สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 81 ทอง 17 1. เด็กหญิงจินดาภา  ดุจนาคี
 
1. นางสาวนันทนา  โนจิตร
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกนกพร  ตู้พิมาย
 
1. นายทัศนัย  ไชยวงค์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวขนิษฐา  อ่อนฉ่ำ
 
1. นางสาวเพ็ญประภา  แปลนดี
 
4 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายจิรายุ  ฆารศรี
2. เด็กหญิงพิยดา  พฤกษากิจเจริญ
3. เด็กชายภาณุ  เป้าเข็ม
 
1. นางสาวชนาภรณ์  ปรีคง
2. นางสาวปวีณา  แก้วสำโรง
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 81.8 ทอง 7 1. นายชญานนท์  บุญทา
2. นางสาวพรสุมินทร์  พูลเพิ่มพันธ์
3. นางสาวมนัสชนก  จาตุรพันธ์
 
1. นางอรอุมา  ตรองจิตร
2. นางนันทวรรณ  ศรีจันทร์
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 90 ทอง 4 1. เด็กหญิงชลิดา  โพพะนา
2. เด็กหญิงทิพย์วารี  พรมณีย์
3. เด็กชายธนายุทธ  เฟื่องผล
4. เด็กชายภราดร  สุขพันธ์
5. เด็กหญิงอภิชญา  สีหามงคล
 
1. นางสาวฉัตรพิรุณ  สิงห์เทียน
2. นายพีระพงษ์  ภูปา
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 82.66 ทอง 8 1. นางสาวจุฑาภรณ์  นาคชูศรี
2. นางสาวจุฬารัตน์  พรรษา
3. นางสาวปทิตตา  อัครพาทย์
4. นางสาวปิยะธิดา  นิ่มขวัญ
5. นางสาวอรปะภา  จอยวงศ์
 
1. นางสาวกัญญาวีร์  สาชิน
2. นายยศสรัล   พึ่งรุ่ง
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 84.33 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวธัญสุดา  เสถียรวงศ์มาศ
2. นางสาวมาลี  ไม้เหลือง
3. นายรัชชานนท์  เรียบร้อย
4. นางสาวสุทธิดา  วงเวียน
5. นางสาวสโรชา  วิริยะศิริปัญญา
 
1. นางศิวพร  กุลครอง
2. นายธนเดช  จันทรังษี
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 87 ทอง 6 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  ทับประโคน
 
1. นางสาวสิรินารถ  นาคปลัด
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 96.66 ทอง 9 1. นายชัชวาล  นักรู้
 
1. นางสุดารัตน์  สิงห์ฉลาด
 
11 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 91.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายจักรชัย  รัตนชัยเดชา
2. เด็กหญิงรุ่งรุจี  บ่อสมบัติ
 
1. นางสาวอุทัยวรรณ  มวลทอง
2. นางสาวหนึ่งฤทัย  เกิดพิทักษ์
 
12 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 91.7 ทอง 4 1. นางสาวฑุลิกา  เดชเกตุ
2. นายวงศธร  พรมมี
 
1. นางสาวอุทัยวรรณ  มวลทอง
2. นางสาวหนึ่งฤทัย  เกิดพิทักษ์
 
13 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 81 ทอง 4 1. นายชวัณวิชญ์  ว่องไวไพศาล
2. นางสาวนฤมล  มังคะละมี
 
1. นางกนกพร  พุกท่าไม้
2. นางสาวธิดา   ทองแย้ม
 
14 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 87 ทอง 5 1. เด็กหญิงศิริพร  เฉลิมเกียรติ
 
1. นายพรพงษ์  สีลายงค์
 
15 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกนกพร  ทองเชื้อ
2. นางสาวกมลวรรณ  เกิดโต
3. นายกิตติภพ  ใจตาบ
4. นางสาวจรรยพร  แก้วบุตรดี
5. นายจักรพันธ์  อินทรศร
6. เด็กชายจักรพันธ์  พรมมา
7. เด็กหญิงชลธิศา  กิตติธีรเจต
8. เด็กหญิงฐปนี  ชาวแปดริ้ว
9. เด็กหญิงฐาปนี  เศวตโชติอนันต์
10. นายณัฐพล  ทองโต
11. นายทรงพล  ศรีศักดา
12. เด็กชายธนกร  คุ้มเงิน
13. นายปณต  คล้ายจินดา
14. เด็กหญิงพรณัชชา  บัวชุ่ม
15. เด็กหญิงพรทิภา  นันทพรชัย
16. นางสาวภัคนันท์  ทิศทวีรัตน์
17. เด็กหญิงภัชพร  ชุมพล
18. เด็กชายรัชตะ  นาแหยม
19. เด็กหญิงรันฑิตา  เรืองขจร
20. เด็กชายร่มไม้  ดาทอง
21. นายวัชรัตน์  อ่อนแสง
22. นายวัฒน์  สุรินทร์แก้ว
23. เด็กชายวีระพงษ์  เพ็งวงษา
24. เด็กหญิงศิวารัตน์  พบพิมาย
25. เด็กชายศุภณัฐ  วรพุฒ
26. เด็กหญิงสวรรยา  รักแก้ว
27. เด็กหญิงสาวิตรี  สากุลา
28. เด็กหญิงสิริวิมล  จูเอี่ยม
29. เด็กหญิงสุปิยนันท์  แย้มนุ่น
30. นายสุวัฒน์  สังข์ทอง
31. เด็กชายอธิวัฒน์  บุญศรี
32. นางสาวเนตรทราย  สู่บุญ
33. นางสาวเบญญทิพย์  รุ่งอินทร์
34. เด็กหญิงเอมมิกา  โภคศศิพันธ์
 
1. นายนนทกร  เพียบขุนทด
2. นายยุทธชัย  โคตรหนองปิง
3. นางสาวอทิตยา  ศรีประเสริฐ
4. นางสาวน้ำหวาน  สายนาค
5. นายวุฒินันท์  สีดีจริง
6. นายพรพงษ์  สีลายงค์
7. นางสาวนัยนา  ภูศรีฤทธิ์
 
16 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 83.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายทรงพล  ศรีศัักดา
 
1. นายนนทกร  เพียบขุนทด
 
17 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 82.33 ทอง 5 1. นางสาวขนิษฐา  อ่อนฉ่ำ
 
1. นายนนทกร  เพียบขุนทด
 
18 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.4-ม.6 89.36 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกนกนุช  สุนทรวิภาต
 
1. Mr.YONGTAO  ZHAO
 
19 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดสุนทรพจน์ภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 91.92 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวธัญชนก  มิ่งโสภา
 
1. MissHWAJEONG  RYU
 
20 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 87.32 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวภัทรวดี  แซ่โง้ว
 
1. Mr.YONGTAO  ZHAO
 
21 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวธนัชชา  เลาหะกังวานวิทย์
 
1. MissHWAJONG  RYU
 
22 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 82.33 ทอง 5 1. นางสาวขวัญมนัส  อุทารจิตต์
2. นางสาวจรรยมณฑน์  ปัดทุมวัง
3. นางสาวนัชชา  โสรจสฤษฎ์กุล
4. นายภุชงค์  เงินพจน์ด้วง
5. นางสาวเนตรชนก  แจ้งปัญญา
 
1. Mr.YONGTAO  ZHAO
 
23 ภาษาต่างประเทศ การนำเสนอโครงงานภาษาจีน ม.4-ม.6 89.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวจันทร์เพ็ญ  จันทนาภรณ์
2. นางสาวยุวรีย์  แซ่จาง
 
1. Mr.YONGTAO  ZHAO
 
24 ภาษาต่างประเทศ การนำเสนอโครงงานภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 80.16 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวชนาภา   หมวดจันทร์
2. นางสาวอรุณีย์   สุดประเสริฐ
 
1. MissHWAJONG  RYU
 
25 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 82.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกฤตพร  ชอบวิชา
2. เด็กชายทรงพล  เล็กยิ้ม
3. เด็กชายธวัชชัย  ศรีเงินยวง
4. เด็กชายนันทวัฒน์  นรสิงห์
5. เด็กชายปุณณวิช  ทายา
6. เด็กหญิงรักชนก  เดโชมงคล
7. เด็กชายศุภกิจ  เรียบร้อยเจริญ
8. เด็กหญิงอลิสา  แสนสวัสดิ์
 
1. นายยุทธชัย  โคตรหนองปิง
2. นายวุฒินันท์  สีดีจริง
3. นางสาวธีรพร  บุตราช
 
26 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายปัณณธร  มิ่งเมือง
2. เด็กหญิงศุภาวรรณ  พูลคำตัน
 
1. นายณัฐพล  ปิ่นเขียน
2. นางสาวสายสุนีย์  ลิ้มรังษี
 
27 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธวัชชัย  เกิดเกษม
2. เด็กชายเวทิศ  วงชารี
 
1. นางกรรณพร  รอดสวัสดิ์
2. นางสาวสายสุนีย์  ลิ้มรังษี
 
28 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 80.67 ทอง 12 1. นางสาวทะเลฝัน  สุขประเสริฐ
2. นายศักรินทร์  คุ้มบำรุง
 
1. นางสุรนาฏ  ลือศิริวัฒนา
2. นายณัฐพล  ปิ่นเขียน
 
29 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 83.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงนรินทร์ทิพย์  เฉี่ยมจรูญ
2. เด็กหญิงนัชลิดา  ภู่ยอดยิ่ง
3. เด็กหญิงสุพรรญา  มานาเสียว
 
1. นางสาวพิมพ์จันทร์  ชิวหา
2. นางสาวสุศิวกัญญา  ปรางสร
 
30 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 82.6 ทอง 7 1. นางสาวปวันรัตน์  ทาทิพย์
2. นางสาวสุจิตรา  ฤาชัยราม
3. นางสาวเพ็ญพิชชา  รังขันธ์
 
1. นางสาวพิมพ์จันทร์  ชิวหา
2. นางสาวสุศิวกัญญา  ปรางสร
 
31 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 83.25 ทอง 5 1. นางสาวจิดาภา  สังข์ชวะสุทธิ์
2. นายณพงศ์  พวงมาลัย
3. นางสาวเพียงดาว  ใจชื่น
 
1. นางสุภาพร  เพ็ญอัมพร
2. นางจินตนา  วงศ์รัชตโภคัย
 
32 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 86.5 ทอง 7 1. นางสาวคนธวัลย์  ชีวะธรรมนนท์
2. นางสาวญาณิศา  เทพสุขดี
3. นางสาวเมธาวดี  กันกลิ่น
 
1. นางสุภาพร  เพ็ญอัมพร
2. นางพิมพ์จันทร์  ชิวหา