สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย ๒ สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 84 ทอง 14 1. เด็กหญิงดวงพร  รอดชาวนา
 
1. นายรัฐพล  หนันกระโทก
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 83 ทอง 13 1. นางสาวภัทร์ชนี  ม้าเฒ่า
 
1. นางสาววิทยาภรณ์  สุขสนธิวงศ์
 
3 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.1-ม.3 87.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงพัสนันต์  เที่ยงตรงภิญโญ
 
1. นางสาวกุลวดี  บุญสมภพ
 
4 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.4-ม.6 86.01 ทอง 10 1. นางสาววาสนา  สิริเจริญธนพันธุ์
 
1. นางสาวกุลวดี  บุญสมภพ
 
5 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 89.66 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงสุชญา  ตนานุภาคย์
 
1. นางสาวกุลวดี  บุญสมภพ
 
6 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 88.99 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวธิดา  เทียมเลิศ
2. นายวีรชล  ฐิติพานิชยางกูร
3. นายศรีปุก  โศจิอรุณ
4. นางสาวสุจิตรา  โทหา
5. นายอมรศักดิ์  หล้าคำไข
 
1. นางสาวกุลวดี  บุญสมภพ
 
7 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 86.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกัญญารัตน์  จอกแก้ว
2. นางสาวนวสรณ์  ศิริสัมพันธ์
3. นางสาวปนัดดา  ขาวสั้น
 
1. นางประกายรัตน์  ทองอยู่
2. นางสาวจุฑามาศ  ฤทัยวัฒน์
 
8 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกัลยาณี   สุขสมปรารถนา
2. เด็กหญิงศุภดา  สุทธา
 
1. นางเพชรรัตน์  เวสน์ไพบูลย์
2. นายธวัชชัย  ลุนศร
 
9 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 82 ทอง 4 1. นางสาวนพวรรณ  ประเดิมชัย
2. นางสาวอภิษฎา  บุญวิบูลย์
3. นางสาวเพชรา  ทรงสุวรรณ์
 
1. นางสาวกมลวรรณ  ทองบุญเหลือ
2. นายซุปเป้อร์  สุกันทา
 
10 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 82 ทอง 9 1. นางสาวศศิชาพร  โง๊ะบุดดา
2. นายอัศจรรย์  แจ้งใจ
 
1. นายซุปเป้อร์  สุกันทา
2. นายธวัชชัย  ลุนศร