สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 75 เงิน 5 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  ลิมเพิ่มพูนวิวัฒน์
2. เด็กหญิงสุนิสา  บุตราช
 
1. นางสาวเเก้วใจ  เทียนธรรม
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 78 เงิน 9 1. นายยุรนันท์  จันทป
 
1. นางสาวพิกุล  ทรนงพิทักษ์กุล
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 75 เงิน 8 1. นางสาวณิชัญญา  สวัสดิเวทิน
 
1. นายกฤษณะ  จตุรัตนโชติ
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 77 เงิน 6 1. เด็กชายธัชพล  มงคลศิริ
 
1. นายกฤษณะ  จตุรัตนโชติ
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 77.33 เงิน 7 1. นายภูริพัทธ์  สมบุญ
 
1. นายโชคชัย  กู้สกุลชัยธรรม
 
6 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 70.67 เงิน 5 1. นางสาวภคมน  ร่วมสุข
 
1. นางสาวศดานันต์  พรหมคุณ
 
7 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 77.6 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวศรัญกร  ธนิสาเจริญ
2. นางสาวสิริยา  รอตเจริญ
3. นางสาวโดริซ  แซ่ลี
 
1. นางทิพย์  ธรรมเกตุ
 
8 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 75.67 เงิน 5 1. นางสาวหงส์นภาลัย  ปิ่นอมรรัตน์
2. นางสาวอมรพรรณ  เลิศบรรณพันธุ์
 
1. นางสาวสุริยาวดี  ชวดอิ่ม
2. นางสาวภาริณี  ภิรมย์เจียว
 
9 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 77.67 เงิน 23 1. นางสาวหงส์นภาลัย  ปิ่นอมรรัตน์
2. นางสาวอมรพรรณ  เลิศบรรณพันธุ์
 
1. นางสาวสุริยาวดี  ชวดอิ่ม
2. นางสาวศศิวิมล  เพิ่มลาภ
 
10 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.1-ม.3 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายธนสิน  กีรติวิทโยฬส
2. เด็กชายอติชาติ  มณฑารัตน์
3. เด็กชายไวยวิทย์  พันธ์ศรี
 
1. นายต้นหนาว  โสพัฒน์
2. นายนพรัตน์  ชุลวงศ์
 
11 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 79 เงิน 8 1. เด็กหญิงภัทราภรณ์  วงศ์นุช
2. เด็กหญิงภัทรียา  วงศ์นุช
3. นางสาวอพินญา  สุภารี
 
1. นางลดาวัลย์  ประจงพันธ์ุ
2. นางสาวปิยรัตน์  พวงจันทร์
 
12 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 78.25 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวนพรัตน์  คล้ายเเก้ว
2. นางสาววนิดา  คล่องแคล่ว
3. นายศรุต  โพธิกูล
 
1. นางลดาวัลย์  ประจงพันธ์ุ
2. นางวรรณา  เทียมเมือง