สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนราชวินิต สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 66 ทองแดง 14 1. เด็กชายณฐิพันธ์  สว่างอารมณฺ์
 
1. นางสาวสถิตย์  จันดี
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 63 ทองแดง 27 1. นายวรินทร  บุญมาเลิศ
 
1. นางสาวสถิตย์  จันดี
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6 62 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายณธรรศ  สิทธิจักร
2. นายธเนศพล  สุทธิจิตไพศาล
3. นายโชติกร  มณีประเสริฐ
 
1. นางสาวเพ็ญพักตร์  สมัครเขตรการ
2. นายสถาพร  พันธุ์รัตน์
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 66.66 ทองแดง 10 1. นางสาวกนกพร  สุพรมอินทร์
2. นางสาวนภัส  เทียมสุรวัช
3. นายภูมินทร์  ปัทมเนตร
4. นางสาวศิริลักษณ์  มีศิลป์
5. นางสาวเนตรนภา  ถิ่นทัพไทย
 
1. นางสาวสมจิต  ห่อทอง
2. นายมานพ  เอี่ยมสอาด
 
5 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 69.33 ทองแดง 13 1. เด็กหญิงนุสรา  ล้ำเลิศ
2. เด็กหญิงรินธารา  วิทยานุภาพ
 
1. นายสถาพร  พันธุ์รัตน์