สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงอินทิรา  ระนา
 
1. นางอรจิรา  โพธิ์พูล
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 65 ทองแดง 25 1. นางสาวนิภาพร  แก้วชิงดวง
 
1. นางสาววรรณิตา  วัชรโกศลสุข
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงอักสิมา  อ่วมงามอาจ
 
1. นางสาวนัฎฐณิชา  ชมภูพาน
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวสิริมนต์  นำพา
 
1. นางมยุรี  วรวรรณ
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 81 ทอง 17 1. เด็กหญิงจินดาภา  ดุจนาคี
 
1. นางสาวนันทนา  โนจิตร
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 55 เข้าร่วม 16 1. นางสาวธิติยา  ชื่นเกษร
 
1. นายวุฒินันท์  สีดีจริง
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกนกพร  ตู้พิมาย
 
1. นายทัศนัย  ไชยวงค์
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวขนิษฐา  อ่อนฉ่ำ
 
1. นางสาวเพ็ญประภา  แปลนดี
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 76 เงิน 4 1. เด็กหญิงจิตติญา  พุุฒพิทักษ์
2. เด็กหญิงชลธิชา  สุขสาคร
3. เด็กชายปิยะพงษ์  สุ่มมาตย์
 
1. นายโยธิน  ช่างฉลาด
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 57 เข้าร่วม 21 1. นางสาวญาณิศา  วงษ์วิลัย
2. นายวุฒิชัย  บรรจโรจน์
3. นางสาวสิริวิมล  แก้วชิงดวง
 
1. นางสาวปิยะรัตน์  ม่วงลาด
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงปารณีย์  ตาเล็ก
2. เด็กหญิงพรมจรินทร์  ศรจรัสสุวรรณ
 
1. นางสุวรรณา  รักตสันติ
 
12 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 44 เข้าร่วม 4 1. เด็กชายศุภณัฐ  จำปาเหล็ก
 
1. นายมารุตพงศ์  หว่อง
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 35 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายเกรียงศักดิ์  ชวลิตทิพากร
 
1. ว่าที่ร้อยตรีมารุตพงศ์  หว่อง
 
14 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงพิมพ์นิภา  สายสวาท
2. เด็กหญิงสุพรรณิษา  ทัพมงคล
3. เด็กหญิงอลิสรา  สืบพา
 
1. นางสาววันวิสา  ชมชื่น
2. ว่าที่ร้อยตรีมารุตพงศ์  หว่อง
 
15 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวนรากร  เอมปรากฎ
2. นางสาวปภัสรา  ศักดิ์เพชร
3. นางสาวเณศรา  ยิ้มประยูร
 
1. นายพชร  ทองม้วน
2. ว่าที่ร้อยตรีมารุตพงศ์  หว่อง
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายกรวิชญ์  ศิริพงษ์เวคิน
2. เด็กชายพิทักษ์  เรียงทอง
 
1. ว่าที่ร้อยตรีมารุตพงศ์  หว่อง
2. นางสาววันวิสา  ชมชื่น
 
17 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 -1 - 1. นายจตุพร  ผดุงวิทย์
2. นางสาววิปูชนีย์  ทนานทอง
 
1. ว่าที่ร้อยตรีมารุตพงศ์  หว่อง
2. นายพชร  ทองม้วน
 
18 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 48 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายเกริกวรรธน์  ชนะพาห์
 
1. นายพชร  ทองม้วน
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 36 เข้าร่วม 11 1. นายวริศ  กลมเกลียว
 
1. นายพชร  ทองม้วน
 
20 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 41 เข้าร่วม 8 1. นางสาวสุนิสา  พรหมมิ
2. นางสาวสุประวีณ์  ประเสริฐสกุลไชย
3. นางสาวอิสรีย์  นาควิเชียร
 
1. นางสาวปวีณา  แก้วสำโรง
2. นางสาวชนาภรณ์  ปรีคง
 
21 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 43 เข้าร่วม 7 1. นางสาวณัฐวสา   คงวาณิชยะพงษ์
2. นายธนวินท์  อามระดิษ
3. นายภาณุพงศ์  บัวงาม
 
1. นางวาสนา  กุซัว
2. นางสาวแก้วญาดา  เรืองผดุง
 
22 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 65 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงกาญจนา  พุทธานนท์
2. เด็กหญิงอลิสา  แสนสวัสดิ์
3. เด็กชายเอเซีย  แซ่อู้
 
1. นางสาวชนาภรณ์  ปรีคง
2. นางสาวศุลีพร  ขันภักดี
 
23 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 72 เงิน 7 1. นางสาวกมลทิพย์   นุชนวล
2. นายณัฐวุฒิ  คิดอ่าน
3. นางสาววนิดา  พลจันทึก
 
1. นางอรอุมา  ตรองจิตร
2. นางสาวชนาภรณ์  ปรีคง
 
24 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายจิรายุ  ฆารศรี
2. เด็กหญิงพิยดา  พฤกษากิจเจริญ
3. เด็กชายภาณุ  เป้าเข็ม
 
1. นางสาวชนาภรณ์  ปรีคง
2. นางสาวปวีณา  แก้วสำโรง
 
25 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายวัด  จัดล้อม
2. นายสิทธา  เทียนขาว
3. นายอภิสิทธิ์  รัววิชา
 
1. นางสาวแพรรุ้ง  ธานีมาศ
2. นางอรอุมา  ตรองจิตร
 
26 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 79.25 เงิน 6 1. เด็กหญิงชนชนก  แก้ววัน
2. เด็กหญิงอทิตยา  นินนาท
3. เด็กหญิงอลิสรา  สืบพา
 
1. นางสาวสุภาวดี  จุฑารัตน์
2. นางสาวนันทวรรณ  ศรีจันทร์
 
27 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 81.8 ทอง 7 1. นายชญานนท์  บุญทา
2. นางสาวพรสุมินทร์  พูลเพิ่มพันธ์
3. นางสาวมนัสชนก  จาตุรพันธ์
 
1. นางอรอุมา  ตรองจิตร
2. นางนันทวรรณ  ศรีจันทร์
 
28 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 1.27 เข้าร่วม 14 1. เด็กชายรจิตโรจน์  อ่วมด้วง
2. นายเฉลิมชัย  อุดมคุณากร
 
1. นางสาวกันตินันท์  ยอดบุญเรือง
 
29 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายศุภชัย  เอมแจ้ง
2. เด็กชายเจษฎา  เตชะมงคลาภิวัฒน์
 
1. นางสาวกันตินันท์  ยอดบุญเรือง
 
30 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 90 ทอง 4 1. เด็กหญิงชลิดา  โพพะนา
2. เด็กหญิงทิพย์วารี  พรมณีย์
3. เด็กชายธนายุทธ  เฟื่องผล
4. เด็กชายภราดร  สุขพันธ์
5. เด็กหญิงอภิชญา  สีหามงคล
 
1. นางสาวฉัตรพิรุณ  สิงห์เทียน
2. นายพีระพงษ์  ภูปา
 
31 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 82.66 ทอง 8 1. นางสาวจุฑาภรณ์  นาคชูศรี
2. นางสาวจุฬารัตน์  พรรษา
3. นางสาวปทิตตา  อัครพาทย์
4. นางสาวปิยะธิดา  นิ่มขวัญ
5. นางสาวอรปะภา  จอยวงศ์
 
1. นางสาวกัญญาวีร์  สาชิน
2. นายยศสรัล   พึ่งรุ่ง
 
32 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 84.33 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวธัญสุดา  เสถียรวงศ์มาศ
2. นางสาวมาลี  ไม้เหลือง
3. นายรัชชานนท์  เรียบร้อย
4. นางสาวสุทธิดา  วงเวียน
5. นางสาวสโรชา  วิริยะศิริปัญญา
 
1. นางศิวพร  กุลครอง
2. นายธนเดช  จันทรังษี
 
33 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 87 ทอง 6 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  ทับประโคน
 
1. นางสาวสิรินารถ  นาคปลัด
 
34 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 96.66 ทอง 9 1. นายชัชวาล  นักรู้
 
1. นางสุดารัตน์  สิงห์ฉลาด
 
35 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 91.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายจักรชัย  รัตนชัยเดชา
2. เด็กหญิงรุ่งรุจี  บ่อสมบัติ
 
1. นางสาวอุทัยวรรณ  มวลทอง
2. นางสาวหนึ่งฤทัย  เกิดพิทักษ์
 
36 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 91.7 ทอง 4 1. นางสาวฑุลิกา  เดชเกตุ
2. นายวงศธร  พรมมี
 
1. นางสาวอุทัยวรรณ  มวลทอง
2. นางสาวหนึ่งฤทัย  เกิดพิทักษ์
 
37 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 -1 -    
38 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 63 ทองแดง 15 1. เด็กหญิงญาณิศา  ใจปทุม
2. เด็กชายศุภณัฐ  วรพุฒ
 
1. นางสาวดวงเดือน  พยอมหอม
2. นายธนภัทร  บรรณเกียรติ
 
39 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 81 ทอง 4 1. นายชวัณวิชญ์  ว่องไวไพศาล
2. นางสาวนฤมล  มังคะละมี
 
1. นางกนกพร  พุกท่าไม้
2. นางสาวธิดา   ทองแย้ม
 
40 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 62 ทองแดง 12 1. เด็กชายปิยวัฒน์  สงวนยวง
 
1. นางสาวนัยนา  ภูศรีฤทธิ์
 
41 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 74 เงิน 8 1. นางสาวณิชารีย์  ขำสืบสุข
 
1. นางสาวนัยนา  ภูศรีฤทธิ์
 
42 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 63 ทองแดง 16 1. เด็กหญิงวชิราภรณ์  พรหมศิริ
 
1. นางสาวศิริรัตน์  ขวัญรัตน์
 
43 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 50 เข้าร่วม 11 1. นางสาวชลิตา  รอดมณี
 
1. นางสาวศิริรัตน์  ขวัญรัตน์
 
44 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 74 เงิน 9 1. นางสาวสุนัดดา  พรวิศวานนท์
 
1. นายชาญศิลป์  นันโท
 
45 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงฐาปนี  เศวตโชติอนันต์
 
1. นายพรพงษ์  สีลายงค์
 
46 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายนภัส  ปกรณ์พานิช
 
1. นายพรพงษ์  สีลายงค์
 
47 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 75.67 เงิน 5 1. เด็กชายภัทรพงษ์  อินนวล
 
1. นายยุทธชัย  โคตรหนองปิง
 
48 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวเนตรนภา  ทรงเจริญ
 
1. นายยุทธชัย  โคตรหนองปิง
 
49 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายอภิวัฒน์  ทองขยัน
 
1. นายยุทธชัย  โคตรหนองปิง
 
50 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 87 ทอง 5 1. เด็กหญิงศิริพร  เฉลิมเกียรติ
 
1. นายพรพงษ์  สีลายงค์
 
51 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 -1 - 1. เด็กชายจิรายุ  มีศรี
2. เด็กหญิงฐิติมา  เศวตโชติอนันต์
3. เด็กชายณภัทร  ทองเสน
4. เด็กชายนภัส  ปกรณ์พานิช
5. เด็กหญิงนายิกา  วิภาคตรังษี
6. เด็กชายพฤฒินันท์  พุ่มพันธ์
7. เด็กชายภัทรพงษ์  อินนวล
8. เด็กชายรุ่งทิวา  วานิยพงศ์
9. เด็กหญิงวริศรา  ฤทธิมหา
10. เด็กชายวีระพงษ์  เพ็งวงษา
11. เด็กหญิงศิริพร  เฉลิมเกียรติ
12. เด็กหญิงศุภลักษณ์  สมรูป
13. เด็กชายสุรวิช  โตวิจิตร
14. เด็กชายอภิวัฒน์  ทองขยัน
15. เด็กชายเจษฎาพร  แสงสมี
 
1. นายพรพงษ์  สีลายงค์
2. นายยุทธชัย  โคตรหนองปิง
3. นางสาวนัยนา  ภูศรีฤทธิ์
 
52 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายกรกช  สุขดี
2. เด็กชายปณิตา  ฉินขัณฑ์
3. เด็กชายศราวุธ  เปียฟัก
4. เด็กชายอนพัทธ์  อุตทา
5. เด็กชายอนุศิษฏ์  ศรีโสภา
 
1. นายขันติ  อุดมฉวี
 
53 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 70 เงิน 13 1. นายชัชวาลย์  พงศ์นรินทร์
2. นายณัฏฐนาย  แก้วพริ้ง
3. นายภานุพงศ์  สรวงท่าไม้
4. นายวราวุธ  บุตรชาติ
5. นายอริญชย์  อินทร์แจ้ง
 
1. นายขันติ  อุดมฉวี
 
54 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกนกพร  ทองเชื้อ
2. นางสาวกมลวรรณ  เกิดโต
3. นายกิตติภพ  ใจตาบ
4. นางสาวจรรยพร  แก้วบุตรดี
5. นายจักรพันธ์  อินทรศร
6. เด็กชายจักรพันธ์  พรมมา
7. เด็กหญิงชลธิศา  กิตติธีรเจต
8. เด็กหญิงฐปนี  ชาวแปดริ้ว
9. เด็กหญิงฐาปนี  เศวตโชติอนันต์
10. นายณัฐพล  ทองโต
11. นายทรงพล  ศรีศักดา
12. เด็กชายธนกร  คุ้มเงิน
13. นายปณต  คล้ายจินดา
14. เด็กหญิงพรณัชชา  บัวชุ่ม
15. เด็กหญิงพรทิภา  นันทพรชัย
16. นางสาวภัคนันท์  ทิศทวีรัตน์
17. เด็กหญิงภัชพร  ชุมพล
18. เด็กชายรัชตะ  นาแหยม
19. เด็กหญิงรันฑิตา  เรืองขจร
20. เด็กชายร่มไม้  ดาทอง
21. นายวัชรัตน์  อ่อนแสง
22. นายวัฒน์  สุรินทร์แก้ว
23. เด็กชายวีระพงษ์  เพ็งวงษา
24. เด็กหญิงศิวารัตน์  พบพิมาย
25. เด็กชายศุภณัฐ  วรพุฒ
26. เด็กหญิงสวรรยา  รักแก้ว
27. เด็กหญิงสาวิตรี  สากุลา
28. เด็กหญิงสิริวิมล  จูเอี่ยม
29. เด็กหญิงสุปิยนันท์  แย้มนุ่น
30. นายสุวัฒน์  สังข์ทอง
31. เด็กชายอธิวัฒน์  บุญศรี
32. นางสาวเนตรทราย  สู่บุญ
33. นางสาวเบญญทิพย์  รุ่งอินทร์
34. เด็กหญิงเอมมิกา  โภคศศิพันธ์
 
1. นายนนทกร  เพียบขุนทด
2. นายยุทธชัย  โคตรหนองปิง
3. นางสาวอทิตยา  ศรีประเสริฐ
4. นางสาวน้ำหวาน  สายนาค
5. นายวุฒินันท์  สีดีจริง
6. นายพรพงษ์  สีลายงค์
7. นางสาวนัยนา  ภูศรีฤทธิ์
 
55 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 83.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายทรงพล  ศรีศัักดา
 
1. นายนนทกร  เพียบขุนทด
 
56 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 64.67 ทองแดง 20 1. เด็กหญิงปทุมทิพย์  คำภา
 
1. นายนนทกร  เพียบขุนทด
 
57 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 82.33 ทอง 5 1. นางสาวขนิษฐา  อ่อนฉ่ำ
 
1. นายนนทกร  เพียบขุนทด
 
58 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 73.33 เงิน 7 1. นายประสบชัย  สุขเลิศ
 
1. นายนนทกร  เพียบขุนทด
 
59 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 67 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงพรพรรณ  บุญธรรม
 
1. นายนนทกร  เพียบขุนทด
 
60 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวญาณิศา  เทพสุขดี
 
1. นายนนทกร  เพียบขุนทด
 
61 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 77.3 เงิน 4 1. นายประสบชัย  สุขเลิศ
 
1. นายนนทกร  เพียบขุนทด
 
62 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงปทุมทิพย์  คำภา
 
1. นายนนทกร  เพียบขุนทด
 
63 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 78.6 เงิน 8 1. นางสาวขนิษฐา  อ่อนฉ่ำ
 
1. นายนนทกร  เพียบขุนทด
 
64 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 69 ทองแดง 5 1. เด็กชายฉันทกร  ดรุณรัตนกูล
2. เด็กชายธนวัฒน์   เซิงสมหวัง
3. เด็กชายนิธิศ  สังข์ไชย
4. เด็กหญิงพรทิภา  นันทพรชัย
5. เด็กหญิงภคพร  อัชชะ
6. เด็กหญิงวริษา  แจ่มกระจ่าง
7. เด็กหญิงวันเลิศ  อภิรติพร
8. เด็กชายสุวิทย์  พจน์ธนัตดา
9. เด็กหญิงอรนุช  บุญครอง
10. เด็กชายเจรอน  จูรูเม
 
1. นางขวัญชนก  ชนะภามาศ
2. นางสาวน้ำหวาน  สายนาค
3. นางสาวอทิตยา  ศรีประเสริฐ
 
65 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 76.67 เงิน 8 1. เด็กหญิงกนกรัตน์  ไตรสุวรรณ
2. เด็กหญิงจิราภรณ์  ฉวีจันทร์สกุล
3. เด็กหญิงจีรภัทร  แก้วอาจ
4. เด็กหญิงทัศน์ดาว  บุญมาก
5. เด็กหญิงภัศรา  ศรีสุพรรณ
6. เด็กหญิงศุภาพิชญ์  เอี่ยมจำรัส
7. เด็กหญิงสิริรัตน์  แก้วชูคำ
8. เด็กหญิงอรสา  ยินดี
 
1. นางขวัญชนก  ชนะภามาศ
2. นางสาวน้ำหวาน  สายนาค
3. นางสาวอทิตยา  ศรีประเสริฐ
 
66 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวจรรยาพร  แก้วมุตรดี
2. นางสาวชนกกานต์  วิเศษโส
3. นางสาวณัฐฐิยา  เอี่ยมยิ้ม
4. นางสาววชิราภรณ์  นพวงศ์
5. นางสาวสุภาพร  เพ็งสุวรรณ
6. นางสาวสุรีรัตน์  แนวเนียม
7. นายสุวัฒน์  สังข์ทอง
8. นางสาวเบญญทิพย์  รุ่งอินทร์
 
1. นางขวัญชนก  ชนะภามาศ
2. นางสาวน้ำหวาน  สายนาค
3. นางสาวอทิตยา  ศรีประเสริฐ
 
67 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.4-ม.6 89.36 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกนกนุช  สุนทรวิภาต
 
1. Mr.YONGTAO  ZHAO
 
68 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดสุนทรพจน์ภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 91.92 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวธัญชนก  มิ่งโสภา
 
1. MissHWAJEONG  RYU
 
69 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 87.32 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวภัทรวดี  แซ่โง้ว
 
1. Mr.YONGTAO  ZHAO
 
70 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวธนัชชา  เลาหะกังวานวิทย์
 
1. MissHWAJONG  RYU
 
71 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 82.33 ทอง 5 1. นางสาวขวัญมนัส  อุทารจิตต์
2. นางสาวจรรยมณฑน์  ปัดทุมวัง
3. นางสาวนัชชา  โสรจสฤษฎ์กุล
4. นายภุชงค์  เงินพจน์ด้วง
5. นางสาวเนตรชนก  แจ้งปัญญา
 
1. Mr.YONGTAO  ZHAO
 
72 ภาษาต่างประเทศ การนำเสนอโครงงานภาษาจีน ม.4-ม.6 89.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวจันทร์เพ็ญ  จันทนาภรณ์
2. นางสาวยุวรีย์  แซ่จาง
 
1. Mr.YONGTAO  ZHAO
 
73 ภาษาต่างประเทศ การนำเสนอโครงงานภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 80.16 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวชนาภา   หมวดจันทร์
2. นางสาวอรุณีย์   สุดประเสริฐ
 
1. MissHWAJONG  RYU
 
74 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 82.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกฤตพร  ชอบวิชา
2. เด็กชายทรงพล  เล็กยิ้ม
3. เด็กชายธวัชชัย  ศรีเงินยวง
4. เด็กชายนันทวัฒน์  นรสิงห์
5. เด็กชายปุณณวิช  ทายา
6. เด็กหญิงรักชนก  เดโชมงคล
7. เด็กชายศุภกิจ  เรียบร้อยเจริญ
8. เด็กหญิงอลิสา  แสนสวัสดิ์
 
1. นายยุทธชัย  โคตรหนองปิง
2. นายวุฒินันท์  สีดีจริง
3. นางสาวธีรพร  บุตราช
 
75 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายปัณณธร  มิ่งเมือง
2. เด็กหญิงศุภาวรรณ  พูลคำตัน
 
1. นายณัฐพล  ปิ่นเขียน
2. นางสาวสายสุนีย์  ลิ้มรังษี
 
76 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 76 เงิน 7 1. เด็กชายธนกฤษ  จงรักษ์
2. เด็กชายอมร  สุขพิศาล
 
1. นางสาวพิมพ์ชนก  พงษ์พิพัฒน์
2. นางสาวปพิชญา  คำดอกไม้
 
77 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 68 ทองแดง 14 1. นางสาวณัฏฐา  สุดสวาท
2. นายบุรินทร์  คูเจริญสุข
 
1. นางสุรนาฏ  ลือศิริวัฒนา
2. นางสาวพิมพ์ชนก  พงษ์พิพัฒน์
 
78 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธวัชชัย  เกิดเกษม
2. เด็กชายเวทิศ  วงชารี
 
1. นางกรรณพร  รอดสวัสดิ์
2. นางสาวสายสุนีย์  ลิ้มรังษี
 
79 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 73 เงิน 6 1. นางสาวณฐมน  มะปรางหวาน
2. นายปรัชญา  มงคล
 
1. นายณัฐพล  ปิ่นเขียน
2. นางสาวกุณฑลี  กาญจนาภาส
 
80 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 77 เงิน 4 1. เด็กชายพงศธร  จิตใจซึ้งธรรม
2. นายอาทิตย์  อุ่นใจ
3. นายเทวัญ  แจงบำรุง
 
1. นายศิลปชัย  หิมะกลัส
2. นางสุรนาฏ  ลือศิริวัฒนา
 
81 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 79 เงิน 5 1. นางสาวณัฐศรัณย์  ฐิติขจรโชติ
2. นายอภิสิทธิ์  สมบุญใจ
3. นายเกรียงศักดิ์  ชวลิตทิพากร
 
1. นายศิลปชัย  หิมะกลัส
2. นางสุรนาฏ  ลือศิริวัฒนา
 
82 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 80.67 ทอง 12 1. นางสาวทะเลฝัน  สุขประเสริฐ
2. นายศักรินทร์  คุ้มบำรุง
 
1. นางสุรนาฏ  ลือศิริวัฒนา
2. นายณัฐพล  ปิ่นเขียน
 
83 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 83.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงนรินทร์ทิพย์  เฉี่ยมจรูญ
2. เด็กหญิงนัชลิดา  ภู่ยอดยิ่ง
3. เด็กหญิงสุพรรญา  มานาเสียว
 
1. นางสาวพิมพ์จันทร์  ชิวหา
2. นางสาวสุศิวกัญญา  ปรางสร
 
84 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 82.6 ทอง 7 1. นางสาวปวันรัตน์  ทาทิพย์
2. นางสาวสุจิตรา  ฤาชัยราม
3. นางสาวเพ็ญพิชชา  รังขันธ์
 
1. นางสาวพิมพ์จันทร์  ชิวหา
2. นางสาวสุศิวกัญญา  ปรางสร
 
85 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 83.25 ทอง 5 1. นางสาวจิดาภา  สังข์ชวะสุทธิ์
2. นายณพงศ์  พวงมาลัย
3. นางสาวเพียงดาว  ใจชื่น
 
1. นางสุภาพร  เพ็ญอัมพร
2. นางจินตนา  วงศ์รัชตโภคัย
 
86 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 86.5 ทอง 7 1. นางสาวคนธวัลย์  ชีวะธรรมนนท์
2. นางสาวญาณิศา  เทพสุขดี
3. นางสาวเมธาวดี  กันกลิ่น
 
1. นางสุภาพร  เพ็ญอัมพร
2. นางพิมพ์จันทร์  ชิวหา
 
87 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 78.75 เงิน 7 1. นางสาวนันทินี  แก้วแสน
2. นางสาวพรรณพัชร  ทีโอรา
3. นางสาวภัทราพร  ไข่ทองแก้ว
 
1. นางสุภาพร  เพ็ญอัมพร
2. นางพิมพ์จันทร์  ชิวหา