สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : เน€เธ˜เธ‡เน€เธ˜เธ”เน€เธ˜โ€”เน€เธ˜เธ‚เน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธˆเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธŠเน€เธ˜โ€ขเน€เธ˜เธƒเน€เธ™๏ฟฝ

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 72 เงิน 7 1. นางสาวกมลทิพย์   นุชนวล
2. นายณัฐวุฒิ  คิดอ่าน
3. นางสาววนิดา  พลจันทึก
 
1. นางอรอุมา  ตรองจิตร
2. นางสาวชนาภรณ์  ปรีคง
 
2 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายวัด  จัดล้อม
2. นายสิทธา  เทียนขาว
3. นายอภิสิทธิ์  รัววิชา
 
1. นางสาวแพรรุ้ง  ธานีมาศ
2. นางอรอุมา  ตรองจิตร
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 79.25 เงิน 6 1. เด็กหญิงชนชนก  แก้ววัน
2. เด็กหญิงอทิตยา  นินนาท
3. เด็กหญิงอลิสรา  สืบพา
 
1. นางสาวสุภาวดี  จุฑารัตน์
2. นางสาวนันทวรรณ  ศรีจันทร์