สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : เน€เธ˜เธ‡เน€เธ˜เธ”เน€เธ˜โ€”เน€เธ˜เธ‚เน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธˆเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธŠเน€เธ˜โ€ขเน€เธ˜เธƒเน€เธ™๏ฟฝ

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 41 เข้าร่วม 8 1. นางสาวสุนิสา  พรหมมิ
2. นางสาวสุประวีณ์  ประเสริฐสกุลไชย
3. นางสาวอิสรีย์  นาควิเชียร
 
1. นางสาวปวีณา  แก้วสำโรง
2. นางสาวชนาภรณ์  ปรีคง
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 43 เข้าร่วม 7 1. นางสาวณัฐวสา   คงวาณิชยะพงษ์
2. นายธนวินท์  อามระดิษ
3. นายภาณุพงศ์  บัวงาม
 
1. นางวาสนา  กุซัว
2. นางสาวแก้วญาดา  เรืองผดุง
 
3 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 65 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงกาญจนา  พุทธานนท์
2. เด็กหญิงอลิสา  แสนสวัสดิ์
3. เด็กชายเอเซีย  แซ่อู้
 
1. นางสาวชนาภรณ์  ปรีคง
2. นางสาวศุลีพร  ขันภักดี
 
4 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 72 เงิน 7 1. นางสาวกมลทิพย์   นุชนวล
2. นายณัฐวุฒิ  คิดอ่าน
3. นางสาววนิดา  พลจันทึก
 
1. นางอรอุมา  ตรองจิตร
2. นางสาวชนาภรณ์  ปรีคง
 
5 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายจิรายุ  ฆารศรี
2. เด็กหญิงพิยดา  พฤกษากิจเจริญ
3. เด็กชายภาณุ  เป้าเข็ม
 
1. นางสาวชนาภรณ์  ปรีคง
2. นางสาวปวีณา  แก้วสำโรง
 
6 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายวัด  จัดล้อม
2. นายสิทธา  เทียนขาว
3. นายอภิสิทธิ์  รัววิชา
 
1. นางสาวแพรรุ้ง  ธานีมาศ
2. นางอรอุมา  ตรองจิตร
 
7 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 79.25 เงิน 6 1. เด็กหญิงชนชนก  แก้ววัน
2. เด็กหญิงอทิตยา  นินนาท
3. เด็กหญิงอลิสรา  สืบพา
 
1. นางสาวสุภาวดี  จุฑารัตน์
2. นางสาวนันทวรรณ  ศรีจันทร์
 
8 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 81.8 ทอง 7 1. นายชญานนท์  บุญทา
2. นางสาวพรสุมินทร์  พูลเพิ่มพันธ์
3. นางสาวมนัสชนก  จาตุรพันธ์
 
1. นางอรอุมา  ตรองจิตร
2. นางนันทวรรณ  ศรีจันทร์
 
9 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 1.27 เข้าร่วม 14 1. เด็กชายรจิตโรจน์  อ่วมด้วง
2. นายเฉลิมชัย  อุดมคุณากร
 
1. นางสาวกันตินันท์  ยอดบุญเรือง
 
10 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายศุภชัย  เอมแจ้ง
2. เด็กชายเจษฎา  เตชะมงคลาภิวัฒน์
 
1. นางสาวกันตินันท์  ยอดบุญเรือง