สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนโยธินบูรณะ สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 91 ทอง 4 1. เด็กหญิงชมพูนุช   นิคมประศาสน์
 
1. นางสาวมลิวัลย์   กุศลินกุล
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 81 ทอง 6 1. นายกฤตภาส   เทียมแสน
 
1. นางสุรีย์   พัฒนาวนิชกุล
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงธัญดา   ภิญโญภาพ
 
1. นางสาวบังอร   พรพิรุณโรจน์
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 67 ทองแดง 16 1. นายธนกฤต   ใจซื่อ
 
1. นางสาวจิราพร   แซ่ตั้ง
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 75 เงิน 25 1. เด็กหญิงปราณดา   จิรภูมิเดช
 
1. นางสาวกัญญารัตน์   เลียงผา
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 59 เข้าร่วม 4 1. นางสาวธันยพร   แสงโพธิ์
 
1. นางสาวศดาพิชณ์   อ่ำหงษ์
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 88 ทอง 6 1. เด็กหญิงธิวาภรณ์   พักใส
 
1. นางเทียน   หมวดไธสงค์
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 82 ทอง 17 1. นางสาววราภรณ์  พนมวงศ์เกษม
 
1. นางสาวพรรณี   บุญหนุน
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 60 ทองแดง 17 1. เด็กหญิงฑิตฐิตา   อัฐนาค
2. เด็กหญิงณิชาภัทร   รุ่งแจ้ง
3. เด็กหญิงแพรพร   พืชมงคล
 
1. นางสาวภัทรลภา   ไทยสมัคร
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 65 ทองแดง 12 1. นางสาวกฤษรวีร์  หรุดคง
2. นางสาวุจุฬาลักษณ์  เอี่ยมสะอาด
3. นางสาวเธียรธิดา  ศรีสองเมือง
 
1. นางสาวนพนันท์   ชูกะสิ
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 73 เงิน 7 1. เด็กหญิงมนัสวี   ปานเจริญ
2. เด็กชายสรวิชญ์   แว่นแก้ว
 
1. นางสาวอรชุมา   เพ็งกลางเดือน
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม 1. นางสาวดลยา   ถนอม
2. นางสาวนนทิยา   มิ่งขวัญตา
 
1. นายรัญชนา  รังกาแกม
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 32 เข้าร่วม 6 1. เด็กหญิงพิมพ์ชนา  ภูวเลิศพร้อมสุข
 
1. นางสาวบุษยมาศ  โชติกประคัลภ์
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 28.5 เข้าร่วม 6 1. นายพรเทพ  รัตนจตุพร
 
1. นางสาวบุษยมาศ  โชติกประคัลภ์
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 18 เข้าร่วม 8 1. เด็กชายสมพล  นวลรัตนตระกูล
 
1. นางสาวบุษยมาศ  โชติกประคัลภ์
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 22 เข้าร่วม 21 1. นายวศิน  สุวรรณอักษร
 
1. นางสาวบุษยมาศ  โชติกประคัลภ์
 
17 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 59.75 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายชาตนันท์  อัศวชุติธำรง
2. เด็กหญิงช่อทิพย์  วัฒนาอาษากิจ
3. เด็กหญิงเบญญา  หาญกมลศิริ
 
1. นายวันเสาร์  ส่งศิริ
2. นายศาทร  ว่องดี
 
18 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 31 เข้าร่วม 14 1. นางสาวจีรณินทร์  ทรัพยานนท์
2. นายธนกร  พาหุถิต
3. นายศักดิโชติ  วชิรภูษิต
 
1. นางสาวจริญญา  เดือนแจ้งรัมย์
2. นางสาวไพฑูรย์  กุมภาพันธ์
 
19 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายณัฐกานต์   แก้วไพรำ
2. เด็กชายตะวัน  ทรัพย์พาลี
3. เด็กชายพชร  บุญสร้างสุข
 
1. นายสันติราช  จอมใจ
2. นางสาวสุธิมา  สร้อยสิงห์
 
20 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 74 เงิน 9 1. เด็กหญิงพิมพ์รัชนี  สุนสะธรรม
2. เด็กหญิงวรินทร์ลดา  หร่ายเจริญ
3. เด็กหญิงสุธาสินี  พงษ์สนาม
 
1. นางจุฑารัตน์  ผงทวี
2. นายอรรถพล  พลอยมีค่า
 
21 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 78.2 เงิน 12 1. นางสาวธรรมใจ  นันทนาทรัพย์
2. นายนนทพัทธ์  สีโสฬสสกุล
3. นายสุพงศ์  ปลั่งโสธร
 
1. นางสาวอนงค์รัตน์  แก้วบำรุง
2. นายกิตติคุณ  วรวิทยกิจ
 
22 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงปวันรัตน์  รังสีวิจิตรประภา
2. เด็กชายสมพล  นวลรัตนตระกูล
 
1. นายศาทร  ว่องดี
 
23 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงพิมพ์ชนา  ภูวเลิศพร้อมสุข
2. เด็กหญิงสุธาสินี  พงษ์สนาม
 
1. นายวันเสาร์  ส่งศิริ
 
24 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 86.5 ทอง 6 1. นางสาวพิชชาภา  คาวีวงศ์
2. นางสาววริศรา  เจริญสุข
3. นางสาวอนุธิดา  รักงาม
4. นายเกียรติศักดิ์  สัยสุภี
5. นางสาวเบญจกุล  สุทธิสุคนธ์
 
1. นายณัฐวุฒิ  เขตผดุง
2. นายจารุพงศ์  ราษฏร์อาศัย
 
25 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายทิวากร  โสภิตอาชาศักดิ์
2. เด็กชายธีรดนย์  ภานุวัฒน์สุข
3. เด็กหญิงนิศารัตน์  อมาตย์มนตรี
4. เด็กชายภานุวัฒน์  ทนันชัย
5. เด็กชายศุภโชค  สุขจำลอง
 
1. นางสาวลลิตา  งามเพริดพริ้ง
2. นายนำชัย  นนท์คำภา
 
26 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 74.66 เงิน 5 1. นายกล้า  เกิดทองเล็ก
2. นายธนวรรษ  เวชพันธ์
3. นางสาวพร้อมพร  พันธุ์โชติ
4. นางสาววลัญช์รัตน์  ทองพานิช
5. นายเทพฤทธิ์  จันทร์ผูก
 
1. นางสาวพรพิมล  จิตนอก
2. นางสาวณัฐวรางคณ์  รอดเรือง
 
27 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกฤศญา   แซ่โป่ว
2. เด็กหญิงญาณิศา   ทรงไตรย์
3. เด็กหญิงณัฐชา   เจริญสุข
4. เด็กหญิงประภัสสร   ประจุมาศ
5. เด็กหญิงมธุรดา   อยู่เกิด
 
1. นายสรนันท์  เวียงคำ
2. นายชาญณรงค์  บัวแย้มแสง
 
28 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 95.66 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกุลการธรณ์  โคจุฬาพัวหิรัญ
2. นายคมชาญ  ชาวเรือหัก
3. เด็กหญิงชัญญาภัค  ศิริมงคล
4. เด็กชายนฤบดี  พยุงชัยรัตน์
5. เด็กหญิงนัทณิษา  เกตุตรีกร
6. เด็กหญิงนัทธมณ  ตันยะกุล
7. นางสาวบุญณ์ยสิตา  สอนสัตย์
8. นายปิยะวัฒน์  ธรรมสุวรรณ์
9. นางสาวพิชชา  แก้วภิรา
10. เด็กชายพีรพัสร์  อุดมกิจชัยวัฒน์
11. นางสาวภัคจิรา  สุทธิวงศ์
12. นายวัชรยุทธ  บุญมี
13. นายวิชชยา  แสงประทุม
14. นางสาวศิรประภา  เหมหาชาติ
15. นางสาวสิตานัน  การวรรณี
16. นายอติยุต  คงสุทธิ
17. นายอติวิช  พันธุ์อุดม
18. นายอัศศิริ  ธีรบุตร
19. นายอุชุกร  แย้มอุทัย
20. นายเอกพจน์  ยศสูงเนิน
 
1. นายโสภณ  ศรีคำภา
2. นายโอภาส  ชาญนอก
3. นางสาวญาณิกา  คงเกลี้ยง
4. นางสาวปุณณมา  บุญเบญญา
5. นายจักรกฤษ  เทพประเสริฐ
 
29 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 96.33 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงณัฐชลิตา  นิลเขียว
 
1. นายนำชัย  นนท์คำภา
 
30 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 98.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวศุภรดา  ทองประสิทธิ์
 
1. นายนำชัย  นนท์คำภา
 
31 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 76.66 เงิน 20 1. เด็กหญิงกอบบุญญา  มีลาภ
2. เด็กชายกิตติทัต  หงษ์สัจจากุล
 
1. นางสาวพรชนิตว์  เรืองบุตร
2. นางสาวชมพู่  ทองรุ่ง
 
32 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 44.4 เข้าร่วม 24 1. นายณัฐวุฒิ  ตองเรียน
2. นางสาววรินทร  บุรพลชัย
 
1. นางสาวพรชนิตว์  เรืองบุตร
2. นางสาวชมพู่  ทองรุ่ง
 
33 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายจิรภัทธ  จุลประภา
2. เด็กหญิงเปรมปิติ  เลิศศรีมงคล
 
1. นางปรีดา  จุลปาน
2. นายเจษฎากร  เพิ่มพรทวีสุข
 
34 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 72 เงิน 7 1. นางสาวจริยา  จันทรกุล
2. นางสาวชนัญชิดา  แขเพ็ญ
 
1. นายวิทวัส  ศรีบัณฑิตมงคล
2. นายเจษฎากร  เพิ่มพรทวีสุข
 
35 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงอันนา  อุ่นบรรเทิง
 
1. นางสาวพรวิภา  นาคสกุล
 
36 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 60 ทองแดง 12 1. นางสาวชนาภา  เกิดลาภี
 
1. นางสาวณัฐนิชา  อิ่มเสมอ
 
37 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 65 ทองแดง 13 1. เด็กหญิงปัณฑรีย์  ก้อนทอง
 
1. นายอนุชา  มีจันทร์
 
38 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 -1 - 1. นายตรงศร  นิคร
 
1. นายอนุชา  มีจันทร์
 
39 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 60 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงนวธร  พงษ์สวัสดิ์
 
1. นายอนุชา  มีจันทร์
 
40 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงชญาดา  ฉัตรแก้ว
 
1. นายอนุชา  มีจันทร์
 
41 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 65 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงชมพูนุท  นิคมประศาสน์
2. เด็กหญิงสุทัตตา  จุติมานนท์
 
1. นางสาวพรวิภา  นาคสกุล
2. นายอนุชา  มีจันทร์
 
42 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 79 เงิน 4 1. เด็กหญิงชญานิศ  มลิชัย
 
1. นางสาวณัฐนิชา  อิ่มเสมอ
 
43 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 75 เงิน 6 1. นายพรวุฒิ  พิพัธภักดี
 
1. นางสาวณัฐนิชา  อิ่มเสมอ
 
44 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 88.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายวรกฤต  เทียมรัตน์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีประยุทธ  กองวุฒิ
 
45 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวอรญา  สุขเรือน
 
1. นายอวิรุทธิ์  พรจะโป๊ะ
 
46 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 90.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายสักกายะ  ศิริพัฒน์
 
1. นายอวิรุทธิ์  พรจะโป๊ะ
 
47 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 92.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายเชษฐพล  รองกลัด
 
1. นายอวิรุทธิ์  พรจะโป๊ะ
 
48 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายศุภณัฏฐ์  พงศาดิศรรัตน์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีประยุทธ  กองวุฒิ
 
49 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายภาสกร  ฉันทนารุ่งภักดิ์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีประยุทธ  กองวุฒิ
 
50 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 76.67 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงณิชาภัทร  รุ่งแจ้ง
 
1. นายอวิรุทธิ์  พรจะโป๊ะ
 
51 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 89 ทอง 4 1. เด็กหญิงนวพร  ทิพยประภาสกุล
 
1. นายอวิรุทธิ์  พรจะโป๊ะ
 
52 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ 1. นายวสิษฐ์พล  จุ้ยวงษ์
 
1. นายอวิรุทธิ์  พรจะโป๊ะ
 
53 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ 1. นายชนสิทธิ์  บุญยืน
2. เด็กหญิงนวพร  ทิพยประภาสกุล
3. นายภาสกร  ฉันทนารุ่งภักดิ์
4. นางสาวรฐา  ศรีสุวรรณ
5. นายวรกฤต  เทียมรัตน์
6. นายวสิษฐ์พล  จุ้ยวงษ์
7. นายศุภณัฏฐ์  พงศาดิศรรัตน์
8. นายสักกายะ  ศิริพัฒน์
9. นายสุรพงศ์  ศรีมงคล
10. นางสาวอรญา  สุขเรือน
11. เด็กชายเชษฐพล  รองกลัด
12. เด็กหญิงเมธาพร  สาพรมมา
 
1. นายอวิรุทธิ์  พรจะโป๊ะ
2. ว่าที่ร้อยตรีประยุทธ  กองวุฒิ
3. นางศิริมา  จงสมจิตต์
4. นายชูชาติ  สมัย
 
54 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 77.4 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายกฤติน  โตรักษา
2. นางสาวกฤษตยา  ชัยเจริญ
3. นางสาวขนิษฐา  โกมินทร์
4. เด็กชายคณิฐิโชค  รอดดีธนาทิพย์
5. นางสาวจิรวรินทร์  ปรีชาเดช
6. เด็กหญิงจีรนันท์  กันทะเนตร
7. เด็กหญิงชุติกาญจน์  คณานุรักษ์
8. เด็กชายชูชีพ  แสงกร่ำ
9. เด็กชายฐิติพัฒน์  คงปรีชา
10. นายณฐกรพงศ์  ดีวงษ์
11. เด็กหญิงณพาณัท  ดำวัน
12. เด็กหญิงณัชชา  วันธงชัย
13. เด็กหญิงณัฐชา  เจริญสุข
14. เด็กหญิงตรีทิพย์  ช้างแดง
15. นายทัตเทพ  การกระจ่าง
16. เด็กชายธนาภัทร  เหลืองทองคำ
17. เด็กหญิงนาขวัญ  สร้อยสุมาลี
18. เด็กหญิงนารี  อ่อนสี
19. เด็กหญิงบราลี  นิ่มเจริญ
20. นางสาวปุณิกา  นวมมณี
21. นางสาวฝนแก้ว  อนัญญภรณ์
22. นางสาวพรรณวิภา  พณิชีพ
23. เด็กชายภัทรภณ  พรมสีใหม่
24. นางสาวรวีกานต์  พุ่มพฤกษ์วราชัย
25. นางสาวศรัณย์รัฐ  อภิรัตนนิธิเลิศ
26. เด็กหญิงศิวเนตร  อ่อนอินทร์
27. เด็กหญิงสุชานาฏ  ตั้งเสรีกุล
28. เด็กชายสุทธิภัทร  ทองทวี
29. เด็กหญิงอรวรา  กุฬานุวัฒน์
30. นายเจนพัฒน์  ตาแล
31. เด็กหญิงเพ็ญญาดา  อิ่มในสุข
32. นางสาวเยาวลักษณ์  ประชาสุข
33. นายเอกพจน์  ยศสูงเนิน
34. เด็กหญิงโมทนา  ปิ่นแก้ว
35. เด็กหญิงโศภิสรา  ฤทธิ์เดช
36. นายโสรฬ  อุปรี
 
1. นายปวิชญา  เนียมคำ
2. นางสาวณิชชา  อุทัยวัฒนะ
3. นายณัฐวุฒิ  มังกรกิ่ง
4. นางสาวพรวิภา  นาคสกุล
5. นางศิริมา  จงสมจิตต์
6. นางสาวสมศรี  มั่นอนันต์ทรัพย์
7. นายชูชาติ  สมัย
8. นายอนุชา  มีจันทร์
 
55 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.6 86 ทอง 4 1. นางสาวกฤติยา  หลวยค้า
2. เด็กหญิงกัญญ์วรา  เอี่ยมเอก
3. เด็กหญิงชิสาพัชธ์  งดกระโทก
4. เด็กชายณฐคุณ  สมสิทธิ์
5. นางสาวณัชชา  วันธงชัย
6. นายธนกฤต  ปฐมนิมิต
7. เด็กชายศาศวัต  โดดดารา
8. นางสาวสมวรรณ  เจริญหล้า
9. นางสาวอรอุมา  แก้วพิมพรม
10. นางสาวอิริยาภรณ์  บุณยามระ
 
1. นายณัฐวุฒิ  มังกรกิ่ง
 
56 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.4-ม.6 88.68 ทอง 5 1. นางสาววิจิตรา  เล่าศิริ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงเอมอร  คงลำพันธุ์
 
57 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 76.33 เงิน 4 1. นางสาวสุดาภา  พัฒนภิบูลย์ชัย
 
1. นายกิตติชัย  บุตรหงษ์
 
58 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 67.65 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวสุพิชชา  เคหาสุข
 
1. นายจิรัฏฐ์  พรหมมิ
 
59 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวภัคจิรา  มาตาพิทักษ์
 
1. MissJINYU  YANG
 
60 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 64 ทองแดง 6 1. นางสาวศรุดา  วงษ์เกิด
 
1. นายกิตติชัย  บุตรหงษ์
 
61 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาววิภัสรา  ศรีกุญชร
 
1. นายจิรัฏฐ์  พรหมมิ
 
62 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 81.66 ทอง 7 1. นายธนวินท์  ธีระแสงจันทร์
2. นางสาวนัทธมน  นิลเพชร์
3. นางสาวภัคจิรา  วงศ์เกย
4. นางสาวภัคจิรา  มาตาพิทักษ์
5. นางสาวภาษิตา  เกรียงคงฤกษ์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงเอมอร  คงลำพันธุ์
2. MissJINYU  YANG
 
63 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 70.33 เงิน 6 1. นางสาวปภาดา  ทำนา
2. นายรังศิโรจน์  เย็นวอน
3. นางสาววัชราภา  คำเหลา
4. นางสาวศุภาพิชญ์  ศรีปัดทุม
5. เด็กหญิงสายธารทอง  ท่าทราย
 
1. นายกิตติชัย  บุตรหงษ์
2. นางอรทัย  ธิรามนตร์
 
64 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 65.32 ทองแดง 4 1. นางสาวณัฐกานต์  ลิ้มธรรมรส
2. นางสาวพลอยเพชร  ทรัพย์อุดมมาก
3. นางสาวอภิพร  วิทยศักดิ์พันธุ์
4. นางสาวเพรียวพร  ลูกเพชร
5. นางสาวโชติกา  พาณิชปฐมพงศ์
 
1. นายจิรัฏฐ์  พรหมมิ
 
65 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 82.9 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายคงกฤช  สัมฤทธิ์ศรีงาม
2. เด็กชายคัมภีร์  ทองพลับ
3. เด็กชายจิรฉัตร  เรืองสมบูรณ์
4. เด็กชายชญตว์  บำเรอวงศ์
5. เด็กชายณภัทร  วันณรงค์ชัย
6. เด็กชายพัทธนันท์  ทองม้วน
7. เด็กชายภานุพงศ์  แสงประทุม
8. เด็กชายวิทวัส  เพ็ญศรี
 
1. นายนำชัย  นนท์คำภา
2. นายกิตติรัตน์  คำภา
3. ว่าที่ร้อยตรีภาสชัย  แถบกำปัง
 
66 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 81.9 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายกัมพล  สุวรรณนพกุล
2. นายคมกฤช  สุกใส
3. นายชนะกานต์  หวังนิเวศน์กุล
4. นายนรินทร์  ทรงจำรอง
5. นายสหรัฐ  ปิดตาทะโน
6. นายอศนี  พิมพารักษ์
 
1. นายนำชัย  นนท์คำภา
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงรมวรินทร์  ตรีทัศน์
3. นายสรนันท์  เวียงคำ
 
67 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายธชธร   ประสมศรี
2. เด็กชายปฐมลักษณ์   เหล็กศรี
 
1. นางสาวนิตยา  เพชรน้อย
 
68 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายณัฐชนน   ศรีจุดานุ
2. เด็กชายเมธา   แสงคง
 
1. นางเบ็ญจมาศ  วิจิตร
 
69 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 72 เงิน 13 1. นายกษิติน  เย็นอุทก
2. นายณัฏฐ์ทวี  มหิตธิ
 
1. นางเบ็ญจมาศ  วิจิตร
 
70 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 69 ทองแดง 4 1. เด็กหญิงปรียาวัลย์   คลังวิจิตรภา
2. เด็กชายพชรพล   พวงคุ้ม
 
1. นางสาวอุทุมพร  ชื่นวิญญา
 
71 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 82.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายกฤตณัฐ  ซื่อสุวรรณ
2. นายคณาพงษ์  ศิริประชัย
 
1. นางสาวอุทุมพร  ชื่นวิญญา
 
72 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายกฤษณพงษ์   อินทร์พรหม
2. เด็กหญิงประภัสสร   ประจุมาศ
 
1. นายธนา  แก้วมงคล
 
73 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายชยวรรธน์   ยุวบูรณ์
2. เด็กหญิงสาธิตา   นวลละออ
 
1. นางสาวปาลญา  สุวาส
 
74 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงพัณณิตา   ไชยชำนิ
2. เด็กหญิงสุธาสินี   พงษ์สนาม
 
1. นางสาวปาลญา  สุวาส
 
75 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 70.33 เงิน 8 1. นางสาวฐิตาภา  พุฒิชน
2. นางสาวสุชาดา  หนุนภักดี
 
1. นางสาวปาลญา  ุสุวาส
 
76 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 -1 - 1. นายบุญมงคล   ดวงแก้วงาม
2. นายภูริภัทร   สันติพันธุ์
 
1. นางสาวปาลญา  สุวาส
 
77 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวขวัญพร   รุ่งรักษา
2. นายณสยาม   บุรณศิริ
 
1. นางสาวนิตยา  เพชรน้อย
 
78 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 59 เข้าร่วม 30 1. นางสาวกรกนก  น่วมคำนึง
2. นางสาวเอนิต้า  สืบประยูร
 
1. นายธนา  แก้วมงคล
 
79 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 60 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายณภัค   ศุภชลาศัย
2. เด็กชายปาลพงศ์   อัศวพัฒนากูล
3. เด็กชายมนุเชษฐ์   กิตติธนภิญโญ
 
1. นายคณิต  ชนกศรีธรกีรติ
 
80 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 92.25 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวทิพย์สุดา  เชาว์พร้อม
2. เด็กชายนรินทร์  ทรงจำรอง
3. นางสาวพริษฐ์ชิดา  ไพรวัลย์
 
1. นางรุ่งรวี  วิริยากุล
2. นางอำไพวรรณ  มงคลประสิทธิ์
 
81 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 84.75 ทอง 4 1. นางสาวกวินทรา  อินตะนัย
2. นางสาวปิยะพร  จ้อยแก้ว
3. นางสาวลลิตา  วงศ์ภิญโญยศ
 
1. นางอำไพวรรณ  มงคลประสิทธิ์
2. นางรุ่งรวี  วิริยากุล