สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนโยธินบูรณะ สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 67 ทองแดง 16 1. นายธนกฤต   ใจซื่อ
 
1. นางสาวจิราพร   แซ่ตั้ง
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 60 ทองแดง 17 1. เด็กหญิงฑิตฐิตา   อัฐนาค
2. เด็กหญิงณิชาภัทร   รุ่งแจ้ง
3. เด็กหญิงแพรพร   พืชมงคล
 
1. นางสาวภัทรลภา   ไทยสมัคร
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 65 ทองแดง 12 1. นางสาวกฤษรวีร์  หรุดคง
2. นางสาวุจุฬาลักษณ์  เอี่ยมสะอาด
3. นางสาวเธียรธิดา  ศรีสองเมือง
 
1. นางสาวนพนันท์   ชูกะสิ
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 60 ทองแดง 12 1. นางสาวชนาภา  เกิดลาภี
 
1. นางสาวณัฐนิชา  อิ่มเสมอ
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 65 ทองแดง 13 1. เด็กหญิงปัณฑรีย์  ก้อนทอง
 
1. นายอนุชา  มีจันทร์
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 60 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงนวธร  พงษ์สวัสดิ์
 
1. นายอนุชา  มีจันทร์
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงชญาดา  ฉัตรแก้ว
 
1. นายอนุชา  มีจันทร์
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 65 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงชมพูนุท  นิคมประศาสน์
2. เด็กหญิงสุทัตตา  จุติมานนท์
 
1. นางสาวพรวิภา  นาคสกุล
2. นายอนุชา  มีจันทร์
 
9 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 67.65 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวสุพิชชา  เคหาสุข
 
1. นายจิรัฏฐ์  พรหมมิ
 
10 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 64 ทองแดง 6 1. นางสาวศรุดา  วงษ์เกิด
 
1. นายกิตติชัย  บุตรหงษ์
 
11 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 65.32 ทองแดง 4 1. นางสาวณัฐกานต์  ลิ้มธรรมรส
2. นางสาวพลอยเพชร  ทรัพย์อุดมมาก
3. นางสาวอภิพร  วิทยศักดิ์พันธุ์
4. นางสาวเพรียวพร  ลูกเพชร
5. นางสาวโชติกา  พาณิชปฐมพงศ์
 
1. นายจิรัฏฐ์  พรหมมิ
 
12 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 69 ทองแดง 4 1. เด็กหญิงปรียาวัลย์   คลังวิจิตรภา
2. เด็กชายพชรพล   พวงคุ้ม
 
1. นางสาวอุทุมพร  ชื่นวิญญา
 
13 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 60 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายณภัค   ศุภชลาศัย
2. เด็กชายปาลพงศ์   อัศวพัฒนากูล
3. เด็กชายมนุเชษฐ์   กิตติธนภิญโญ
 
1. นายคณิต  ชนกศรีธรกีรติ