สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนโยธินบูรณะ สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 91 ทอง 4 1. เด็กหญิงชมพูนุช   นิคมประศาสน์
 
1. นางสาวมลิวัลย์   กุศลินกุล
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 81 ทอง 6 1. นายกฤตภาส   เทียมแสน
 
1. นางสุรีย์   พัฒนาวนิชกุล
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 88 ทอง 6 1. เด็กหญิงธิวาภรณ์   พักใส
 
1. นางเทียน   หมวดไธสงค์
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 82 ทอง 17 1. นางสาววราภรณ์  พนมวงศ์เกษม
 
1. นางสาวพรรณี   บุญหนุน
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 86.5 ทอง 6 1. นางสาวพิชชาภา  คาวีวงศ์
2. นางสาววริศรา  เจริญสุข
3. นางสาวอนุธิดา  รักงาม
4. นายเกียรติศักดิ์  สัยสุภี
5. นางสาวเบญจกุล  สุทธิสุคนธ์
 
1. นายณัฐวุฒิ  เขตผดุง
2. นายจารุพงศ์  ราษฏร์อาศัย
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกฤศญา   แซ่โป่ว
2. เด็กหญิงญาณิศา   ทรงไตรย์
3. เด็กหญิงณัฐชา   เจริญสุข
4. เด็กหญิงประภัสสร   ประจุมาศ
5. เด็กหญิงมธุรดา   อยู่เกิด
 
1. นายสรนันท์  เวียงคำ
2. นายชาญณรงค์  บัวแย้มแสง
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 95.66 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกุลการธรณ์  โคจุฬาพัวหิรัญ
2. นายคมชาญ  ชาวเรือหัก
3. เด็กหญิงชัญญาภัค  ศิริมงคล
4. เด็กชายนฤบดี  พยุงชัยรัตน์
5. เด็กหญิงนัทณิษา  เกตุตรีกร
6. เด็กหญิงนัทธมณ  ตันยะกุล
7. นางสาวบุญณ์ยสิตา  สอนสัตย์
8. นายปิยะวัฒน์  ธรรมสุวรรณ์
9. นางสาวพิชชา  แก้วภิรา
10. เด็กชายพีรพัสร์  อุดมกิจชัยวัฒน์
11. นางสาวภัคจิรา  สุทธิวงศ์
12. นายวัชรยุทธ  บุญมี
13. นายวิชชยา  แสงประทุม
14. นางสาวศิรประภา  เหมหาชาติ
15. นางสาวสิตานัน  การวรรณี
16. นายอติยุต  คงสุทธิ
17. นายอติวิช  พันธุ์อุดม
18. นายอัศศิริ  ธีรบุตร
19. นายอุชุกร  แย้มอุทัย
20. นายเอกพจน์  ยศสูงเนิน
 
1. นายโสภณ  ศรีคำภา
2. นายโอภาส  ชาญนอก
3. นางสาวญาณิกา  คงเกลี้ยง
4. นางสาวปุณณมา  บุญเบญญา
5. นายจักรกฤษ  เทพประเสริฐ
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 96.33 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงณัฐชลิตา  นิลเขียว
 
1. นายนำชัย  นนท์คำภา
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 98.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวศุภรดา  ทองประสิทธิ์
 
1. นายนำชัย  นนท์คำภา
 
10 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายจิรภัทธ  จุลประภา
2. เด็กหญิงเปรมปิติ  เลิศศรีมงคล
 
1. นางปรีดา  จุลปาน
2. นายเจษฎากร  เพิ่มพรทวีสุข
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงอันนา  อุ่นบรรเทิง
 
1. นางสาวพรวิภา  นาคสกุล
 
12 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 88.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายวรกฤต  เทียมรัตน์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีประยุทธ  กองวุฒิ
 
13 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวอรญา  สุขเรือน
 
1. นายอวิรุทธิ์  พรจะโป๊ะ
 
14 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 90.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายสักกายะ  ศิริพัฒน์
 
1. นายอวิรุทธิ์  พรจะโป๊ะ
 
15 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 92.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายเชษฐพล  รองกลัด
 
1. นายอวิรุทธิ์  พรจะโป๊ะ
 
16 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายศุภณัฏฐ์  พงศาดิศรรัตน์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีประยุทธ  กองวุฒิ
 
17 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายภาสกร  ฉันทนารุ่งภักดิ์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีประยุทธ  กองวุฒิ
 
18 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 89 ทอง 4 1. เด็กหญิงนวพร  ทิพยประภาสกุล
 
1. นายอวิรุทธิ์  พรจะโป๊ะ
 
19 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ 1. นายวสิษฐ์พล  จุ้ยวงษ์
 
1. นายอวิรุทธิ์  พรจะโป๊ะ
 
20 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ 1. นายชนสิทธิ์  บุญยืน
2. เด็กหญิงนวพร  ทิพยประภาสกุล
3. นายภาสกร  ฉันทนารุ่งภักดิ์
4. นางสาวรฐา  ศรีสุวรรณ
5. นายวรกฤต  เทียมรัตน์
6. นายวสิษฐ์พล  จุ้ยวงษ์
7. นายศุภณัฏฐ์  พงศาดิศรรัตน์
8. นายสักกายะ  ศิริพัฒน์
9. นายสุรพงศ์  ศรีมงคล
10. นางสาวอรญา  สุขเรือน
11. เด็กชายเชษฐพล  รองกลัด
12. เด็กหญิงเมธาพร  สาพรมมา
 
1. นายอวิรุทธิ์  พรจะโป๊ะ
2. ว่าที่ร้อยตรีประยุทธ  กองวุฒิ
3. นางศิริมา  จงสมจิตต์
4. นายชูชาติ  สมัย
 
21 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.6 86 ทอง 4 1. นางสาวกฤติยา  หลวยค้า
2. เด็กหญิงกัญญ์วรา  เอี่ยมเอก
3. เด็กหญิงชิสาพัชธ์  งดกระโทก
4. เด็กชายณฐคุณ  สมสิทธิ์
5. นางสาวณัชชา  วันธงชัย
6. นายธนกฤต  ปฐมนิมิต
7. เด็กชายศาศวัต  โดดดารา
8. นางสาวสมวรรณ  เจริญหล้า
9. นางสาวอรอุมา  แก้วพิมพรม
10. นางสาวอิริยาภรณ์  บุณยามระ
 
1. นายณัฐวุฒิ  มังกรกิ่ง
 
22 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.4-ม.6 88.68 ทอง 5 1. นางสาววิจิตรา  เล่าศิริ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงเอมอร  คงลำพันธุ์
 
23 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาววิภัสรา  ศรีกุญชร
 
1. นายจิรัฏฐ์  พรหมมิ
 
24 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 81.66 ทอง 7 1. นายธนวินท์  ธีระแสงจันทร์
2. นางสาวนัทธมน  นิลเพชร์
3. นางสาวภัคจิรา  วงศ์เกย
4. นางสาวภัคจิรา  มาตาพิทักษ์
5. นางสาวภาษิตา  เกรียงคงฤกษ์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงเอมอร  คงลำพันธุ์
2. MissJINYU  YANG
 
25 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 82.9 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายคงกฤช  สัมฤทธิ์ศรีงาม
2. เด็กชายคัมภีร์  ทองพลับ
3. เด็กชายจิรฉัตร  เรืองสมบูรณ์
4. เด็กชายชญตว์  บำเรอวงศ์
5. เด็กชายณภัทร  วันณรงค์ชัย
6. เด็กชายพัทธนันท์  ทองม้วน
7. เด็กชายภานุพงศ์  แสงประทุม
8. เด็กชายวิทวัส  เพ็ญศรี
 
1. นายนำชัย  นนท์คำภา
2. นายกิตติรัตน์  คำภา
3. ว่าที่ร้อยตรีภาสชัย  แถบกำปัง
 
26 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 81.9 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายกัมพล  สุวรรณนพกุล
2. นายคมกฤช  สุกใส
3. นายชนะกานต์  หวังนิเวศน์กุล
4. นายนรินทร์  ทรงจำรอง
5. นายสหรัฐ  ปิดตาทะโน
6. นายอศนี  พิมพารักษ์
 
1. นายนำชัย  นนท์คำภา
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงรมวรินทร์  ตรีทัศน์
3. นายสรนันท์  เวียงคำ
 
27 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 82.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายกฤตณัฐ  ซื่อสุวรรณ
2. นายคณาพงษ์  ศิริประชัย
 
1. นางสาวอุทุมพร  ชื่นวิญญา
 
28 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 92.25 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวทิพย์สุดา  เชาว์พร้อม
2. เด็กชายนรินทร์  ทรงจำรอง
3. นางสาวพริษฐ์ชิดา  ไพรวัลย์
 
1. นางรุ่งรวี  วิริยากุล
2. นางอำไพวรรณ  มงคลประสิทธิ์
 
29 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 84.75 ทอง 4 1. นางสาวกวินทรา  อินตะนัย
2. นางสาวปิยะพร  จ้อยแก้ว
3. นางสาวลลิตา  วงศ์ภิญโญยศ
 
1. นางอำไพวรรณ  มงคลประสิทธิ์
2. นางรุ่งรวี  วิริยากุล