สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนโยธินบูรณะ ๒ (สุวรรณสุทธาราม) สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม 1. นายโชคชัย  สุทธิอุดมลักษณ์
 
1. นางพรนิภา  นันทวนิช
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงกัสมล  สักยะพรต
2. เด็กหญิงสุจิตรา  แช่มวงศ์
 
1. นางกาญจนา  นุ่นพันธ์
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 14 เข้าร่วม 12 1. เด็กหญิงวรรัตน์  เชี่ยวชูกุล
 
1. นางสาวสมฤทัย  เฟื่องคณะ
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 24 เข้าร่วม 16 1. นางสาวอมลวรรณ  มณีสีขำ
 
1. นางสาวสมฤทัย  เฟื่องคณะ
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 28 เข้าร่วม 20 1. เด็กหญิงสุจิตรา  แช่มวงศ์
2. เด็กชายอภิวัฒน์  ดำนา
3. เด็กชายแสนยากรณ์  สุขศรีนวล
 
1. นายวิวัฒน์  บุญธรรม
 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 30 เข้าร่วม 15 1. นายนาวิน  ไพทุมทิม
2. นางสาวปวริศา  พิมพ์หนองโพน
3. นางสาวศุภิสรา  โนโชติ
 
1. นางสาวชลธิชา  ศรีเอี่ยม
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 29.8 เข้าร่วม 27 1. นางสาวจิรัญญา  พลเจริญ
2. นายพร้อมเกล้า  ศรีโสภา
 
1. นางสาวคมขวัญ  คงรอด
 
8 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 56 เข้าร่วม 17 1. นางสาวปรีญาภรณ์  จิตรจร
2. นายเฉลิมชัย  บุญฤทธิ์
 
1. นางพรเพ็ญ  อัศนีวุฒิกร
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 42 เข้าร่วม 19 1. เด็กหญิงศุภารมย์  พิสิฎฐพันธ์
 
1. นายปิยะ  องอาจ
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 55 เข้าร่วม 19 1. นายพัทธพล  สังข์ทอง
 
1. นายปิยะ  องอาจ
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 52 เข้าร่วม 27 1. เด็กหญิงชุติกาญน์  บุนนาค
 
1. นายปิยะ  องอาจ
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 50 เข้าร่วม 11 1. นางสาวอมลวรรณ  มณีสีขำ
 
1. นายปิยะ  องอาจ
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 30 เข้าร่วม 18 1. นางสาวปิยภรณ์  เขียวรัตน์
 
1. นายปิยะ  องอาจ
 
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 55 เข้าร่วม 20 1. เด็กหญิงอรวี  พูลแสง
 
1. นายปิยะ  องอาจ
 
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 59 เข้าร่วม 14 1. นายพีรวัส  ผ่องแผ้ว
 
1. นายปิยะ  องอาจ