สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย ๒ สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 64 ทองแดง 31 1. เด็กหญิงศิริพร   เพ็ชรสนั่น
 
1. นางสาวปาริชาต  จารุดิลกกุล
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 64 ทองแดง 27 1. เด็กหญิงลัลนา  นาควัชระ
 
1. นางสาววิพุธ  บางขาม
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 62 ทองแดง 12 1. เด็กชายอาณัฐ  มงคลช่วง
 
1. นายอรรจกร  จันทร์ประดิษฐ์
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 68 ทองแดง 14 1. นางสาวองอรฤทัย  บัวทอง
 
1. นายอนนท์  ประสงค์มณี
 
5 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 63 ทองแดง 15 1. เด็กหญิงกิรณา  เจริญกิติวรากร
2. เด็กหญิงดวงพร  รอดชาวนา
 
1. นางพีรญา  บุญสืบ
2. นายวชิระ  กู้สุวรรณวิจิตร
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 60 ทองแดง 15 1. นางสาวชฎาพร  ชาญสินจิรกุล
 
1. นายพงศ์ศิริ  ลินิฐฎา
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 60 ทองแดง 10 1. นางสาวณัชชา  นิลจันทร์
 
1. นายพงศ์ศิริ  ลินิฐฎา
 
8 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 67.4 ทองแดง 13 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  กรพันธ์
2. เด็กชายธนกฤต  กาญจนกัน
3. เด็กหญิงธนพร  หวังบรรจงกิจ
 
1. นางสาวจุฑามาศ  ฤทัยวัฒน์
2. นางประกายรัตน์  ทองอยู่
 
9 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 67 ทองแดง 14 1. เด็กชายภุชงค์  อรรคฮาด
2. เด็กชายศิริเทพ  เที่ยงน่วม
 
1. นายโสภณ  ขันธโสภา
2. นางสาวภัทรา  พิศุทธิ์เกียรติ
 
10 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 65 ทองแดง 18 1. นายปริญญ์ชนัฏฐ์  บุญชัยโย
2. นายภูมิภัทร  ศาลาลิเลก
 
1. นายโสภณ  ขันธโสภา
2. นางสาวภัทรา  พิศุทธิ์เกียรติ