สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนโยธินบูรณะ สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : เน€เธ˜เธ‡เน€เธ˜เธ”เน€เธ˜โ€”เน€เธ˜เธ‚เน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธˆเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธŠเน€เธ˜โ€ขเน€เธ˜เธƒเน€เธ™๏ฟฝ

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 59.75 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายชาตนันท์  อัศวชุติธำรง
2. เด็กหญิงช่อทิพย์  วัฒนาอาษากิจ
3. เด็กหญิงเบญญา  หาญกมลศิริ
 
1. นายวันเสาร์  ส่งศิริ
2. นายศาทร  ว่องดี
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 31 เข้าร่วม 14 1. นางสาวจีรณินทร์  ทรัพยานนท์
2. นายธนกร  พาหุถิต
3. นายศักดิโชติ  วชิรภูษิต
 
1. นางสาวจริญญา  เดือนแจ้งรัมย์
2. นางสาวไพฑูรย์  กุมภาพันธ์
 
3 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายณัฐกานต์   แก้วไพรำ
2. เด็กชายตะวัน  ทรัพย์พาลี
3. เด็กชายพชร  บุญสร้างสุข
 
1. นายสันติราช  จอมใจ
2. นางสาวสุธิมา  สร้อยสิงห์
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 74 เงิน 9 1. เด็กหญิงพิมพ์รัชนี  สุนสะธรรม
2. เด็กหญิงวรินทร์ลดา  หร่ายเจริญ
3. เด็กหญิงสุธาสินี  พงษ์สนาม
 
1. นางจุฑารัตน์  ผงทวี
2. นายอรรถพล  พลอยมีค่า
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 78.2 เงิน 12 1. นางสาวธรรมใจ  นันทนาทรัพย์
2. นายนนทพัทธ์  สีโสฬสสกุล
3. นายสุพงศ์  ปลั่งโสธร
 
1. นางสาวอนงค์รัตน์  แก้วบำรุง
2. นายกิตติคุณ  วรวิทยกิจ
 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงปวันรัตน์  รังสีวิจิตรประภา
2. เด็กชายสมพล  นวลรัตนตระกูล
 
1. นายศาทร  ว่องดี
 
7 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงพิมพ์ชนา  ภูวเลิศพร้อมสุข
2. เด็กหญิงสุธาสินี  พงษ์สนาม
 
1. นายวันเสาร์  ส่งศิริ