สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนโยธินบูรณะ สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงธัญดา   ภิญโญภาพ
 
1. นางสาวบังอร   พรพิรุณโรจน์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 59 เข้าร่วม 4 1. นางสาวธันยพร   แสงโพธิ์
 
1. นางสาวศดาพิชณ์   อ่ำหงษ์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม 1. นางสาวดลยา   ถนอม
2. นางสาวนนทิยา   มิ่งขวัญตา
 
1. นายรัญชนา  รังกาแกม
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 32 เข้าร่วม 6 1. เด็กหญิงพิมพ์ชนา  ภูวเลิศพร้อมสุข
 
1. นางสาวบุษยมาศ  โชติกประคัลภ์
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 28.5 เข้าร่วม 6 1. นายพรเทพ  รัตนจตุพร
 
1. นางสาวบุษยมาศ  โชติกประคัลภ์
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 18 เข้าร่วม 8 1. เด็กชายสมพล  นวลรัตนตระกูล
 
1. นางสาวบุษยมาศ  โชติกประคัลภ์
 
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 22 เข้าร่วม 21 1. นายวศิน  สุวรรณอักษร
 
1. นางสาวบุษยมาศ  โชติกประคัลภ์
 
8 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 59.75 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายชาตนันท์  อัศวชุติธำรง
2. เด็กหญิงช่อทิพย์  วัฒนาอาษากิจ
3. เด็กหญิงเบญญา  หาญกมลศิริ
 
1. นายวันเสาร์  ส่งศิริ
2. นายศาทร  ว่องดี
 
9 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 31 เข้าร่วม 14 1. นางสาวจีรณินทร์  ทรัพยานนท์
2. นายธนกร  พาหุถิต
3. นายศักดิโชติ  วชิรภูษิต
 
1. นางสาวจริญญา  เดือนแจ้งรัมย์
2. นางสาวไพฑูรย์  กุมภาพันธ์
 
10 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงปวันรัตน์  รังสีวิจิตรประภา
2. เด็กชายสมพล  นวลรัตนตระกูล
 
1. นายศาทร  ว่องดี
 
11 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 44.4 เข้าร่วม 24 1. นายณัฐวุฒิ  ตองเรียน
2. นางสาววรินทร  บุรพลชัย
 
1. นางสาวพรชนิตว์  เรืองบุตร
2. นางสาวชมพู่  ทองรุ่ง
 
12 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 59 เข้าร่วม 30 1. นางสาวกรกนก  น่วมคำนึง
2. นางสาวเอนิต้า  สืบประยูร
 
1. นายธนา  แก้วมงคล