สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 53 เข้าร่วม 20 1. เด็กหญิงณัชชา  ทองวิมล
 
1. นางสาวแก้วใจ  เทียนธรรม
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 57 เข้าร่วม 28 1. นางสาวมินลดา  ลิ้มประยูร
 
1. นางสาวเเก้วใจ  เทียนธรรม
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 55 เข้าร่วม 15 1. นางสาวปวีณา  จุงบุญษา
 
1. นางสาวจินตนา  ศิลาวงษ์
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายศักดิ์ณรงค์   ฟักกลัด
 
1. นางสาวกัลยา  งามดี
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม 1. นางสาวกัลยารัตน์  พิลาวุธ
2. นางสาวพิมพ์พิศา  คะเณนอก
 
1. นางสาวมัทนา  มงคลเมือง
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 30 เข้าร่วม 6 1. เด็กชายนวฤทธิ์  สุขเจริญ
 
1. นายภัคพล  ตรังจิระเสถียร
 
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 42 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายพิสุทธิ์  ภิญโญกิตติวงศ์
 
1. นายภัคพล  ตรังจิระเสถียร
 
8 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 46 เข้าร่วม 7 1. เด็กหญิงพรทิพย์   ทองอุไร
2. นางสาวพรรษา  สกุลทวีสุข
3. นางสาวสุชญา  ประเสริฐสม
 
1. นายระพีพัฒน์  ล้อมกลาง
2. นางสาวเบญจพร  แสงเดช
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 43 เข้าร่วม 16 1. เด็กหญิงชวิศา  สุขสวัสดิ์
 
1. นางสาวสุวิมล  ฟูแสง
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 56 เข้าร่วม 10 1. เด็กหญิงจีรนันท์  บุญประสม
 
1. นางสาวยุพวดี  ก้านมะลิ
 
11 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 54.33 เข้าร่วม 6 1. เด็กหญิงกฤตพร  บุตรอร่ามกุล
 
1. Mr.Yubin  Zhong