สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนโยธินบูรณะ ๒ (สุวรรณสุทธาราม) สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 65 ทองแดง 29 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  สมต้น
 
1. นางกาญจนา  นุ่นพันธ์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม 1. นายโชคชัย  สุทธิอุดมลักษณ์
 
1. นางพรนิภา  นันทวนิช
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 86 ทอง 8 1. เด็กหญิงแพรวพรรณ  เนื่องมัจฉา
 
1. นางกาญจนา  นุ่นพันธ์
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 72 เงิน 27 1. นางสาวฉัตรวดี  ดีสุวรรณ
 
1. นางกาญจนา  นุ่นพันธ์
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 60 ทองแดง 16 1. นางสาวกรัณฑารัษฐ์  ตั้งเจริญ
2. นางสาวรชยา  อินธนู
3. นางสาวอมลวรรณ  มณีสีขำ
 
1. นางสาวใจปอง  ส้มลิ้ม
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงกัสมล  สักยะพรต
2. เด็กหญิงสุจิตรา  แช่มวงศ์
 
1. นางกาญจนา  นุ่นพันธ์
 
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 14 เข้าร่วม 12 1. เด็กหญิงวรรัตน์  เชี่ยวชูกุล
 
1. นางสาวสมฤทัย  เฟื่องคณะ
 
8 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 24 เข้าร่วม 16 1. นางสาวอมลวรรณ  มณีสีขำ
 
1. นางสาวสมฤทัย  เฟื่องคณะ
 
9 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 28 เข้าร่วม 20 1. เด็กหญิงสุจิตรา  แช่มวงศ์
2. เด็กชายอภิวัฒน์  ดำนา
3. เด็กชายแสนยากรณ์  สุขศรีนวล
 
1. นายวิวัฒน์  บุญธรรม
 
10 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 30 เข้าร่วม 15 1. นายนาวิน  ไพทุมทิม
2. นางสาวปวริศา  พิมพ์หนองโพน
3. นางสาวศุภิสรา  โนโชติ
 
1. นางสาวชลธิชา  ศรีเอี่ยม
 
11 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 82.4 ทอง 5 1. นางสาวจิราภา  พรหมนิล
2. นางสาวศิริพรรณ  พรอภัย
3. นายเฉลิมชัย  บุญฤทธิ์
 
1. นางสาวกฤชกมล  ปิตานุพงศ์
 
12 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 62 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงกมลชนก  ศรีพูนภักตร์
2. เด็กหญิงน้ำทิพย์  ทีนิวงษ์
3. เด็กหญิงพิชญดา  เลิศศรีมงคล
4. เด็กหญิงอรปรียา  อินทสิทธิ์
5. เด็กหญิงเก็จมณี  ปานเพชร
 
1. นางสาวสุวรรณี  ภมรประวัติ
 
13 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 86.67 ทอง 7 1. เด็กหญิงอัญชุลี  โพธิ์นุช
 
1. นางสาวสุวรรณี  ภมรประวัติ
 
14 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 77.66 เงิน 18 1. เด็กหญิงชุลีกร  คำขจร
2. เด็กชายศิริโชค  บุญแต่ง
 
1. นางสาวคมขวัญ  คงรอด
 
15 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 29.8 เข้าร่วม 27 1. นางสาวจิรัญญา  พลเจริญ
2. นายพร้อมเกล้า  ศรีโสภา
 
1. นางสาวคมขวัญ  คงรอด
 
16 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 56 เข้าร่วม 17 1. นางสาวปรีญาภรณ์  จิตรจร
2. นายเฉลิมชัย  บุญฤทธิ์
 
1. นางพรเพ็ญ  อัศนีวุฒิกร
 
17 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 42 เข้าร่วม 19 1. เด็กหญิงศุภารมย์  พิสิฎฐพันธ์
 
1. นายปิยะ  องอาจ
 
18 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 55 เข้าร่วม 19 1. นายพัทธพล  สังข์ทอง
 
1. นายปิยะ  องอาจ
 
19 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 52 เข้าร่วม 27 1. เด็กหญิงชุติกาญน์  บุนนาค
 
1. นายปิยะ  องอาจ
 
20 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 76 เงิน 9 1. นายณัฐกานต์  สุขสมร
 
1. นายปิยะ  องอาจ
 
21 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกัสมล  สักยะพรต
 
1. นายปิยะ  องอาจ
 
22 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 50 เข้าร่วม 11 1. นางสาวอมลวรรณ  มณีสีขำ
 
1. นายปิยะ  องอาจ
 
23 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 62 ทองแดง 13 1. เด็กชายวรรัตน์  อิ่มเอม
 
1. นายปิยะ  องอาจ
 
24 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 30 เข้าร่วม 18 1. นางสาวปิยภรณ์  เขียวรัตน์
 
1. นายปิยะ  องอาจ
 
25 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 55 เข้าร่วม 20 1. เด็กหญิงอรวี  พูลแสง
 
1. นายปิยะ  องอาจ
 
26 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 59 เข้าร่วม 14 1. นายพีรวัส  ผ่องแผ้ว
 
1. นายปิยะ  องอาจ
 
27 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 83.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงพรศิริ  มงคลแถลง
2. เด็กหญิงวรรัตน์  อิ่มเอม
3. เด็กหญิงแก้วกานต์  ภัทรเศรษฐา
 
1. นางสาวปุญญิศา  โยนกรอง
 
28 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 69.67 ทองแดง 15 1. เด็กชายปฏิภาณ  กาญจนินทุ
2. เด็กชายปัญญพัฒน์  คำภีระ
 
1. นางสาวณัฎฐวัลย์  เอี่ยมประดิษฐ์
2. นางสาวบุศรินทร์  ชนะบุญ
 
29 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 74 เงิน 12 1. เด็กหญิงชลกานต์  ปิยธรรมรัตน์
2. เด็กชายศาสตรา  สมพงษ์
 
1. นางประภาสี  ฟูมฟัก
2. นางสาวจิตปราณี  มูลสาระ
 
30 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 69 ทองแดง 27 1. นายนฤพล  เพิ่มทองคำ
2. นายพิมพ์พิฆเนตร  อุปแก้ว
 
1. นางสาววิราภรณ์  เจตวัง
2. นางสาวบุศรินทร์  ชนะบุญ
 
31 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 86 ทอง 4 1. นางสาวปวริศา  พิมพ์หนองโพน
2. นางสาวศุภิสรา  โนโชติ
3. นางสาวสุจาริณี  ศิริแช่ม
 
1. นางอุษา  จินดาคุณ
 
32 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 87.5 ทอง 6 1. เด็กชายณรงค์ศักดิ์  เยายานัง
2. เด็กหญิงวัฒนารี  มณีรักษ์
3. เด็กหญิงศวรรยา  คงไพศาล
 
1. นายสอนไกร  กาพาด
 
33 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงชลกานต์  ปิยธรรมรัตน์
2. เด็กชายณรงค์ศักดิ์  เยายานัง
3. เด็กหญิงณิชา  นาคเนียม
 
1. นายสอนไกร  กาพาด