สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : เน€เธ˜เธ‡เน€เธ˜เธ”เน€เธ˜โ€”เน€เธ˜เธ‚เน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธˆเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธŠเน€เธ˜โ€ขเน€เธ˜เธƒเน€เธ™๏ฟฝ

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 53.7 เข้าร่วม 4 1. เด็กหญิงนัทธนันท์  สดสี
2. เด็กชายปรินทร์  ศิริวัฒนาโกวิท
3. เด็กหญิงศุภานิช  ลิ้มเจริญพานิช
 
1. นายเอกภพ  สร้อยฟ้า
2. นางสาวพิชญา  เจริญผล
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 52.75 เข้าร่วม 5 1. นางสาวชวัลญา  อยู่ประเสริฐ
2. นางสาวณภัทรศิกานต์  อนันตวรพงศ์
3. นายเพิ่มพร  ลิมปิสุข
 
1. นางสาวกุลกันยา  กระจับเงิน
2. นายปัญญา  ไพเราะ
 
3 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงพิม  พรทิพย์สกุล
2. เด็กชายยศวรรธน์  องค์อุดมลักษณ์
3. เด็กหญิงเก้าแก้ว  บวบทอง
 
1. นางสาวปราณีวัลย์  สายบุดดี
2. นางสาวรมยพร  สันทัดการ
 
4 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 66 ทองแดง 12 1. นางสาววรนิษฐา  เอนกลาภถาวร
2. นางสาวอรรพี  ภู่เพ็ง
3. นางสาวอาริยา  สำสาลี
 
1. นางสาวรมยพร  สันทัดการ
2. นางสาวปราณีวัลย์  สายบุดดี
 
5 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 67 ทองแดง 8 1. เด็กชายก้องภพ  เปรี้ยวหวาน
2. เด็กหญิงณัฐธิดา  หิรัญรัตน์
3. เด็กหญิงณัฐมน  ตันตระกูล
 
1. นางสาววิรุวรรณ  ลือชา
2. นายวรวุฒิ  บุตรศาสตร์
 
6 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 61 ทองแดง 14 1. นางสาวธนิยา  หมอแสน
2. นางสาวนารีรัตน์  แป้งหอม
3. นางสาวพราวฉัตร  ตรงสันติพงศ์
 
1. นางษิรากร  ซีโฮ่
 
7 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 76.6 เงิน 10 1. เด็กหญิงกวินรัฏฐ์  จันทร์แดง
2. เด็กหญิงชนิกานต์  วงศ์พิพันธ์
3. เด็กหญิงสุวิชญา  สวนปรารมณ์
 
1. นางระวีวรรณ  สินธุพงษ์
2. นางสาวกัญธนวีณ์  หมีนหลำ
 
8 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 79 เงิน 8 1. นางสาวกัลญา  ชนะชัย
2. นางสาวธิติพันธ์  ทองนำ
3. นางสาวเจนจิรา  ชอบเย็น
 
1. นางสาวละมุล  ตาลกุล
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงจิรัญญา  ไชยโย
 
9 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 54.75 เข้าร่วม 10 1. เด็กหญิงธนัสดา  วัฒนะตระกูล
2. เด็กหญิงรุจจิรา  แหลมไธสง
 
1. นางสาววิรุวรรณ  ลือชา
2. นายวรวุฒิ  บุตรศาสตร์
 
10 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 -1 - 1. เด็กชายจิรวัฒน์  เลิศสิริสุข
2. เด็กชายไพศาล  จอมบรรพต
 
1. นายสุรเชษฐ  อ้นเพ็ง
 
11 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายกรธวัช  ดวงประทีป
2. เด็กชายอัครพนธ์  ขันขจร
 
1. นายเศวตฉัตร  บุญภิละ
 
12 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายชิษณุพงศ์  สมนึกวันไพโรจน์
2. เด็กชายณัฐวัตร  ภัทรฐิติเดชา
 
1. นายอนันต์  ปิงยศ
 
13 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6 -1 - 1. นายชัยวุฒิ  รัตนสิทธ์
2. นายนันทวัฒน์  ทัดทอง
3. นายพสุธา  มีบรรจง
 
1. นายอนันต์  ปิงยศ
2. นายเศวตฉัตร  บุญภิละ