สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 63 ทองแดง 26 1. เด็กหญิงวิวรรธณี  บุตรเงิน
 
1. นางฐิติรัตน์  พสุนนท์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 85 ทอง 4 1. นางสาวเจนจิรา   ปาวิโน
 
1. นางฐิติรัตน์  พสุนนท์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 53 เข้าร่วม 20 1. เด็กหญิงณัชชา  ทองวิมล
 
1. นางสาวแก้วใจ  เทียนธรรม
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 57 เข้าร่วม 28 1. นางสาวมินลดา  ลิ้มประยูร
 
1. นางสาวเเก้วใจ  เทียนธรรม
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 86 ทอง 7 1. นางสาวพัชราพรณ์  ไชยเวช
 
1. นางสาวจินตนา  ศิลาวงษ์
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 55 เข้าร่วม 15 1. นางสาวปวีณา  จุงบุญษา
 
1. นางสาวจินตนา  ศิลาวงษ์
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายศักดิ์ณรงค์   ฟักกลัด
 
1. นางสาวกัลยา  งามดี
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 89 ทอง 7 1. นายกฤษฎา   ชมภูพาน
 
1. นางถนิมรักษ์  อัญชันบุตร
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 66 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงนวพร   เชื้อจ๋าย
2. เด็กชายภูธเนตร   นิลจู
3. เด็กหญิงสุภัสสรา  ทองบ่อ
 
1. นางสาวปนัดดา  พิทักษา
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 62 ทองแดง 7 1. นางสาววิภาวรรณ   เลิศศิริ
2. นางสาวเจนจิรา   อุนาแพง
3. นายไชยภัทร   จันทร์เรือง
 
1. นางถนิมรักษ์  อัญชันบุตร
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 75 เงิน 5 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  ลิมเพิ่มพูนวิวัฒน์
2. เด็กหญิงสุนิสา  บุตราช
 
1. นางสาวเเก้วใจ  เทียนธรรม
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม 1. นางสาวกัลยารัตน์  พิลาวุธ
2. นางสาวพิมพ์พิศา  คะเณนอก
 
1. นางสาวมัทนา  มงคลเมือง
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 30 เข้าร่วม 6 1. เด็กชายนวฤทธิ์  สุขเจริญ
 
1. นายภัคพล  ตรังจิระเสถียร
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 42 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายพิสุทธิ์  ภิญโญกิตติวงศ์
 
1. นายภัคพล  ตรังจิระเสถียร
 
15 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 46 เข้าร่วม 7 1. เด็กหญิงพรทิพย์   ทองอุไร
2. นางสาวพรรษา  สกุลทวีสุข
3. นางสาวสุชญา  ประเสริฐสม
 
1. นายระพีพัฒน์  ล้อมกลาง
2. นางสาวเบญจพร  แสงเดช
 
16 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 87.35 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายนวฤทธิ์  สุขเจริญ
2. เด็กชายไวยวิทย์  พันธ์ศรี
 
1. นายต้นหนาว  โสพัฒน์
 
17 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 91.43 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายธนสิน  กีรติวิทโยฬส
2. เด็กชายอติชาติ  มณฑารัตน์
 
1. นายต้นหนาว  โสพัฒน์
 
18 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ 1. นายจิรายุ  นุตะไว
2. นายวีรวัฒน์  อินทร์สำราญ
3. นายอัครชัย  แก้วสมนึก
 
1. นายต้นหนาว  โสพัฒน์
 
19 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 86.66 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงดลยา  บุญปู่
2. เด็กหญิงลักขณา  หอชัยรัตน์
3. เด็กหญิงศิริลักษ์  พงษ์สุพันธ์
4. เด็กหญิงสุกฤตา  แสงสุวรรณ
5. เด็กหญิงไข่มุก  อินทร์แก้ว
 
1. นางสาวศิริลักษณ์  ลักษณาโพธิ์
2. นายณัฐพล  คุ้มบุญ
 
20 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 85 ทอง 7 1. นางสาวกรชนก  พันธ์ุสิทธิเดช
2. นางสาวปิยะฉัตร  คำเสน
3. นางสาวพรลภัส  ตันวิไล
4. นางสาววาสนา  พึ่งเดช
5. นางสาวสุชานาถ  กฤษณานนท์
 
1. นางสาววันธินี  บัวหอม
2. นางสาววิระสาฐ์  ศรีปัดถา
 
21 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 90.98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกมลชนก  พุ่มคง
2. นายคุณากร  แก้วพวง
3. นางสาวชลลดา  ลำมะนา
4. เด็กหญิงณัฐชนัน  เนาวเพ็ชร
5. นายธนากร  ประจงเศษ
6. นางสาวธิราพร  สุดใจ
7. นางสาวนฤนาถ  ศรีทองใบ
8. เด็กหญิงนันท์นภัส  เสรีเชษฐ์พงศ์
9. นางสาวปนัดดา  โกติรัมย์
10. นางสาวพรสุภา  กลิ่นเนียม
11. นางสาวพัตร์วิภา  กิ่งเกษ
12. นายพิพัฒน์พงศ์  เลิศพัฒนชาติ
13. นายพุฒินาท  เจริญวิกภัย
14. เด็กชายภรินทร์  สุดเจริญ
15. เด็กชายภูริวัฒน์  พรมศร
16. นางสาวมาลิสา  พรายงาม
17. นางสาวลลิตวดี  รอดเขียว
18. เด็กชายสิทธิโชค  ศรีแก้ว
19. นายสุภวิชญ์  โสภา
20. นางสาวเบญจรัตน์  นิสัยกล้า
 
1. นางสาวสายผล   พุทธรักษา
2. นายธีรพงษ์  ประเสริฐนู
3. นายกฤษณะ  ฉิมมาฉุย
4. นายสุรศักดิ์  นาคดี
 
22 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 91.64 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวชนานาถ  สุขเจริญ
2. นางสาวชิดชนก  ชมชูชื่น
3. นายณัฐพล  พงษ์ณเรศ
4. นายธนวุฒิ  ภาคมินาคม
5. นายธนากร  ประจงเศษ
6. นางสาวธีราพร  สุดใจ
7. นางสาวนฤนาถ  ศรีทองใบ
8. นายปวริศ  จุงาม
9. นางสาวปัทมวรรณ  ทีปีเนตร
10. นางสาวมาลิสา  พลายงาม
11. นางสาวลลิตวดี  รอดเขียว
12. นายวัชระศิริ  สมจารย์
13. นายศุภวิชญ์  โสภา
14. นายสิทธิชัย  หมอกยา
15. นายสิริศักดิ์  วันเอเลาะ
16. นางสาวอรณิชชา  จูมทอง
17. นายเจษฎา  นันติ
18. นางสาวเบญจรัตน์  นิสัยกล้า
19. นายเริงฤทธิ์  แซ่อึ้ง
20. นางสาวไอลดา  เริงหิรัญ
 
1. นางสาวสายผล   พุทธรักษา
2. นายธีรพงษ์  ประเสริฐนู
3. นายกฤษณะ  ฉิมมาฉุย
4. นายสุรศักดิ์  นาคดี
 
23 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 87 ทอง 5 1. เด็กชายนภัส  วงษ์สนธิ์
 
1. นางสาวรัตรานุช  จวบแจ้ง
 
24 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 98.65 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวอนัญญา  เซียงจิน
 
1. นางสาวเย็นฤดี  เรียนสี
 
25 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 80.33 ทอง 15 1. เด็กหญิงณัฐชฎาธร  โพธิ์จันทร์
2. เด็กชายภูธเนตร  นิลจู
 
1. นายจารุกิตติ์  สิทธิยานนท์
2. นางสาวทิพวรรณ  แซ่ลี้
 
26 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 62 ทองแดง 15 1. นายพัชรพล  ทองผดุงโรจน์
2. นางสาวพีระยา  ศรีหาตา
 
1. นายจารุกิตติ์  สิทธิยานนท์
2. นางสาวทิพวรรณ  แซ่ลี้
 
27 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 43 เข้าร่วม 16 1. เด็กหญิงชวิศา  สุขสวัสดิ์
 
1. นางสาวสุวิมล  ฟูแสง
 
28 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 78 เงิน 9 1. นายยุรนันท์  จันทป
 
1. นางสาวพิกุล  ทรนงพิทักษ์กุล
 
29 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 64 ทองแดง 15 1. เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  อมรอัครวัจน์
 
1. นายกฤษณะ  จตุรัตนโชติ
 
30 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 66 ทองแดง 12 1. นางสาวญาณิน  เกียรติมิ่งมงคล
 
1. นายภูสิทธิ  ทองเทียนชัย
 
31 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 56 เข้าร่วม 10 1. เด็กหญิงจีรนันท์  บุญประสม
 
1. นางสาวยุพวดี  ก้านมะลิ
 
32 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 75 เงิน 8 1. นางสาวณิชัญญา  สวัสดิเวทิน
 
1. นายกฤษณะ  จตุรัตนโชติ
 
33 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 68 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงชาลิสา  ทัพไทยดี
 
1. นางสาวสุวิมล  ฟูแสง
 
34 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 64 ทองแดง 15 1. นางสาวสุนิสา  งามผ่อง
 
1. นางสาวยุพวดี  ก้านมะลิ
 
35 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 80 ทอง 5 1. เด็กหญิงพนิดา  จันทร์เพ็ง
2. เด็กหญิงวิชชุตา  พิภพภิญโญ
 
1. นางสาวพิกุล  ทรนงพิทักษ์กุล
2. นายภูสิทธฺิ  ทองเทียนชัย
 
36 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 77 เงิน 6 1. เด็กชายธัชพล  มงคลศิริ
 
1. นายกฤษณะ  จตุรัตนโชติ
 
37 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 60 ทองแดง 17 1. นายการันตี  ผ่องใส
 
1. นางสาวพิกุล  ทรนงพิทักษ์กุล
 
38 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 81.33 ทอง 6 1. นางสาวพิมพ์ชนก  พลสวัสดิ์
 
1. นายโชคชัย  กู้สกุลชัยธรรม
 
39 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 77.33 เงิน 7 1. นายภูริพัทธ์  สมบุญ
 
1. นายโชคชัย  กู้สกุลชัยธรรม
 
40 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายยศวิน  นาคน้ำ
 
1. นายโชคชัย  กู้สกุลชัยธรรม
 
41 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 92.67 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกมลลักษณ์  ยอดปทุม
2. เด็กชายธนากร  วิสุทธิรังสรรค์
3. เด็กหญิงปฏิมากร  หอมจันทร์
4. เด็กหญิงปภาวิน  สรสิทธิ์
5. เด็กชายพงษ์เพชร  ศรีภพ
6. เด็กหญิงพันธิตรา  สายสว่าง
7. เด็กชายพีรณัฐ  ปีนะเก
8. เด็กชายสุทธิพัส  เปิ่นใจช่วย
9. เด็กชายอภิสิทธิ์  กดแก้ว
10. เด็กหญิงอารียา   อิ่มจันทร์
 
1. นางสาวสุทัสสี  ทิมปะถัมภ์
2. นางสาวอำพรพรรณ  โยตะพงษ์
3. นายนรเศรษฐ์  พลโยธา
 
42 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ 1. นายพิพัฒน์  แก้วอุดร
2. นายภูมินทร์  สินทรัพย์อุดม
3. นายวัชระศิริ  สมจารย์
4. นางสาววิชิตา  ศรีด้วง
5. นางสาวสิริณญา  ปึกคม
6. นายอชิตะ  สันติยุทธการ
7. นางสาวอรวรรญา  ทิพแสง
8. นางสาวอรวรรณ  งอยผาลา
9. นางสาวอักษร  อายุเจริญกุล
10. นายอาทิตย์  อุ่นทุไร
 
1. นางสาวสุทัสสี  ทิมปะถัมภ์
2. นางสาวอำพรพรรณ  โยตะพงษ์
3. นายนรเศรษฐ์  พลโยธา
 
43 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.1-ม.3 80.33 ทอง 7 1. เด็กหญิงนันทนัท  เตชสำราญทรัพย์
 
1. นางสาวชมพูนุท  ศรีสมบัติ
 
44 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.4-ม.6 86.34 ทอง 8 1. นางสาวสนิฏา  ฤทธิบันลือ
 
1. นางสาวชมพูนุท  ศรีสมบัติ
 
45 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 70.67 เงิน 5 1. นางสาวภคมน  ร่วมสุข
 
1. นางสาวศดานันต์  พรหมคุณ
 
46 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 54.33 เข้าร่วม 6 1. เด็กหญิงกฤตพร  บุตรอร่ามกุล
 
1. Mr.Yubin  Zhong
 
47 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 84.32 ทอง 6 1. นางสาวกวิสรา  บุญฤทธิ์
 
1. นางสาวน้ำผึ้ง  อินแพง
 
48 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 66.33 ทองแดง 5 1. นางสาวภัทรนันท์  สัตบุตร
 
1. นางสาวศดานันต์  พรหมคุณ
 
49 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 82.85 ทอง 4 1. เด็กชายกิตติธัช  นิติทวีเลิศ
2. เด็กชายชาญณรงค์  คล้ายสุวรรณ์
3. เด็กชายณภัทร  ขันกสิกรรม
4. เด็กชายณัฐชนน  สมบัติ
5. เด็กชายธนกฤษ  ยิ้มแย้ม
6. เด็กชายพชรพล  ผิวใส
7. เด็กชายพรภวิษย์  เวสารัช
8. เด็กหญิงสุกัญญา  ไชยโพธิ์
 
1. นายชุมพล  ยาทองไชย
2. นายสุธน  คลังเจริญ
 
50 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกัญญาภัค  แซ่เฮ้ง
2. เด็กหญิงปัตตาเวีย  แพงงาม
3. เด็กหญิงวิภาพร  ภักดีสูงเนิน
 
1. นางทิพย์  ธรรมเกตุ
 
51 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 77.6 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวศรัญกร  ธนิสาเจริญ
2. นางสาวสิริยา  รอตเจริญ
3. นางสาวโดริซ  แซ่ลี
 
1. นางทิพย์  ธรรมเกตุ
 
52 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 93.67 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกมลทิพย์  พึ่งรอด
2. นางสาวอินทิรา  คำสียา
 
1. นางสาวสุริยาวดี  ชวดอิ่ม
2. นางสาวศศิวิมล  เพิ่มลาภ
 
53 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 85 ทอง 4 1. เด็กหญิงพรทิพย์  ทองอุไร
2. นางสาวสาวิตรี  สีมาตย์
 
1. นางสาวนิตยา  ทวีชัย
2. นายธีระพงษ์  แสงสุข
 
54 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 75.67 เงิน 5 1. นางสาวหงส์นภาลัย  ปิ่นอมรรัตน์
2. นางสาวอมรพรรณ  เลิศบรรณพันธุ์
 
1. นางสาวสุริยาวดี  ชวดอิ่ม
2. นางสาวภาริณี  ภิรมย์เจียว
 
55 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 81 ทอง 5 1. นางสาวพิมพ์ชนก  เชยพิชิต
2. เด็กชายอนาวิล  ยิ้มอิ่ม
 
1. นายนพรัตน์  ชุลวงศ์
2. นายสมใจ  ช้างเจริญ
 
56 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายนิธิศ  ไชยดรุณ
2. เด็กชายวรชน  โคตรชา
 
1. นายธีระพงษ์  แสงสุข
2. นายชาคริต  เอี่ยมเจริญ
 
57 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 60 ทองแดง 19 1. เด็กชายกฤษกร  สืบค้า
2. เด็กชายอนาวิล  ยิ้มอิ่ม
 
1. นายชาคริต  เอี่ยมเจริญ
2. นายธีระพงษ์  แสงสุข
 
58 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 77.67 เงิน 23 1. นางสาวหงส์นภาลัย  ปิ่นอมรรัตน์
2. นางสาวอมรพรรณ  เลิศบรรณพันธุ์
 
1. นางสาวสุริยาวดี  ชวดอิ่ม
2. นางสาวศศิวิมล  เพิ่มลาภ
 
59 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.1-ม.3 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายธนสิน  กีรติวิทโยฬส
2. เด็กชายอติชาติ  มณฑารัตน์
3. เด็กชายไวยวิทย์  พันธ์ศรี
 
1. นายต้นหนาว  โสพัฒน์
2. นายนพรัตน์  ชุลวงศ์
 
60 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ 1. นายณัชนนท์  สติภา
2. นายทศพร  เพ็ชร์ยิ้ม
3. นายธัญญวัฒน์  เนินนาน
 
1. นายนพรัตน์  ชุลวงศ์
2. นายธีระพงษ์  แสงสุข
 
61 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 84.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงขวัญจิรา  คงถาวรคูสกุล
2. เด็กหญิงอาทิตยา  กริชคำแหง
3. เด็กหญิงเจนจิรา   เจียกกระจ่าง
 
1. นางลดาวัลย์  ประจงพันธ์ุ
2. นางวรรณา  เทียมเมือง
 
62 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายคณุตม์  บุญล้น
2. นายณัฐวุฒิ  มาน้อย
3. นางสาวปิยนุช  ทรงพุธ
 
1. นางลดาวัลย์  ประจงพันธ์ุ
2. นางวรรณา  เทียมเมือง
 
63 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 90.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ลีนาวงศ์
2. เด็กหญิงวรรณิษา  พรมสวัสดิ์
3. เด็กหญิงศรทิพย์  กิจวัฒนหิรัญ
 
1. นางลดาวัลย์  ประจงพันธ์ุ
2. นางสาวพิมพ์ลดา  กมลศิริธนพงษ์
 
64 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 83.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวธัญจิรา  สอนนอก
2. นางสาวพรชมพู  ผาพาเพชร
3. นางสาวอรชุลี  ประจงพันธุ์
 
1. นางลดาวัลย์  ประจงพันธ์ุ
2. นางสาวพิมพ์ลดา  กมลศิริธนพงษ์
 
65 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 79 เงิน 8 1. เด็กหญิงภัทราภรณ์  วงศ์นุช
2. เด็กหญิงภัทรียา  วงศ์นุช
3. นางสาวอพินญา  สุภารี
 
1. นางลดาวัลย์  ประจงพันธ์ุ
2. นางสาวปิยรัตน์  พวงจันทร์
 
66 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 80.25 ทอง 12 1. นางสาวกนกพร  ่เกิดการเเพทย์
2. นางสาวนริศรา  ชูกิจเจริญวัฒนา
3. นางสาวสุกัญญา  ศรีภักศร
 
1. นางลดาวัลย์  ประจงพันธ์ุ
2. นางสาวปิยรัตน์  พวงจันทร์
 
67 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 65.75 ทองแดง 9 1. นางสาวจิดาภา  พอกพูน
2. นางสาวมินตรา  โกรัตนะ
3. นางสาวเฟื่องลดา  บุญมี
 
1. นางลดาวัลย์  ประจงพันธ์ุ
2. นางวรรณา  เทียมเมือง
 
68 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 78.25 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวนพรัตน์  คล้ายเเก้ว
2. นางสาววนิดา  คล่องแคล่ว
3. นายศรุต  โพธิกูล
 
1. นางลดาวัลย์  ประจงพันธ์ุ
2. นางวรรณา  เทียมเมือง
 
69 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 -1 - 1. นายกันตพัฒน์  อัศวกรธนพัฒน์
 
1. นางถนิมรักษ์  อัญชันบุตร
 
70 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงนพรัตน์  กมลจิตอนุวัต
2. เด็กหญิงนภิสา  เตียเปิ้น
3. เด็กหญิงพิชชาภา  รอดศิลา
 
1. นางฐิติรัตน์  พสุนนท์
2. นางสาวจินตนา  ศิลาวงษ์