สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนราชวินิต สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 55 เข้าร่วม 17 1. เด็กหญิงศุภนาถ  ธนามี
 
1. นายฐิติพงศ์   จันทสีร์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 48 เข้าร่วม 30 1. นางสาวปาริฉัตร  สอนสม
 
1. นายฐิติพงศ์   จันทสีร์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 59 เข้าร่วม 4 1. นางสาวมลณเรศ  ธวัชประกอบลาภ
 
1. นางสาวสถิตย์  จันดี
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม 1. นางสาวพิชญาภา  กาญจนวัฒน์
 
1. นางสาวทัศสณีย์  เดชนิ่ม
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 51 เข้าร่วม 16 1. เด็กหญิงนันทิกานต์  มานะตระกูล
2. เด็กหญิงปรายฟ้า  ตั้งจิตติวัฒนา
3. เด็กหญิงเพลินพิศ  คงยิ้ม
 
1. นางสาวทัศสณีย์  เดชนิ่ม
2. นายฐิติพงศ์  จันทสีร์
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 53 เข้าร่วม 20 1. นางสาวชนกนาถ  สว่างวงษ์
2. นางสาวนันฐิตา  คะเชนรัมย์
3. นายอาทิตย์  กำเนิดพันธุ์
 
1. นางสาวทัศสณีย์  เดชนิ่ม
2. นางสาวสถิตย์  จันดี
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงกวินนาฏ  รัตน์ศิริจันทร์
2. เด็กหญิงปิยะพร  เจริญขวัญเมือง
 
1. นายฐิติพงศ์   จันทสีร์
2. นางสาวทัศสณีย์   เดชนิ่ม
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม 1. นายพิรวุฒิ  อินจันทร์
2. นายวรพันธ์  ศิริพันธ์
 
1. นายฐิติพงศ์   จันทสีร์
2. นางสาวสถิตย์  จันดี
 
9 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 19 เข้าร่วม 11 1. เด็กชายคณิศร  เดชะพิพัฒน์สกุล
 
1. นางสาวดลพร  เที่ยงธรรม
 
10 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 25.5 เข้าร่วม 10 1. นายพีธัช  แสงจันทร์
 
1. นายสรณ  ปัทมพรหม
 
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 18 เข้าร่วม 14 1. เด็กชายกฤตพล  ศุภผล
 
1. นางสาวนิสิตา  บัวจันทร์
 
12 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 4 เข้าร่วม 25 1. นายกรวิทย์  หลั่งน้ำทิพย์
 
1. นายสรณ  ปัทมพรหม
 
13 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 32 เข้าร่วม 21 1. นางสาวฐิติรัตน์  พูลเจริญ
2. นางสาวนันทพร  อยู่เปล่า
3. นางสาวพิยดา  พงษ์จันทร์
 
1. นางสาวเพ็ญพักตร์  สมัครเขตรการ
2. นางสาวมุทิตา  ศิลารักษ์
 
14 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 13.35 เข้าร่วม 8 1. เด็กชายกิตติพจน์  กิตติตานนท์
2. เด็กชายนิติกร  หล่อนสิ่ว
 
1. นางสาวเพ็ญพักตร์  สมัครเขตรการ
 
15 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 12.96 เข้าร่วม 6 1. เด็กชายธนดล  วิเศษวงษา
2. เด็กหญิงนนทพร  รุจิหาญ
 
1. นางสาวเพ็ญพักตร์  สมัครเขตรการ
 
16 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 51 เข้าร่วม 6 1. เด็กชายชัยภัทร  เกษาใส
2. เด็กชายเจตนิพิฐ  ภัทราพิริยวงศ์
 
1. นายสถาพร  พันธุ์รัตน์
 
17 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 35.33 เข้าร่วม 30 1. นายสิริทัศน์  นราวุฒิพงศ์
2. นายสุวรรณ  บุญเพิ่ม
 
1. นายสถาพร  พันธุ์รัตน์
 
18 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม 1. นายกรธวัช  ขาวสุขา
2. นายนนทกร  นามเอี่ยม
3. นายศุภโชค  บุญมาศ
 
1. นายสถาพร  พันธุ์รัตน์
2. นางสาวเพ็ญพักตร์  สมัครเขตรการ