สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย ๒ สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงณัฐธยาน์  ช้างแรงการ
2. เด็กหญิงพัสนันต์  เที่ยงตรงภิญโญ
 
1. นางนริศรา  ชิตรัตน์วงศ์กร
2. นายรัฐพล  หนันกระโทก
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม 1. นางสาวทิฆัมพร  ท่าฉลาด
2. นายเจษฎา  ฉันท์เจริญวนิช
 
1. นางสาววิทยาภรณ์  สุขสนธิวงศ์
2. นายธนกฤต  เส็งหู้
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 5 เข้าร่วม 26 1. เด็กหญิงมหัฑฒา  ฉันทนาสกุล
 
1. นางสาวพรรษพร  ภู่สุวรรณ์
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 18 เข้าร่วม 11 1. นายกัษมา  เผือกแก้ว
 
1. นางสาวจารุวรรณ   บกสวัสดิ์
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 12 เข้าร่วม 13 1. เด็กหญิงอมรรัตน์  มะลิ
 
1. นางสาวจิรฐา  ตั้งสุข
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 8 เข้าร่วม 26 1. นายรดิศ  ธิตยางกรุวงศ์
 
1. นางสาวนราภรณ์  บุญชื่น
 
7 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 57 เข้าร่วม 16 1. นางสาวธนกาญจน์  ลิ่มปพิศุทธิ์
2. นายสฤษติชัย  เนียมสอน
 
1. นางสาวปัทมา  ปานแดง
2. นายวินัย  หยั่งถึง
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 43 เข้าร่วม 18 1. เด็กหญิงอัชฌนาท  ศรีบ้าน
 
1. นางจารุนันท์  โภคาพรภิวัฒน์
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 55 เข้าร่วม 26 1. เด็กหญิงอัญญฎา  ปรางค์เลิศ
 
1. นางจารุนันท์  โภคาพรภิวัฒน์
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 12 1. เด็กหญิงนริชา  ภูศรีโสม
 
1. นางจารุนันท์  โภคาพรภิวัฒน์
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 58 เข้าร่วม 16 1. เด็กชายธันวา  ศิริสุขชัยถาวร
2. เด็กหญิงภาสุรีย์  สายโสภา
 
1. นางจารุนันท์  โภคาพรภิวัฒน์
2. นายพงศ์ศิริ  ลินิฐฎา
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 59 เข้าร่วม 14 1. นางสาวเสาวลักษณ์  บันเทิง
 
1. นายพงศ์ศิริ  ลินิฐฎา
 
13 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 50.33 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงนัฏฐาภรณ์  ปะเมโท
 
1. นางสาววิไลพรรณ  แก้วขันตี
 
14 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 58.67 เข้าร่วม 8 1. นางสาวธัญญพร  อตมกูลศรี
 
1. นางวัชราภรณ์  วัฒนศัพท์
 
15 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 55.67 เข้าร่วม 17 1. เด็กหญิงผัสส์ขวัญ  มูลละวงษ์
2. เด็กหญิงวิภารัตน์  สุภีกิตย์
 
1. นางสาวกมลวรรณ  ทองบุญเหลือ
2. นางสาวศิริทิพย์  ภุมเรศ
 
16 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม 1. นายกฤตนัฐ  ศรีนอง
2. นายศุภณัฎฐ์   เชาวสกูล
 
1. นายโสภณ  ขันธโสภา
2. นายพีรพัฒน์  สุดยอด
 
17 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 10 เข้าร่วม 4 1. นางสาวนพวรรณ  ประเดิมชัย
2. นางสาวอภิษฎา  บุญวิบูลย์
 
1. นางสาวกมลวรรณ   ทองบุญเหลือ
2. นางเพชรรัตน์  เวสน์ไพบูลย์