สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงอินทิรา  ระนา
 
1. นางอรจิรา  โพธิ์พูล
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 55 เข้าร่วม 16 1. นางสาวธิติยา  ชื่นเกษร
 
1. นายวุฒินันท์  สีดีจริง
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 57 เข้าร่วม 21 1. นางสาวญาณิศา  วงษ์วิลัย
2. นายวุฒิชัย  บรรจโรจน์
3. นางสาวสิริวิมล  แก้วชิงดวง
 
1. นางสาวปิยะรัตน์  ม่วงลาด
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงปารณีย์  ตาเล็ก
2. เด็กหญิงพรมจรินทร์  ศรจรัสสุวรรณ
 
1. นางสุวรรณา  รักตสันติ
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 44 เข้าร่วม 4 1. เด็กชายศุภณัฐ  จำปาเหล็ก
 
1. นายมารุตพงศ์  หว่อง
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 35 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายเกรียงศักดิ์  ชวลิตทิพากร
 
1. ว่าที่ร้อยตรีมารุตพงศ์  หว่อง
 
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 48 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายเกริกวรรธน์  ชนะพาห์
 
1. นายพชร  ทองม้วน
 
8 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 36 เข้าร่วม 11 1. นายวริศ  กลมเกลียว
 
1. นายพชร  ทองม้วน
 
9 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 41 เข้าร่วม 8 1. นางสาวสุนิสา  พรหมมิ
2. นางสาวสุประวีณ์  ประเสริฐสกุลไชย
3. นางสาวอิสรีย์  นาควิเชียร
 
1. นางสาวปวีณา  แก้วสำโรง
2. นางสาวชนาภรณ์  ปรีคง
 
10 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 43 เข้าร่วม 7 1. นางสาวณัฐวสา   คงวาณิชยะพงษ์
2. นายธนวินท์  อามระดิษ
3. นายภาณุพงศ์  บัวงาม
 
1. นางวาสนา  กุซัว
2. นางสาวแก้วญาดา  เรืองผดุง
 
11 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 1.27 เข้าร่วม 14 1. เด็กชายรจิตโรจน์  อ่วมด้วง
2. นายเฉลิมชัย  อุดมคุณากร
 
1. นางสาวกันตินันท์  ยอดบุญเรือง
 
12 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายศุภชัย  เอมแจ้ง
2. เด็กชายเจษฎา  เตชะมงคลาภิวัฒน์
 
1. นางสาวกันตินันท์  ยอดบุญเรือง
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 50 เข้าร่วม 11 1. นางสาวชลิตา  รอดมณี
 
1. นางสาวศิริรัตน์  ขวัญรัตน์
 
14 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายนภัส  ปกรณ์พานิช
 
1. นายพรพงษ์  สีลายงค์
 
15 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายอภิวัฒน์  ทองขยัน
 
1. นายยุทธชัย  โคตรหนองปิง