สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงอักสิมา  อ่วมงามอาจ
 
1. นางสาวนัฎฐณิชา  ชมภูพาน
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวสิริมนต์  นำพา
 
1. นางมยุรี  วรวรรณ
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 76 เงิน 4 1. เด็กหญิงจิตติญา  พุุฒพิทักษ์
2. เด็กหญิงชลธิชา  สุขสาคร
3. เด็กชายปิยะพงษ์  สุ่มมาตย์
 
1. นายโยธิน  ช่างฉลาด
 
4 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 72 เงิน 7 1. นางสาวกมลทิพย์   นุชนวล
2. นายณัฐวุฒิ  คิดอ่าน
3. นางสาววนิดา  พลจันทึก
 
1. นางอรอุมา  ตรองจิตร
2. นางสาวชนาภรณ์  ปรีคง
 
5 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายวัด  จัดล้อม
2. นายสิทธา  เทียนขาว
3. นายอภิสิทธิ์  รัววิชา
 
1. นางสาวแพรรุ้ง  ธานีมาศ
2. นางอรอุมา  ตรองจิตร
 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 79.25 เงิน 6 1. เด็กหญิงชนชนก  แก้ววัน
2. เด็กหญิงอทิตยา  นินนาท
3. เด็กหญิงอลิสรา  สืบพา
 
1. นางสาวสุภาวดี  จุฑารัตน์
2. นางสาวนันทวรรณ  ศรีจันทร์
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 74 เงิน 8 1. นางสาวณิชารีย์  ขำสืบสุข
 
1. นางสาวนัยนา  ภูศรีฤทธิ์
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 74 เงิน 9 1. นางสาวสุนัดดา  พรวิศวานนท์
 
1. นายชาญศิลป์  นันโท
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 75.67 เงิน 5 1. เด็กชายภัทรพงษ์  อินนวล
 
1. นายยุทธชัย  โคตรหนองปิง
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 70 เงิน 13 1. นายชัชวาลย์  พงศ์นรินทร์
2. นายณัฏฐนาย  แก้วพริ้ง
3. นายภานุพงศ์  สรวงท่าไม้
4. นายวราวุธ  บุตรชาติ
5. นายอริญชย์  อินทร์แจ้ง
 
1. นายขันติ  อุดมฉวี
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 73.33 เงิน 7 1. นายประสบชัย  สุขเลิศ
 
1. นายนนทกร  เพียบขุนทด
 
12 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 77.3 เงิน 4 1. นายประสบชัย  สุขเลิศ
 
1. นายนนทกร  เพียบขุนทด
 
13 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 78.6 เงิน 8 1. นางสาวขนิษฐา  อ่อนฉ่ำ
 
1. นายนนทกร  เพียบขุนทด
 
14 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 76.67 เงิน 8 1. เด็กหญิงกนกรัตน์  ไตรสุวรรณ
2. เด็กหญิงจิราภรณ์  ฉวีจันทร์สกุล
3. เด็กหญิงจีรภัทร  แก้วอาจ
4. เด็กหญิงทัศน์ดาว  บุญมาก
5. เด็กหญิงภัศรา  ศรีสุพรรณ
6. เด็กหญิงศุภาพิชญ์  เอี่ยมจำรัส
7. เด็กหญิงสิริรัตน์  แก้วชูคำ
8. เด็กหญิงอรสา  ยินดี
 
1. นางขวัญชนก  ชนะภามาศ
2. นางสาวน้ำหวาน  สายนาค
3. นางสาวอทิตยา  ศรีประเสริฐ
 
15 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 76 เงิน 7 1. เด็กชายธนกฤษ  จงรักษ์
2. เด็กชายอมร  สุขพิศาล
 
1. นางสาวพิมพ์ชนก  พงษ์พิพัฒน์
2. นางสาวปพิชญา  คำดอกไม้
 
16 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 73 เงิน 6 1. นางสาวณฐมน  มะปรางหวาน
2. นายปรัชญา  มงคล
 
1. นายณัฐพล  ปิ่นเขียน
2. นางสาวกุณฑลี  กาญจนาภาส
 
17 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 77 เงิน 4 1. เด็กชายพงศธร  จิตใจซึ้งธรรม
2. นายอาทิตย์  อุ่นใจ
3. นายเทวัญ  แจงบำรุง
 
1. นายศิลปชัย  หิมะกลัส
2. นางสุรนาฏ  ลือศิริวัฒนา
 
18 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 79 เงิน 5 1. นางสาวณัฐศรัณย์  ฐิติขจรโชติ
2. นายอภิสิทธิ์  สมบุญใจ
3. นายเกรียงศักดิ์  ชวลิตทิพากร
 
1. นายศิลปชัย  หิมะกลัส
2. นางสุรนาฏ  ลือศิริวัฒนา
 
19 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 78.75 เงิน 7 1. นางสาวนันทินี  แก้วแสน
2. นางสาวพรรณพัชร  ทีโอรา
3. นางสาวภัทราพร  ไข่ทองแก้ว
 
1. นางสุภาพร  เพ็ญอัมพร
2. นางพิมพ์จันทร์  ชิวหา