สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 65 ทองแดง 25 1. นางสาวนิภาพร  แก้วชิงดวง
 
1. นางสาววรรณิตา  วัชรโกศลสุข
 
2 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 65 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงกาญจนา  พุทธานนท์
2. เด็กหญิงอลิสา  แสนสวัสดิ์
3. เด็กชายเอเซีย  แซ่อู้
 
1. นางสาวชนาภรณ์  ปรีคง
2. นางสาวศุลีพร  ขันภักดี
 
3 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 63 ทองแดง 15 1. เด็กหญิงญาณิศา  ใจปทุม
2. เด็กชายศุภณัฐ  วรพุฒ
 
1. นางสาวดวงเดือน  พยอมหอม
2. นายธนภัทร  บรรณเกียรติ
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 62 ทองแดง 12 1. เด็กชายปิยวัฒน์  สงวนยวง
 
1. นางสาวนัยนา  ภูศรีฤทธิ์
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 63 ทองแดง 16 1. เด็กหญิงวชิราภรณ์  พรหมศิริ
 
1. นางสาวศิริรัตน์  ขวัญรัตน์
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 64.67 ทองแดง 20 1. เด็กหญิงปทุมทิพย์  คำภา
 
1. นายนนทกร  เพียบขุนทด
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 67 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงพรพรรณ  บุญธรรม
 
1. นายนนทกร  เพียบขุนทด
 
8 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 69 ทองแดง 5 1. เด็กชายฉันทกร  ดรุณรัตนกูล
2. เด็กชายธนวัฒน์   เซิงสมหวัง
3. เด็กชายนิธิศ  สังข์ไชย
4. เด็กหญิงพรทิภา  นันทพรชัย
5. เด็กหญิงภคพร  อัชชะ
6. เด็กหญิงวริษา  แจ่มกระจ่าง
7. เด็กหญิงวันเลิศ  อภิรติพร
8. เด็กชายสุวิทย์  พจน์ธนัตดา
9. เด็กหญิงอรนุช  บุญครอง
10. เด็กชายเจรอน  จูรูเม
 
1. นางขวัญชนก  ชนะภามาศ
2. นางสาวน้ำหวาน  สายนาค
3. นางสาวอทิตยา  ศรีประเสริฐ
 
9 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 68 ทองแดง 14 1. นางสาวณัฏฐา  สุดสวาท
2. นายบุรินทร์  คูเจริญสุข
 
1. นางสุรนาฏ  ลือศิริวัฒนา
2. นางสาวพิมพ์ชนก  พงษ์พิพัฒน์