สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 63 ทองแดง 26 1. เด็กหญิงวิวรรธณี  บุตรเงิน
 
1. นางฐิติรัตน์  พสุนนท์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 66 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงนวพร   เชื้อจ๋าย
2. เด็กชายภูธเนตร   นิลจู
3. เด็กหญิงสุภัสสรา  ทองบ่อ
 
1. นางสาวปนัดดา  พิทักษา
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 62 ทองแดง 7 1. นางสาววิภาวรรณ   เลิศศิริ
2. นางสาวเจนจิรา   อุนาแพง
3. นายไชยภัทร   จันทร์เรือง
 
1. นางถนิมรักษ์  อัญชันบุตร
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 62 ทองแดง 15 1. นายพัชรพล  ทองผดุงโรจน์
2. นางสาวพีระยา  ศรีหาตา
 
1. นายจารุกิตติ์  สิทธิยานนท์
2. นางสาวทิพวรรณ  แซ่ลี้
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 64 ทองแดง 15 1. เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  อมรอัครวัจน์
 
1. นายกฤษณะ  จตุรัตนโชติ
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 66 ทองแดง 12 1. นางสาวญาณิน  เกียรติมิ่งมงคล
 
1. นายภูสิทธิ  ทองเทียนชัย
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 68 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงชาลิสา  ทัพไทยดี
 
1. นางสาวสุวิมล  ฟูแสง
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 64 ทองแดง 15 1. นางสาวสุนิสา  งามผ่อง
 
1. นางสาวยุพวดี  ก้านมะลิ
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 60 ทองแดง 17 1. นายการันตี  ผ่องใส
 
1. นางสาวพิกุล  ทรนงพิทักษ์กุล
 
10 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 66.33 ทองแดง 5 1. นางสาวภัทรนันท์  สัตบุตร
 
1. นางสาวศดานันต์  พรหมคุณ
 
11 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 60 ทองแดง 19 1. เด็กชายกฤษกร  สืบค้า
2. เด็กชายอนาวิล  ยิ้มอิ่ม
 
1. นายชาคริต  เอี่ยมเจริญ
2. นายธีระพงษ์  แสงสุข
 
12 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 65.75 ทองแดง 9 1. นางสาวจิดาภา  พอกพูน
2. นางสาวมินตรา  โกรัตนะ
3. นางสาวเฟื่องลดา  บุญมี
 
1. นางลดาวัลย์  ประจงพันธ์ุ
2. นางวรรณา  เทียมเมือง