สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนโยธินบูรณะ ๒ (สุวรรณสุทธาราม) สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 72 เงิน 27 1. นางสาวฉัตรวดี  ดีสุวรรณ
 
1. นางกาญจนา  นุ่นพันธ์
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 77.66 เงิน 18 1. เด็กหญิงชุลีกร  คำขจร
2. เด็กชายศิริโชค  บุญแต่ง
 
1. นางสาวคมขวัญ  คงรอด
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 76 เงิน 9 1. นายณัฐกานต์  สุขสมร
 
1. นายปิยะ  องอาจ
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกัสมล  สักยะพรต
 
1. นายปิยะ  องอาจ
 
5 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 74 เงิน 12 1. เด็กหญิงชลกานต์  ปิยธรรมรัตน์
2. เด็กชายศาสตรา  สมพงษ์
 
1. นางประภาสี  ฟูมฟัก
2. นางสาวจิตปราณี  มูลสาระ