลินพิศ  คงยิ้ม
 
1. นายจิรายุทธ  คำหมาย
2. นางสาวสมจิต  ห่อทอง
 
23 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 76.66 เงิน 9 1. นางสาวณัฐสุดา  ชูไสว
2. นางสาวพิชญาภา  กาญจนวัฒน์
3. นายพิรวุฒิ  อินทร์จันทร์
4. นางสาววาศิณี  พึ่งนุสนธิ์
5. นายเพลงไท  นิยมไทย
 
1. นายจิรายุทธ  คำหมาย
2. นายมานพ  เอี่ยมสอาด
 
24 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงจุฑาภัทร  นาดอนดู่
2. เด็กชายธนดล  วิเศษวงษา
3. เด็กหญิงปวริณา  ภิรมยาภรณ์
4. เด็กหญิงวริศรา  ศรีทอง
5. เด็กชายสิทธิพร   แสงอุไร
 
1. นายมานพ  เอี่ยมสอาด
2. นางสาวสมจิต  ห่อทอง
 
25 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 66.66 ทองแดง 10 1. นางสาวกนกพร  สุพรมอินทร์
2. นางสาวนภัส  เทียมสุรวัช
3. นายภูมินทร์  ปัทมเนตร
4. นางสาวศิริลักษณ์  มีศิลป์
5. นางสาวเนตรนภา  ถิ่นทัพไทย
 
1. นางสาวสมจิต  ห่อทอง
2. นายมานพ  เอี่ยมสอาด
 
26 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงสุรีย์ญะเรศ  ยะคะเรศ
 
1. นางสาวรัชนก  พรรณนนท์
 
27 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 89.97 ทอง 15 1. นางสาวฐิติรัตน์  พูลเจริญ
 
1. นางสาวรัชนก  พรรณนนท์
 
28 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 84.66 ทอง 5 1. เด็กหญิงพัชรอาภา  แสงจันทร์
2. เด็กชายโชติวัฒน์  จันทน์เสนะ
 
1. นางสาวรัชนก  พรรณนนท์
2. นางสาวสมจิต  ห่อทอง
 
29 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 95.8 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกานต์ธีรา  มาลี
2. นายสิรภพ  ผ่องประภา
 
1. นางสาวรัชนก  พรรณนนท์
2. นางสาวสมจิต  ห่อจิต
 
30 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายคุณากร  กรรฐโรจน์
2. เด็กชายพิพัฒน์  แย้มพรชัย
3. เด็กหญิงภาณิศา  นุตโร
4. เด็กชายรัชมันต์  มะนิก
5. เด็กชายศิริพงศ์  แสงสุขคู่
6. เด็กชายอภิชัย  ชุมสงฆ์
 
1. นายรุ่งโรจน์  ศรีสังข์
2. ว่าที่ร้อยตรีเทพประทาน  ฤทธิรุตม์
 
31 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายจุฑาภัทร  ชัชวงษ์
2. เด็กชายชัยพล  แย้มสะอาด
3. เด็กชายณฐิพันธ์  สว่างอารมณ์
4. เด็กชายธนกฤต  การสมโชค
5. เด็กชายยุทธภัทร  ยุงรัมย์
6. เด็กชายรฐนนท์  ฟองภู่
7. เด็กชายรามภูมิ  จันทร์ตรี
8. เด็กชายวรกันต์  วงศ์จันทร์
 
1. นายฐิติพงศ์  จันทสีร์
2. นายสถาพร  พันธุ์รัตน์
3. นายโอภาส  ชาวหงษา
 
32 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงพิชชานุช  วงศ์จริะเกษม
2. เด็กชายภูษณิศา  รัตนดิลก ณ ภูเก็ต
3. เด็กหญิงอภิสรา  ภิญโญชีพ
 
1. นางสาวรัชนก  พรรณนนท์
2. นางสาวเพ็ญพักตร์  สมัครเขตรการ
 
33 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 69.33 ทองแดง 13 1. เด็กหญิงนุสรา  ล้ำเลิศ
2. เด็กหญิงรินธารา  วิทยานุภาพ
 
1. นายสถาพร  พันธุ์รัตน์
 
34 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงณัฐธิชา  วงศ์ราจา
2. เด็กหญิงปริยาภัทร  เอี่ยมตระกูล
 
1. นายสถาพร  พันธุ์รัตน์
 
35 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 51 เข้าร่วม 6 1. เด็กชายชัยภัทร  เกษาใส
2. เด็กชายเจตนิพิฐ  ภัทราพิริยวงศ์
 
1. นายสถาพร  พันธุ์รัตน์
 
36 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 77 เงิน 13 1. เด็กชายจุฑาภัทร  ชัชวงษ์
2. เด็กชายรฐนนท์  ฟองภู่
 
1. นายสถาพร  พันธุ์รัตน์
 
37 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 72.67 เงิน 12 1. นายสุรกานต์  วิเศษรจนา
2. นายโชติกร  มณีประเสริฐ
 
1. นายสถาพร  พันธุ์รัตน์
 
38 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 35.33 เข้าร่วม 30 1. นายสิริทัศน์  นราวุฒิพงศ์
2. นายสุวรรณ  บุญเพิ่ม
 
1. นายสถาพร  พันธุ์รัตน์
 
39 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม 1. นายกรธวัช  ขาวสุขา
2. นายนนทกร  นามเอี่ยม
3. นายศุภโชค  บุญมาศ
 
1. นายสถาพร  พันธุ์รัตน์
2. นางสาวเพ็ญพักตร์  สมัครเขตรการ
 
40 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 80.6 ทอง 9 1. เด็กหญิงปริยาภัทร  เอี่ยมตระกูล
2. เด็กหญิงรินธารา  วิทยานุภาพ
3. เด็กหญิงสุทราสินี  ฉิมสุวรรณ
 
1. นางวรางค์ภรณ์  พรหมชูวงศ์
 
41 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวปัทมา  ผดุงจรูญ
2. นางสาวอัญชิสา  เมาะลาษี
3. นางสาวอิศราภรณ์  ชาวหงษา
 
1. นางวรางค์ภรณ์  พรหมชูวงศ์
 
42 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายชิษณุพงศ์  พันธุ์โภคา
2. เด็กชายภูริณัฐ  ปิงใจ
3. เด็กหญิงวรพัช  เล็กเพ็ชร
 
1. นายรุ่งโรจน์  ศรีสังข์
2. นายพุททิชัย  ขวัญทอง
 
43 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 75.25 เงิน 6 1. เด็กหญิงนันทิกานต์  มานะตระกูล
2. เด็กหญิงปรายฟ้า  ตั้งจิตติวัฒนา
3. เด็กหญิงสุชานันท์  บัญญัติ
 
1. นายรุ่งโรจน์  ศรีสังข์
2. นายพุทธิชัย  ขวัญทอง