สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนโยธินบูรณะ สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 75 เงิน 25 1. เด็กหญิงปราณดา   จิรภูมิเดช
 
1. นางสาวกัญญารัตน์   เลียงผา
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 73 เงิน 7 1. เด็กหญิงมนัสวี   ปานเจริญ
2. เด็กชายสรวิชญ์   แว่นแก้ว
 
1. นางสาวอรชุมา   เพ็งกลางเดือน
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 74 เงิน 9 1. เด็กหญิงพิมพ์รัชนี  สุนสะธรรม
2. เด็กหญิงวรินทร์ลดา  หร่ายเจริญ
3. เด็กหญิงสุธาสินี  พงษ์สนาม
 
1. นางจุฑารัตน์  ผงทวี
2. นายอรรถพล  พลอยมีค่า
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 78.2 เงิน 12 1. นางสาวธรรมใจ  นันทนาทรัพย์
2. นายนนทพัทธ์  สีโสฬสสกุล
3. นายสุพงศ์  ปลั่งโสธร
 
1. นางสาวอนงค์รัตน์  แก้วบำรุง
2. นายกิตติคุณ  วรวิทยกิจ
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายทิวากร  โสภิตอาชาศักดิ์
2. เด็กชายธีรดนย์  ภานุวัฒน์สุข
3. เด็กหญิงนิศารัตน์  อมาตย์มนตรี
4. เด็กชายภานุวัฒน์  ทนันชัย
5. เด็กชายศุภโชค  สุขจำลอง
 
1. นางสาวลลิตา  งามเพริดพริ้ง
2. นายนำชัย  นนท์คำภา
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 74.66 เงิน 5 1. นายกล้า  เกิดทองเล็ก
2. นายธนวรรษ  เวชพันธ์
3. นางสาวพร้อมพร  พันธุ์โชติ
4. นางสาววลัญช์รัตน์  ทองพานิช
5. นายเทพฤทธิ์  จันทร์ผูก
 
1. นางสาวพรพิมล  จิตนอก
2. นางสาวณัฐวรางคณ์  รอดเรือง
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 76.66 เงิน 20 1. เด็กหญิงกอบบุญญา  มีลาภ
2. เด็กชายกิตติทัต  หงษ์สัจจากุล
 
1. นางสาวพรชนิตว์  เรืองบุตร
2. นางสาวชมพู่  ทองรุ่ง
 
8 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 72 เงิน 7 1. นางสาวจริยา  จันทรกุล
2. นางสาวชนัญชิดา  แขเพ็ญ
 
1. นายวิทวัส  ศรีบัณฑิตมงคล
2. นายเจษฎากร  เพิ่มพรทวีสุข
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 79 เงิน 4 1. เด็กหญิงชญานิศ  มลิชัย
 
1. นางสาวณัฐนิชา  อิ่มเสมอ
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 75 เงิน 6 1. นายพรวุฒิ  พิพัธภักดี
 
1. นางสาวณัฐนิชา  อิ่มเสมอ
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 76.67 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงณิชาภัทร  รุ่งแจ้ง
 
1. นายอวิรุทธิ์  พรจะโป๊ะ
 
12 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 77.4 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายกฤติน  โตรักษา
2. นางสาวกฤษตยา  ชัยเจริญ
3. นางสาวขนิษฐา  โกมินทร์
4. เด็กชายคณิฐิโชค  รอดดีธนาทิพย์
5. นางสาวจิรวรินทร์  ปรีชาเดช
6. เด็กหญิงจีรนันท์  กันทะเนตร
7. เด็กหญิงชุติกาญจน์  คณานุรักษ์
8. เด็กชายชูชีพ  แสงกร่ำ
9. เด็กชายฐิติพัฒน์  คงปรีชา
10. นายณฐกรพงศ์  ดีวงษ์
11. เด็กหญิงณพาณัท  ดำวัน
12. เด็กหญิงณัชชา  วันธงชัย
13. เด็กหญิงณัฐชา  เจริญสุข
14. เด็กหญิงตรีทิพย์  ช้างแดง
15. นายทัตเทพ  การกระจ่าง
16. เด็กชายธนาภัทร  เหลืองทองคำ
17. เด็กหญิงนาขวัญ  สร้อยสุมาลี
18. เด็กหญิงนารี  อ่อนสี
19. เด็กหญิงบราลี  นิ่มเจริญ
20. นางสาวปุณิกา  นวมมณี
21. นางสาวฝนแก้ว  อนัญญภรณ์
22. นางสาวพรรณวิภา  พณิชีพ
23. เด็กชายภัทรภณ  พรมสีใหม่
24. นางสาวรวีกานต์  พุ่มพฤกษ์วราชัย
25. นางสาวศรัณย์รัฐ  อภิรัตนนิธิเลิศ
26. เด็กหญิงศิวเนตร  อ่อนอินทร์
27. เด็กหญิงสุชานาฏ  ตั้งเสรีกุล
28. เด็กชายสุทธิภัทร  ทองทวี
29. เด็กหญิงอรวรา  กุฬานุวัฒน์
30. นายเจนพัฒน์  ตาแล
31. เด็กหญิงเพ็ญญาดา  อิ่มในสุข
32. นางสาวเยาวลักษณ์  ประชาสุข
33. นายเอกพจน์  ยศสูงเนิน
34. เด็กหญิงโมทนา  ปิ่นแก้ว
35. เด็กหญิงโศภิสรา  ฤทธิ์เดช
36. นายโสรฬ  อุปรี
 
1. นายปวิชญา  เนียมคำ
2. นางสาวณิชชา  อุทัยวัฒนะ
3. นายณัฐวุฒิ  มังกรกิ่ง
4. นางสาวพรวิภา  นาคสกุล
5. นางศิริมา  จงสมจิตต์
6. นางสาวสมศรี  มั่นอนันต์ทรัพย์
7. นายชูชาติ  สมัย
8. นายอนุชา  มีจันทร์
 
13 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 76.33 เงิน 4 1. นางสาวสุดาภา  พัฒนภิบูลย์ชัย
 
1. นายกิตติชัย  บุตรหงษ์
 
14 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 70.33 เงิน 6 1. นางสาวปภาดา  ทำนา
2. นายรังศิโรจน์  เย็นวอน
3. นางสาววัชราภา  คำเหลา
4. นางสาวศุภาพิชญ์  ศรีปัดทุม
5. เด็กหญิงสายธารทอง  ท่าทราย
 
1. นายกิตติชัย  บุตรหงษ์
2. นางอรทัย  ธิรามนตร์
 
15 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 72 เงิน 13 1. นายกษิติน  เย็นอุทก
2. นายณัฏฐ์ทวี  มหิตธิ
 
1. นางเบ็ญจมาศ  วิจิตร
 
16 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 70.33 เงิน 8 1. นางสาวฐิตาภา  พุฒิชน
2. นางสาวสุชาดา  หนุนภักดี
 
1. นางสาวปาลญา  ุสุวาส