สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนโยธินบูรณะ ๒ (สุวรรณสุทธาราม) สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 86 ทอง 8 1. เด็กหญิงแพรวพรรณ  เนื่องมัจฉา
 
1. นางกาญจนา  นุ่นพันธ์
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 82.4 ทอง 5 1. นางสาวจิราภา  พรหมนิล
2. นางสาวศิริพรรณ  พรอภัย
3. นายเฉลิมชัย  บุญฤทธิ์
 
1. นางสาวกฤชกมล  ปิตานุพงศ์
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 86.67 ทอง 7 1. เด็กหญิงอัญชุลี  โพธิ์นุช
 
1. นางสาวสุวรรณี  ภมรประวัติ
 
4 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 83.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงพรศิริ  มงคลแถลง
2. เด็กหญิงวรรัตน์  อิ่มเอม
3. เด็กหญิงแก้วกานต์  ภัทรเศรษฐา
 
1. นางสาวปุญญิศา  โยนกรอง
 
5 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 86 ทอง 4 1. นางสาวปวริศา  พิมพ์หนองโพน
2. นางสาวศุภิสรา  โนโชติ
3. นางสาวสุจาริณี  ศิริแช่ม
 
1. นางอุษา  จินดาคุณ
 
6 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 87.5 ทอง 6 1. เด็กชายณรงค์ศักดิ์  เยายานัง
2. เด็กหญิงวัฒนารี  มณีรักษ์
3. เด็กหญิงศวรรยา  คงไพศาล
 
1. นายสอนไกร  กาพาด