สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนราชวินิต สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกุลณิชา  เทียมสุรวัช
 
1. นางสาวสถิตย์  จันดี
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 89.97 ทอง 15 1. นางสาวฐิติรัตน์  พูลเจริญ
 
1. นางสาวรัชนก  พรรณนนท์
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 84.66 ทอง 5 1. เด็กหญิงพัชรอาภา  แสงจันทร์
2. เด็กชายโชติวัฒน์  จันทน์เสนะ
 
1. นางสาวรัชนก  พรรณนนท์
2. นางสาวสมจิต  ห่อทอง
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 95.8 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกานต์ธีรา  มาลี
2. นายสิรภพ  ผ่องประภา
 
1. นางสาวรัชนก  พรรณนนท์
2. นางสาวสมจิต  ห่อจิต
 
5 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงพิชชานุช  วงศ์จริะเกษม
2. เด็กชายภูษณิศา  รัตนดิลก ณ ภูเก็ต
3. เด็กหญิงอภิสรา  ภิญโญชีพ
 
1. นางสาวรัชนก  พรรณนนท์
2. นางสาวเพ็ญพักตร์  สมัครเขตรการ
 
6 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 80.6 ทอง 9 1. เด็กหญิงปริยาภัทร  เอี่ยมตระกูล
2. เด็กหญิงรินธารา  วิทยานุภาพ
3. เด็กหญิงสุทราสินี  ฉิมสุวรรณ
 
1. นางวรางค์ภรณ์  พรหมชูวงศ์
 
7 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวปัทมา  ผดุงจรูญ
2. นางสาวอัญชิสา  เมาะลาษี
3. นางสาวอิศราภรณ์  ชาวหงษา
 
1. นางวรางค์ภรณ์  พรหมชูวงศ์
 
8 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายชิษณุพงศ์  พันธุ์โภคา
2. เด็กชายภูริณัฐ  ปิงใจ
3. เด็กหญิงวรพัช  เล็กเพ็ชร
 
1. นายรุ่งโรจน์  ศรีสังข์
2. นายพุททิชัย  ขวัญทอง