สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนราชวินิต สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 76 เงิน 14 1. เด็กหญิงสุชานันท์  บัญญัติ
 
1. นางสาวทัศสณีย์  เดชนิ่ม
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 75.66 เงิน 7 1. เด็กหญิงนันทิกานต์  มานะตระกูล
2. เด็กหญิงประไพศรี  ปานศรี
3. เด็กหญิงปรายฟ้า  ตั้งจิตติวัฒนา
4. เด็กหญิงศุภนาถ  ธนามี
5. เด็กหญิงเพลินพิศ  คงยิ้ม
 
1. นายจิรายุทธ  คำหมาย
2. นางสาวสมจิต  ห่อทอง
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 76.66 เงิน 9 1. นางสาวณัฐสุดา  ชูไสว
2. นางสาวพิชญาภา  กาญจนวัฒน์
3. นายพิรวุฒิ  อินทร์จันทร์
4. นางสาววาศิณี  พึ่งนุสนธิ์
5. นายเพลงไท  นิยมไทย
 
1. นายจิรายุทธ  คำหมาย
2. นายมานพ  เอี่ยมสอาด
 
4 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 77 เงิน 13 1. เด็กชายจุฑาภัทร  ชัชวงษ์
2. เด็กชายรฐนนท์  ฟองภู่
 
1. นายสถาพร  พันธุ์รัตน์
 
5 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 72.67 เงิน 12 1. นายสุรกานต์  วิเศษรจนา
2. นายโชติกร  มณีประเสริฐ
 
1. นายสถาพร  พันธุ์รัตน์
 
6 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 75.25 เงิน 6 1. เด็กหญิงนันทิกานต์  มานะตระกูล
2. เด็กหญิงปรายฟ้า  ตั้งจิตติวัฒนา
3. เด็กหญิงสุชานันท์  บัญญัติ
 
1. นายรุ่งโรจน์  ศรีสังข์
2. นายพุทธิชัย  ขวัญทอง