สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนโยธินบูรณะ ๒ (สุวรรณสุทธาราม) สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 65 ทองแดง 29 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  สมต้น
 
1. นางกาญจนา  นุ่นพันธ์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 60 ทองแดง 16 1. นางสาวกรัณฑารัษฐ์  ตั้งเจริญ
2. นางสาวรชยา  อินธนู
3. นางสาวอมลวรรณ  มณีสีขำ
 
1. นางสาวใจปอง  ส้มลิ้ม
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 62 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงกมลชนก  ศรีพูนภักตร์
2. เด็กหญิงน้ำทิพย์  ทีนิวงษ์
3. เด็กหญิงพิชญดา  เลิศศรีมงคล
4. เด็กหญิงอรปรียา  อินทสิทธิ์
5. เด็กหญิงเก็จมณี  ปานเพชร
 
1. นางสาวสุวรรณี  ภมรประวัติ
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 62 ทองแดง 13 1. เด็กชายวรรัตน์  อิ่มเอม
 
1. นายปิยะ  องอาจ
 
5 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 69.67 ทองแดง 15 1. เด็กชายปฏิภาณ  กาญจนินทุ
2. เด็กชายปัญญพัฒน์  คำภีระ
 
1. นางสาวณัฎฐวัลย์  เอี่ยมประดิษฐ์
2. นางสาวบุศรินทร์  ชนะบุญ
 
6 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 69 ทองแดง 27 1. นายนฤพล  เพิ่มทองคำ
2. นายพิมพ์พิฆเนตร  อุปแก้ว
 
1. นางสาววิราภรณ์  เจตวัง
2. นางสาวบุศรินทร์  ชนะบุญ