สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย ๒ สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 71 เงิน 7 1. นายธนพล  ทองอร่าม
2. นางสาวนพวรรณ  ประเดิมชัย
3. นายปราณ  ปิยะชน
 
1. นางสาวพัทธนันท์  มากบุญ
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 77 เงิน 5 1. นางสาวจันทกานต์  ไชยฤกษ์
 
1. นายพงศ์ศิริ  ลินิฐฎา
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 78 เงิน 7 1. นายณัฐเสฐ  โภคาพรภิวัฒน์
2. นายปราณ  ปิยะชน
3. นายพชร  ขุนทอง
4. นายวัฒนชัย  เขตตลาด
5. นายวุฒิพงศ์  ไชยจันลา
 
1. นายกุนนที  ธนะโชติ
2. นางสาวจารุนันทร์   โภคาพรภิวัฒน์
3. นายพงษ์ศิริ   ลินิฐฏา
 
4 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 78.64 เงิน 11 1. นางสาวมณีกาญจน์  พวงยอด
 
1. นางสาวกุลวดี  บุญสมภพ
 
5 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 72.67 เงิน 5 1. นายชยางกูร  วารินทร์ไหล
2. นางสาวณิชาพร  ชนะชัย
3. นางสาวธนาภา  ทองคำดี
4. นายศิรชัช  สุจริต
5. นางสาวศุภนุช  นิลใบ
 
1. นางสาววิไลพรรณ  แก้วขันตี
2. นางวัชราภรณ์  วัฒนศัพท์
 
6 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 70.2 เงิน 7 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  สุขสวัสดิ์
2. เด็กหญิงพรพิมล  ยอดประทุม
3. เด็กหญิงศุภกานต์  บุญชื่น
 
1. นางสาวจุฑามาศ  ฤทัยวัฒน์
2. นางประกายรัตน์  ทองอยู่
 
7 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 79.6 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวธาราวดี  เชื่อมบุญมา
2. นางสาวบุษยรัตน์  บุตรศรีภูมิ
3. นางสาวสาธิณี  บัวอ่อน
 
1. นางสาวจุฑามาศ  ฤทัยวัฒน์
2. นางประกายรัตน์  ทองอยู่
 
8 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 70.67 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายณัฐกฤต  ครองยุทธ
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  เฉลยภาพ
 
1. นายโสภณ  ขันธโสภา
2. นายพีรพัฒน์  สุดยอด
 
9 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวภัชรา  ประทุมมาลย์
2. นายสุรณรงค์   เปี่ยมแจง
 
1. นายซุปเป้อร์  สุกันทา
2. นางสาวสุภาพร  บุญช่วย