สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย ๒ สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 64 ทองแดง 31 1. เด็กหญิงศิริพร   เพ็ชรสนั่น
 
1. นางสาวปาริชาต  จารุดิลกกุล
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 64 ทองแดง 27 1. เด็กหญิงลัลนา  นาควัชระ
 
1. นางสาววิพุธ  บางขาม
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 62 ทองแดง 12 1. เด็กชายอาณัฐ  มงคลช่วง
 
1. นายอรรจกร  จันทร์ประดิษฐ์
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 68 ทองแดง 14 1. นางสาวองอรฤทัย  บัวทอง
 
1. นายอนนท์  ประสงค์มณี
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 84 ทอง 14 1. เด็กหญิงดวงพร  รอดชาวนา
 
1. นายรัฐพล  หนันกระโทก
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 83 ทอง 13 1. นางสาวภัทร์ชนี  ม้าเฒ่า
 
1. นางสาววิทยาภรณ์  สุขสนธิวงศ์
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงณัฐธยาน์  ช้างแรงการ
2. เด็กหญิงพัสนันต์  เที่ยงตรงภิญโญ
 
1. นางนริศรา  ชิตรัตน์วงศ์กร
2. นายรัฐพล  หนันกระโทก
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม 1. นางสาวทิฆัมพร  ท่าฉลาด
2. นายเจษฎา  ฉันท์เจริญวนิช
 
1. นางสาววิทยาภรณ์  สุขสนธิวงศ์
2. นายธนกฤต  เส็งหู้
 
9 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 5 เข้าร่วม 26 1. เด็กหญิงมหัฑฒา  ฉันทนาสกุล
 
1. นางสาวพรรษพร  ภู่สุวรรณ์
 
10 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 18 เข้าร่วม 11 1. นายกัษมา  เผือกแก้ว
 
1. นางสาวจารุวรรณ   บกสวัสดิ์
 
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 12 เข้าร่วม 13 1. เด็กหญิงอมรรัตน์  มะลิ
 
1. นางสาวจิรฐา  ตั้งสุข
 
12 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 8 เข้าร่วม 26 1. นายรดิศ  ธิตยางกรุวงศ์
 
1. นางสาวนราภรณ์  บุญชื่น
 
13 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 71 เงิน 7 1. นายธนพล  ทองอร่าม
2. นางสาวนพวรรณ  ประเดิมชัย
3. นายปราณ  ปิยะชน
 
1. นางสาวพัทธนันท์  มากบุญ
 
14 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวอรนภา  สิมานุรักษ์
 
1. นางสาวละมุล  เอมกลาง
 
15 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 63 ทองแดง 15 1. เด็กหญิงกิรณา  เจริญกิติวรากร
2. เด็กหญิงดวงพร  รอดชาวนา
 
1. นางพีรญา  บุญสืบ
2. นายวชิระ  กู้สุวรรณวิจิตร
 
16 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 57 เข้าร่วม 16 1. นางสาวธนกาญจน์  ลิ่มปพิศุทธิ์
2. นายสฤษติชัย  เนียมสอน
 
1. นางสาวปัทมา  ปานแดง
2. นายวินัย  หยั่งถึง
 
17 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 43 เข้าร่วม 18 1. เด็กหญิงอัชฌนาท  ศรีบ้าน
 
1. นางจารุนันท์  โภคาพรภิวัฒน์
 
18 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 77 เงิน 5 1. นางสาวจันทกานต์  ไชยฤกษ์
 
1. นายพงศ์ศิริ  ลินิฐฎา
 
19 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 55 เข้าร่วม 26 1. เด็กหญิงอัญญฎา  ปรางค์เลิศ
 
1. นางจารุนันท์  โภคาพรภิวัฒน์
 
20 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 60 ทองแดง 15 1. นางสาวชฎาพร  ชาญสินจิรกุล
 
1. นายพงศ์ศิริ  ลินิฐฎา
 
21 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 12 1. เด็กหญิงนริชา  ภูศรีโสม
 
1. นางจารุนันท์  โภคาพรภิวัฒน์
 
22 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 60 ทองแดง 10 1. นางสาวณัชชา  นิลจันทร์
 
1. นายพงศ์ศิริ  ลินิฐฎา
 
23 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 58 เข้าร่วม 16 1. เด็กชายธันวา  ศิริสุขชัยถาวร
2. เด็กหญิงภาสุรีย์  สายโสภา
 
1. นางจารุนันท์  โภคาพรภิวัฒน์
2. นายพงศ์ศิริ  ลินิฐฎา
 
24 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 59 เข้าร่วม 14 1. นางสาวเสาวลักษณ์  บันเทิง
 
1. นายพงศ์ศิริ  ลินิฐฎา
 
25 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 78 เงิน 7 1. นายณัฐเสฐ  โภคาพรภิวัฒน์
2. นายปราณ  ปิยะชน
3. นายพชร  ขุนทอง
4. นายวัฒนชัย  เขตตลาด
5. นายวุฒิพงศ์  ไชยจันลา
 
1. นายกุนนที  ธนะโชติ
2. นางสาวจารุนันทร์   โภคาพรภิวัฒน์
3. นายพงษ์ศิริ   ลินิฐฏา
 
26 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.1-ม.3 87.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงพัสนันต์  เที่ยงตรงภิญโญ
 
1. นางสาวกุลวดี  บุญสมภพ
 
27 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.4-ม.6 86.01 ทอง 10 1. นางสาววาสนา  สิริเจริญธนพันธุ์
 
1. นางสาวกุลวดี  บุญสมภพ
 
28 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 50.33 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงนัฏฐาภรณ์  ปะเมโท
 
1. นางสาววิไลพรรณ  แก้วขันตี
 
29 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 58.67 เข้าร่วม 8 1. นางสาวธัญญพร  อตมกูลศรี
 
1. นางวัชราภรณ์  วัฒนศัพท์
 
30 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 89.66 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงสุชญา  ตนานุภาคย์
 
1. นางสาวกุลวดี  บุญสมภพ
 
31 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 78.64 เงิน 11 1. นางสาวมณีกาญจน์  พวงยอด
 
1. นางสาวกุลวดี  บุญสมภพ
 
32 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 88.99 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวธิดา  เทียมเลิศ
2. นายวีรชล  ฐิติพานิชยางกูร
3. นายศรีปุก  โศจิอรุณ
4. นางสาวสุจิตรา  โทหา
5. นายอมรศักดิ์  หล้าคำไข
 
1. นางสาวกุลวดี  บุญสมภพ
 
33 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 72.67 เงิน 5 1. นายชยางกูร  วารินทร์ไหล
2. นางสาวณิชาพร  ชนะชัย
3. นางสาวธนาภา  ทองคำดี
4. นายศิรชัช  สุจริต
5. นางสาวศุภนุช  นิลใบ
 
1. นางสาววิไลพรรณ  แก้วขันตี
2. นางวัชราภรณ์  วัฒนศัพท์
 
34 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 67.4 ทองแดง 13 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  กรพันธ์
2. เด็กชายธนกฤต  กาญจนกัน
3. เด็กหญิงธนพร  หวังบรรจงกิจ
 
1. นางสาวจุฑามาศ  ฤทัยวัฒน์
2. นางประกายรัตน์  ทองอยู่
 
35 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 86.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกัญญารัตน์  จอกแก้ว
2. นางสาวนวสรณ์  ศิริสัมพันธ์
3. นางสาวปนัดดา  ขาวสั้น
 
1. นางประกายรัตน์  ทองอยู่
2. นางสาวจุฑามาศ  ฤทัยวัฒน์
 
36 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 70.2 เงิน 7 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  สุขสวัสดิ์
2. เด็กหญิงพรพิมล  ยอดประทุม
3. เด็กหญิงศุภกานต์  บุญชื่น
 
1. นางสาวจุฑามาศ  ฤทัยวัฒน์
2. นางประกายรัตน์  ทองอยู่
 
37 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 79.6 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวธาราวดี  เชื่อมบุญมา
2. นางสาวบุษยรัตน์  บุตรศรีภูมิ
3. นางสาวสาธิณี  บัวอ่อน
 
1. นางสาวจุฑามาศ  ฤทัยวัฒน์
2. นางประกายรัตน์  ทองอยู่
 
38 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 55.67 เข้าร่วม 17 1. เด็กหญิงผัสส์ขวัญ  มูลละวงษ์
2. เด็กหญิงวิภารัตน์  สุภีกิตย์
 
1. นางสาวกมลวรรณ  ทองบุญเหลือ
2. นางสาวศิริทิพย์  ภุมเรศ
 
39 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 67 ทองแดง 14 1. เด็กชายภุชงค์  อรรคฮาด
2. เด็กชายศิริเทพ  เที่ยงน่วม
 
1. นายโสภณ  ขันธโสภา
2. นางสาวภัทรา  พิศุทธิ์เกียรติ
 
40 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 65 ทองแดง 18 1. นายปริญญ์ชนัฏฐ์  บุญชัยโย
2. นายภูมิภัทร  ศาลาลิเลก
 
1. นายโสภณ  ขันธโสภา
2. นางสาวภัทรา  พิศุทธิ์เกียรติ
 
41 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 70.67 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายณัฐกฤต  ครองยุทธ
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  เฉลยภาพ
 
1. นายโสภณ  ขันธโสภา
2. นายพีรพัฒน์  สุดยอด
 
42 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม 1. นายกฤตนัฐ  ศรีนอง
2. นายศุภณัฎฐ์   เชาวสกูล
 
1. นายโสภณ  ขันธโสภา
2. นายพีรพัฒน์  สุดยอด
 
43 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายกันตนันท์  บุญยิ่งสถิตย์
2. เด็กชายจตุรภาคย์  มงคลทอง
 
1. นางสาวศิริทิพย์  ภุมเรศ
2. นายพีรพัฒน์  สุดยอด
 
44 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกัลยาณี   สุขสมปรารถนา
2. เด็กหญิงศุภดา  สุทธา
 
1. นางเพชรรัตน์  เวสน์ไพบูลย์
2. นายธวัชชัย  ลุนศร
 
45 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวภัชรา  ประทุมมาลย์
2. นายสุรณรงค์   เปี่ยมแจง
 
1. นายซุปเป้อร์  สุกันทา
2. นางสาวสุภาพร  บุญช่วย
 
46 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 10 เข้าร่วม 4 1. นางสาวนพวรรณ  ประเดิมชัย
2. นางสาวอภิษฎา  บุญวิบูลย์
 
1. นางสาวกมลวรรณ   ทองบุญเหลือ
2. นางเพชรรัตน์  เวสน์ไพบูลย์
 
47 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงนภัสสร  เนื่องพุมมร
2. เด็กหญิงปิยวรรณ  แปงนุจา
3. เด็กหญิงวรรณวิสา   กันทะมา
 
1. นางสาวสุภาพร  บุญช่วย
2. นายธวัชชัย  ลุนศร
 
48 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 82 ทอง 4 1. นางสาวนพวรรณ  ประเดิมชัย
2. นางสาวอภิษฎา  บุญวิบูลย์
3. นางสาวเพชรา  ทรงสุวรรณ์
 
1. นางสาวกมลวรรณ  ทองบุญเหลือ
2. นายซุปเป้อร์  สุกันทา
 
49 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 82 ทอง 9 1. นางสาวศศิชาพร  โง๊ะบุดดา
2. นายอัศจรรย์  แจ้งใจ
 
1. นายซุปเป้อร์  สุกันทา
2. นายธวัชชัย  ลุนศร