สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 64 ทองแดง 16 1. เด็กหญิงภัคจิรา  อรดี
 
1. นางสาวนารีรัตน์  เครือสังข์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวณัฐมน  ศรีทิพย์
 
1. นางสาวแสงเดือน  ชัยเชิดชู
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 56 เข้าร่วม 16 1. เด็กหญิงวนัชพร  ชินวงค์
 
1. นางสาวนารินทร์  วงษ์เวก
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 68 ทองแดง 14 1. นางสาววราพร  ปัญญาแปง
 
1. นายประจักษ์  น้อยเหนื่อย
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 73 เงิน 18 1. เด็กหญิงศิริกัญญา  หลงทอง
 
1. นางวรรณภา  ทรงเสรีย์
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 59 เข้าร่วม 4 1. นางสาวธนพร  ขำเจริญ
 
1. นางสาวอาทิติยา  มาลาแวจันทร์
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงประกายทิพย์  รัศมีจันทร์
 
1. นายอิทธิโชค  นาคสนอง
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวผกากุล  ลุงคำ
2. นายพงษ์ศักดิ์  ทวีฤทธิคุณชัย
3. นายอิทธิฤทธิ์  บุญวิจิตร
 
1. นางสาวสุกาญจนา  คุปต์ตระกูล
2. นางสาวผุสดี  พูลสุขกล่ำ
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 72 เงิน 6 1. เด็กหญิงกชามาส  ปิ่นแก้ว
2. เด็กหญิงพรรพษา  ปลั่งบุญมี
 
1. นางสาวจารุณี  ไทยทองหลาง
2. นางสาวศิริพร  วงษ์ภักดี
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม 1. นายธีระวุุฒิ  ม้อยจังหาร
2. นางสาวนุชนาฎ  โสภี
 
1. นางธนาภรณ์  ประพันธ์พจน์
2. นางสาวชมพูนุช  ประชาญสิทธิ์
 
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 26 เข้าร่วม 8 1. เด็กชายณัฐกิจ  รัตนบรรเทิง
 
1. นายมงคล  วงศ์พยัคฆ์
 
12 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 19 เข้าร่วม 12 1. นายวัชรพงศ์  ทรัพย์มงคลพร
 
1. นายชานนท์  รักปรางค์
 
13 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 65.5 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงกนกรัตน์  หอมสุวรรณ
2. เด็กหญิงชลดา  แผ้วโคกสูง
3. เด็กหญิงอทิตยา  เสโพธิ์
 
1. นางสาวอัญชนา  โพธิพลากร
2. นางสาววาสนา  วงษาไชย
 
14 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 85 ทอง 6 1. นางสาวกนกภรณ์  สืบพลาย
2. นางสาวจิรัชญา  แผ้วโคกสูง
3. นางสาวแจ่มนภา  วิชยประชา
 
1. นางสาววาสนา  วงษาไชย
2. นายปิยะพล  พลับวังกล่ำ
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 55 เข้าร่วม 5 1. เด็กชายนวัตกร  เติมธีรพจน์
2. เด็กหญิงปวีณา  คำศรี
 
1. นายภัทรายุ  อยู่เจริญ
2. นางสาวปนััดดา  บุญปัญญา
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 30 เข้าร่วม 12 1. นางสาวกันตนา  นาคพร้อมเพชร
2. นายกิตติ์รวี  ปสันตา
 
1. นายดรณ์  สุขอนันตกุล
2. นางสาวมินตรา  โกพล
 
17 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 36 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงธันยชนก  วงศ์เจตดิลก
 
1. นางสาวดาวใจ  ศรีสอาด
 
18 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 24 เข้าร่วม 15 1. นางสาวธิราพร  พันนิล
 
1. นางสาวนิ่มนวล  แดงบรรดิษฐ
 
19 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 53.7 เข้าร่วม 4 1. เด็กหญิงนัทธนันท์  สดสี
2. เด็กชายปรินทร์  ศิริวัฒนาโกวิท
3. เด็กหญิงศุภานิช  ลิ้มเจริญพานิช
 
1. นายเอกภพ  สร้อยฟ้า
2. นางสาวพิชญา  เจริญผล
 
20 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 52.75 เข้าร่วม 5 1. นางสาวชวัลญา  อยู่ประเสริฐ
2. นางสาวณภัทรศิกานต์  อนันตวรพงศ์
3. นายเพิ่มพร  ลิมปิสุข
 
1. นางสาวกุลกันยา  กระจับเงิน
2. นายปัญญา  ไพเราะ
 
21 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงพิม  พรทิพย์สกุล
2. เด็กชายยศวรรธน์  องค์อุดมลักษณ์
3. เด็กหญิงเก้าแก้ว  บวบทอง
 
1. นางสาวปราณีวัลย์  สายบุดดี
2. นางสาวรมยพร  สันทัดการ
 
22 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 66 ทองแดง 12 1. นางสาววรนิษฐา  เอนกลาภถาวร
2. นางสาวอรรพี  ภู่เพ็ง
3. นางสาวอาริยา  สำสาลี
 
1. นางสาวรมยพร  สันทัดการ
2. นางสาวปราณีวัลย์  สายบุดดี
 
23 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 67 ทองแดง 8 1. เด็กชายก้องภพ  เปรี้ยวหวาน
2. เด็กหญิงณัฐธิดา  หิรัญรัตน์
3. เด็กหญิงณัฐมน  ตันตระกูล
 
1. นางสาววิรุวรรณ  ลือชา
2. นายวรวุฒิ  บุตรศาสตร์
 
24 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 61 ทองแดง 14 1. นางสาวธนิยา  หมอแสน
2. นางสาวนารีรัตน์  แป้งหอม
3. นางสาวพราวฉัตร  ตรงสันติพงศ์
 
1. นางษิรากร  ซีโฮ่
 
25 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 76.6 เงิน 10 1. เด็กหญิงกวินรัฏฐ์  จันทร์แดง
2. เด็กหญิงชนิกานต์  วงศ์พิพันธ์
3. เด็กหญิงสุวิชญา  สวนปรารมณ์
 
1. นางระวีวรรณ  สินธุพงษ์
2. นางสาวกัญธนวีณ์  หมีนหลำ
 
26 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 79 เงิน 8 1. นางสาวกัลญา  ชนะชัย
2. นางสาวธิติพันธ์  ทองนำ
3. นางสาวเจนจิรา  ชอบเย็น
 
1. นางสาวละมุล  ตาลกุล
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงจิรัญญา  ไชยโย
 
27 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 54.75 เข้าร่วม 10 1. เด็กหญิงธนัสดา  วัฒนะตระกูล
2. เด็กหญิงรุจจิรา  แหลมไธสง
 
1. นางสาววิรุวรรณ  ลือชา
2. นายวรวุฒิ  บุตรศาสตร์
 
28 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 -1 - 1. เด็กชายจิรวัฒน์  เลิศสิริสุข
2. เด็กชายไพศาล  จอมบรรพต
 
1. นายสุรเชษฐ  อ้นเพ็ง
 
29 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายกรธวัช  ดวงประทีป
2. เด็กชายอัครพนธ์  ขันขจร
 
1. นายเศวตฉัตร  บุญภิละ
 
30 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายชิษณุพงศ์  สมนึกวันไพโรจน์
2. เด็กชายณัฐวัตร  ภัทรฐิติเดชา
 
1. นายอนันต์  ปิงยศ
 
31 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6 -1 - 1. นายชัยวุฒิ  รัตนสิทธ์
2. นายนันทวัฒน์  ทัดทอง
3. นายพสุธา  มีบรรจง
 
1. นายอนันต์  ปิงยศ
2. นายเศวตฉัตร  บุญภิละ
 
32 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 94.16 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกัญญารัตน์  โพธิพฤษ์
2. นางสาวนัฐฐาวดี  ภักดิ์ชัยภูมิ
3. นางสาวน้ำทิพย์  ชะนะวงค์
4. นางสาวสิวารัตน์  วงเวียน
5. นางสาวอารียา  ผ่านพรม
 
1. นายชวนชัย  วรรณสิทธิ์
2. นางสาวจันทร์เพ็ญ  ชัยวุฒิ
 
33 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 71.33 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายวศิน  พานิชยายนต์
2. เด็กชายวุฒิชัย  ปิยรุ่ง.โรจน์
3. เด็กหญิงสุพินดา  ปัทมกุลชัย
4. เด็กหญิงหทัยชนก  อ้มชาติ
5. เด็กหญิงอภิสรา  ลิมลาภดี
 
1. นายวายุภักษ์  สิริกาญจนสกุล
2. นายนราพงษ์  มาสิก
 
34 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 91.31 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวชนม์นิภา  อนุศรี
2. นายนราศักดิ์  ขวัญมณี
3. นางสาวนฤมล  บรรลือทรัพย์
4. นายนายภาคีนัย  คล่องการพานิช
5. นางสาวผกากุล  ลุงคำ
6. นางสาวผไทมาส  ฉลาดเอื้อ
7. นายพศิน  จิรามานนท์
8. นายพิพัฒน์  จำปี
9. นายภูมัย  ลาภทวีปัญญา
10. นางสาวมณียา  พรมเพ็ญ
11. นางสาววรกานต์  อ่อนติรัญ
12. นายวรวรรณ  ศรีเจริญลาภ
13. นายวรวิทย์  มุตุมาจันทร์
14. นางสาวศศิกาญจน์  เทศมาลา
15. นายศิรวิชย์  อัครศรีประไพ
16. นายศุภสิน  ม่วงศิริ
17. นายอภิสิทธิ์  รุ่งศรี
18. นายอิทธิฤทธิ์  บุญวิจิตร
19. นางสาวอินทิรา  แอมาลี
20. นายแสงตะวัน  เรืองไชยศรี
 
1. นายชวนชัย  วรรณสิทธิ์
2. นางสาวจันทร์เพ็ญ  ชัยวุฒิ
3. นางสาวจารุวรรณ  ยิ่งยงค์
4. นางสาวจินดา  ผาดศรี
5. นายธนกฤต  พุ่มมาศ
 
35 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 85.33 ทอง 8 1. เด็กหญิงหทัยชนก  อ้มชาติ
 
1. นายชวนชัย  วรรณสิทธิ์
 
36 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 96.98 ทอง 7 1. นางสาวธนพร  ขำเจริญ
 
1. นายชวนชัย  วรรณสิทธิ์
 
37 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายณัทชยุต  แซ่เตียว
2. เด็กหญิงอาภัสรา  ทุมมา
 
1. นางพุทธิชาต  คนอยู่
2. นางสาวเกษร  ศรีทองสุข
 
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 72.6 เงิน 10 1. นางสาวจริยา  ขันทอง
2. นายธนศิลป์  เทศมาสา
 
1. นางสาวเกษร  ศรีทองสุข
2. นางพุทธิชาต  คนอยู่
 
39 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวจิรนันท์  บัวชา
2. นางสาวชนิกา  โกกลางดอน
3. เด็กชายณัฐวุฒิ  แสงทราย
4. นางสาวนวรัตน์  ปรีเปรม
5. นายนิคม  เทพสุนทร
6. นายปฐพี  ทาระเวท
7. นางสาวประกายทิพย์  ทองมนต์
8. นางสาวพฤกษา  เขียวพฤกษ์
9. เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  จันประนต
10. นางสาวสุวภัทร  ไชยเพชร
11. นางสาวหฤทัย  ศรีมงคล
12. นางสาวอารียา  สาดา
13. นางสาวอารีวัลย์  จันทร์สุวรรณ
14. นางสาวเกตน์สิรี  ศิริโสม
15. นางสาวเบญจวรรณ  เพชรล้ำ
 
1. นายธีรพัชร์  ศิลาวิโรจน์ธาดา
2. นายณัฏฐชัย  เศรษฐกุลโอฬาร
3. นางสาวพรวิมล  คงพูน
4. นายสนธยา  ปาวัน
 
40 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงนัทธมน  หาญธัญญการ
2. เด็กหญิงนิชานันท์  ชัยวิริยะอมร
 
1. นางผุสดี  โมกขวิสุทธิ์
2. นางปภาพินท์  นาภูมิ
 
41 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 71 เงิน 4 1. นางสาวชิดชนก  แสงอำนาจ
2. นางสาวญารณี  สุพานิชย์
 
1. นางผุสดี  โมกขวิสุทธิ์
2. นางปภาพินท์  นาภูมิ
 
42 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงทิพย์นภา  ภาชนะ
 
1. นางสาวมนันยา  วรรณศรีสวัสดิ์
 
43 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายนัฐวัฒน์  อาภากุล
 
1. นางสาวมนันยา  วรรณศรีสวัสดิ์
 
44 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 84 ทอง 5 1. เด็กชายสุวรัช  ทองปาน
 
1. นางสาวมนันยา  วรรณศรีสวัสดิ์
 
45 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 74 เงิน 8 1. นางสาวชฎาพร  จตุเทน
 
1. นางสาวมนันยา  วรรณศรีสวัสดิ์
 
46 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 73 เงิน 5 1. เด็กชายภาณุ  วงษ์เสน
 
1. นายญาณวุฒิ  ทิชินคุมโชค
 
47 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวพนิฎา  ประวัง
 
1. นางสาวมนันยา  วรรณศรีสวัสดิ์
 
48 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 74 เงิน 8 1. เด็กชายกฤษณพงศ์  อินฟ้าแสง
 
1. นายญาณวุฒิ  ทิชินคุมโชค
 
49 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกุลสตรี  ศรีชาวนา
 
1. นางสาวมนันยา  วรรณศรีสวัสดิ์
 
50 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 75 เงิน 8 1. เด็กหญิงบุษบา  มากบริบูรณ์
2. เด็กหญิงวราพร  ป้องเพชร
 
1. นายปริญญา  ภู่คร้าม
2. นายญาณวุฒิ  ทิชินคุมโชค
 
51 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 75 เงิน 8 1. เด็กหญิงอารยา  ฤทธิสันเทียะ
 
1. นายปริญญา  ภู่คร้าม
 
52 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 85 ทอง 5 1. นายนันทนัช  ชัยเมธนรากุล
 
1. นายวีระศักดิ์  วงศ์มโนธรรม
 
53 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 75 เงิน 4 1. เด็กหญิงกัลยา  กัณฑษา
2. เด็กหญิงจิณณพัต  บัวคลี่
3. เด็กหญิงสุภนิดา  แก้วแกมทอง
 
1. นายญาณวุฒิ  ทิชินคุมโชค
2. นายปริญญา  ภู่คร้าม
 
54 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายกิตติธร  มิสแพด
2. นายกิตติธัช  คิดเฉพาะ
3. นายนันทวัฒน์  ทัดทอง
 
1. นางสาวมนันยา  วรรณศรีสวัสดิ์
 
55 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 85.33 ทอง 5 1. นายภูวดล  ชีวะถาวร
 
1. นายไพบูลย์  เพียรพงษ์
 
56 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 88 ทอง 5 1. นางสาวเมริณี  ศรีวารี
 
1. นายไพบูลย์  เพียรพงษ์
 
57 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 85.33 ทอง 4 1. เด็กหญิงปฎิมาพร  สวนปรางค์
 
1. นายไพบูลย์  เพียรพงษ์
 
58 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 80 ทอง 4 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  แก่นท้าว
2. เด็กหญิงกุลธิดา  ศรีจักร
3. เด็กหญิงจุฑามาศ  ทองดี
4. นายธนโชติ  เพ็ชรคง
5. เด็กหญิงปนัดดา  แก่นท้าว
 
1. นายธวัชชัย  นิลประดับ
2. นายรุ่งศักดิ์  สว่างจันทร์
3. นางวัชราภา   ทองมี
 
59 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 91.33 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงปวีณา  รวมศิลป์
 
1. นายชาญ  ขุ้ยสุข
 
60 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 80.67 ทอง 4 1. นางสาวตรีลดา  กลิ่นศรีสุข
 
1. นายชาญ  ขุ้ยสุข
 
61 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 79 เงิน 4 1. นายนครินทร์  เลิศจามีกร
 
1. นายชาญ  ขุ้ยสุข
 
62 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงวรวรรณ  โพธิ์เกาะ
 
1. นายชาญ  ขุ้ยสุข
 
63 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวชนิตา  แดงสำราญ
 
1. นายชาญ  ขุ้ยสุข
 
64 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 88.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาววริศรา  ตั้งสกุลอำพร
 
1. นายชาญ  ขุ้ยสุข
 
65 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 82.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายนครินทร์  เลิศจามีกร
 
1. นายชาญ  ขุ้ยสุข
 
66 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงวรวรรณ  โพธิ์เกาะ
 
1. นายชาญ  ขุ้ยสุข
 
67 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 85.3 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวชนิตา  แดงสำราญ
 
1. นายชาญ  ขุ้ยสุข
 
68 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.6 77.5 เงิน 6 1. นางสาวณัฐฐาพร  พัฒโท
2. นายนายจิรายุ  พิชัยแพทย์
3. เด็กหญิงนุชนาถ  สุสมอน
4. นายปฏิภาณ  ล้อจิตติกุล
5. นางสาวพลอยชมพู  งามวิทย์วงศ์
6. นางสาวสุชาดา  เพ็ชรกระ
7. นายเจษฎา  พรประสิทธิ์
 
1. นางวัชราภา   ทองมี
2. นายธวัชชัย  นิลประดับ
3. นายรุ่งศักดิ์  สว่างจันทร์
 
69 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 93.33 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงณัฏฐธิดา  ฉันทนิมิ
2. เด็กหญิงณัฏฐิกา   รัตนภิญโญภาส
3. เด็กหญิงณิชาภา  เรืองไทย
4. เด็กหญิงบัณฑิตา  พวงศิริ
5. เด็กหญิงปานไพลิน  ธรรมนาม
6. เด็กหญิงภัครมัย  ดีบาล
7. เด็กหญิงอติกานต์  สุภเดช
8. เด็กหญิงอารียา  โกฎหอม
 
1. นางสาวสุภิศา  แสงอาวุธ
2. นางสาวพรวิมล  คงพูน
3. นางสาวเพ็ญผกา  นุชนนทรีย์
 
70 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายชัยรัตน์  ชุติลิมปชาติ
2. เด็กหญิงณัฏฐธิดา  ฉันทนิมิ
3. เด็กหญิงณัฏฐิกา  รัตนภิญโญภาส
4. เด็กหญิงณิชาภา  เรืองไทย
5. เด็กชายธีระพัฒน์  มีบัวงาม
6. เด็กหญิงบัณฑิตา  พวงศิริ
7. เด็กหญิงปฏิมาพร  สวนปรางค์
8. เด็กหญิงปานไพลิน  ธรรมนาม
9. เด็กหญิงภัครมัย  ดีบาล
10. เด็กชายวีระศักดิ์  อ่อนปุย
11. เด็กชายศุภากร  โทขันธ์
12. เด็กหญิงอติกานต์  สุภเดช
13. เด็กหญิงอารียา  โกฎหอม
 
1. นางสาวสุภิศา  แสงอาวุธ
2. นางสาวพรวิมล  คงพูน
3. นางสาวเพ็ญผกา  นุชนนทรีย์
4. นางสาวสนันญา  ตรีรัมย์
5. นายสรณ์ปภพ  แก้วประทาน
 
71 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. นายจักรกฤษ  หงษ์ทอง
2. นายธิปก  บางพรม
3. นายสหรัฐ  ศรีสุวรรณ
4. นายอภิสิทธิ์  เกตกำจร
5. นายเกียรติศักดิ์  อ่อนลมูล
 
1. นายไพบูลย์  เพียรพงษ์
2. นายชาญ  ขุ้ยสุข
 
72 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ 1. นายนครินทร์  เลิศจามีกร
2. นางสาวอริสรา  ชวนจิตร
 
1. นางสาวพรวิมล  คงพูน
2. นางสาวสุภิศา  แสงอาวุธ
 
73 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.1-ม.3 74.67 เงิน 11 1. เด็กหญิงอุษณิษา  วรรณทวี
 
1. นางสาวสิริรัตน์  สืบแก้ว
 
74 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.4-ม.6 94.02 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกมลวรรณ  เกษตรชาญชัย
 
1. นางนันทพร  บุญสันติสุข
 
75 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 87.99 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายภูตะวัน  กันสุธา
 
1. นางสาวสุกฤตา  อานนท์
 
76 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 79.66 เงิน 5 1. เด็กหญิงปนัดดา  พันธ์จริต
 
1. นางสาวสิริรัตน์  สืบแก้ว
 
77 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 82.66 ทอง 9 1. นางสาวสมฤดี  เฉลิมวิริยะ
 
1. นางนันทพร  บุญสันติสุข
 
78 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 80 ทอง 5 1. นายจิรศักดิ์  ถวิลผล
2. นางสาวชลิดา  รักษาคุณ
3. นางสาวฐิติรัตน์  ทองศักดิ์
4. นายทวีชัย  มากยอด
5. นางสาวอรวรัญ  นาเวียง
 
1. นางนันทพร  บุญสันติสุข
 
79 ภาษาต่างประเทศ การนำเสนอโครงงานภาษาจีน ม.4-ม.6 82.01 ทอง 5 1. นางสาววันวิสาข์  สมรัตน์
2. นางสาวเกศิณี  ท้วมกลัด
 
1. นางนันทพร  บุญสันติสุข
 
80 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายธนกฤต  ทรัพย์อุดมศิริ
2. เด็กหญิงรินรดา  คำเบ้าเมือง
 
1. นายวุฒิชาติ  จิรเดชกำจร
2. นางสาวอรุณพร  บุญนิล
 
81 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 63 ทองแดง 14 1. เด็กชายจิราวุฒิ  บัวจันทร์
2. เด็กชายธวัชชัย  ศรีส้มแก้ว
 
1. นางสาวฉวี  โคนพันธุ์
2. นางสาวสุจรรย์จิรา  ตามจิตเจริญ
 
82 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 78 เงิน 5 1. นางสาวปิยวรรณ  อินทะจันทร์
2. นางสาวอมลรดา  เจริญโชคปัญญา
 
1. นางสาวฉวี  โคนพันธุ์
2. นางสาวสุจรรย์จิรา  ตามจิตเจริญ
 
83 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์  สังข์ทอง
2. เด็กชายศุภทัต  มาเจริญ
 
1. นายวุฒิชาติ  จิรเดชกำจร
2. นางสาวอรุณพร  บุญนิล
 
84 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 71 เงิน 9 1. นางสาวต้องตา  พรหมณี
2. นายธนิศรณ์   ค้าเจริญโลหะกิจ
 
1. นายวุฒิชาติ  จิรเดชกำจร
2. นางสาวอรุณพร  บุญนิล
 
85 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 77 เงิน 13 1. เด็กหญิงกัลยรักษ์  ศรีอักษร
2. เด็กหญิงศศิวิมล  ถาวรสม
 
1. นางสาวฉวี  โคนพันธุ์
2. นางสาวสุจรรย์จิรา  ตามจิตเจริญ
 
86 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 68.67 ทองแดง 15 1. เด็กชายกรกฎ  ทัศนสกุล
2. เด็กชายคณภรณ์  บาลี
 
1. นายวุฒิชาติ  จิรเดชกำจร
2. นางสาวสุจรรย์จิรา  ตามจิตเจริญ
 
87 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 86.67 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวนันทวัน  ฤกษ์ประกอบ
2. นายสุรชัย  สังกลิ่น
 
1. นายวุฒิชาติ  จิรเดชกำจร
2. นางสาวฉวี  โคนพันธุ์
 
88 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 -1 - 1. นายธนิศรณ์   ค้าเจริญโลหะกิจ
2. นายสุรชัย  สังกลิ่น
 
1. นายวุฒิชาติ  จิรเดชกำจร
2. นางสาวอรุณพร  บุญนิล
 
89 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 10 เข้าร่วม 8 1. นายธนิศรณ์   ค้าเจริญโลหะกิจ
2. นายสุรชัย  สังกลิ่น
 
1. นายวุฒิชาติ  จิรเดชกำจร
2. นายอภิรักษ์  วรปรียากุล
 
90 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 87.67 ทอง 5 1. นายธนภัทร  เนียมกลิ่น
2. นางสาวรัตตินันท์  อติไชยไพศาล
 
1. นายอภิรักษ์  วรปรียากุล
2. นายจิรวัฒน์  เหตุเกษ
 
91 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 87.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายกิตติภูมิ  ปัดแก้ว
2. เด็กหญิงธันยพร  มั่นดี
3. เด็กหญิงเนตรนภา  กัมทอง
 
1. นางประนอม  จั่นแย้ม
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงนงนภัส  กางร่มกลาง
 
92 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 86.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวทิพย์สุดา   วจนะวงศ์สาทร
2. นางสาวปภาวี  ธนพัฒน์โภคิน
3. นางสาวปรียานุช  ม่วงศิริ
 
1. นางประนอม  จั่นแย้ม
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงนงนภัส  กางร่มกลาง
 
93 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 88.25 ทอง 7 1. นายวรวรรณ  ศรีเจริญลาภ
2. นายวรวิทย์  มุตุมาจันทร์
3. นายแสงตะวัน  เรืองไชยศรี
 
1. นางสาวปฐมา  แพร่หลาย
2. นางวิบูลย์ศิริ  ทับสุข
 
94 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 74.25 เงิน 10 1. นางสาวกมลรัตน์  ศิริสุขโภคา
2. นางสาวชลธิชา  หมีเงิน
3. นางสาวพนิตพิชา  ทองผาฐาปนา
 
1. นางอนุสรณ์   สิขัณฑกนาค
2. นางสาวจรรญา  ด้วงชาวนา
 
95 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงบุษยมาศ  จันทร์ศรีวงษ์
2. เด็กหญิงศิริวรรณ  ภูผันผิน
3. เด็กหญิงอรุณรุ่ง  กาศกระโทก
 
1. นางอนุสรณ์   สิขัณฑกนาค
2. นางสาววงเดือน  อุปชัย
 
96 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 90.33 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงวราพร  พิมพา
 
1. นางสาวจันทร์เพ็ญ  รักอนันตชัย
 
97 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 85.67 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายพัชรดนัย  สังข์คุ้ม
 
1. นางสาวธนิดา  ไชยสุนทรกิตติ
 
98 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 65 ทองแดง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงปวีร์ลดา  หาญรุ่งเรืองพันธ์
 
1. นางสาวจันทร์เพ็ญ  รักอนันตชัย
 
99 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงนิภาภัทร์  อ่วมอารีย์
 
1. นางกานต์ทิชา  มีหิรัญ
 
100 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายปุณณวัตร  วัฒนวงศ์
 
1. นางสาวศิริขวัญ  แสงเพ็ชร
 
101 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงมนัสสินี  อังสุวิโรจน์
 
1. นางสาวมนันยา  วรรณศรีสวัสดิ์
 
102 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 88.5 ทอง ชนะเลิศ 1. นายสุวิชัย  อวยพรชัยกุล
 
1. นายชาญ  ขุ้ยสุข
 
103 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.1-ม.3 91.75 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายสุวดนท์  สุดพุ่ม
 
1. นายรุ่งศักดิ์  สว่างจันทร์
 
104 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 83.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายวรเมศ  แปรงครสาร
 
1. นายวุฒินันท์  เรืองเอี่ยม
 
105 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.4-ม.6 87.5 ทอง ชนะเลิศ 1. นายณกรณ์  ชูศิริ
 
1. นายรุ่งศักดิ์  สว่างจันทร์
 
106 ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น การประกวดกลองยาว ม.4-ม.6 93.3 ทอง ชนะเลิศ 1. นายกฤษฏา  ทอนเทพ
2. นายกิตติพงษ์  สมรูป
3. นายกิตติพัฒน์  สุทธิประภา
4. นางสาวจริยา  ล้ำเลิศ
5. นางสาวญาสุมินทร์  ยิ่งสวัสดิ์
6. นางสาวณัฐธินีย์  ภูผิวนาค
7. นางสาวณัฐลดา  สนธิสืบสาย
8. นายธนพล  ประอาง
9. นางสาวธันวาทิพย์  คล่องแคล่ว
10. นายนครินทร์  เลิศจามีกร
11. นายปฏิภาณ  กลั่นศิริ
12. นายพนมพล  นวลเป้า
13. นายพีระพล  เชาวน์ดี
14. นายภานุเดช  สอนเต็ม
15. นายภูมิพัฒน์  นาคงยืน
16. นางสาวรัญญา  บุษบูรณ์
17. นางสาววรรณนิสา  สหุนาลุ
18. นายสมเกียรติ  กัลยา
19. นายสรยุทธ  ประพรม
20. นายสามล  แก้วเขียว
21. นางสาวอริสรา  ชวนจิตร
22. นางสาวอาทิตยา  พุ่มพยุง
23. นายเดชาวัต  ภักบำรุง
 
1. นายไพบูลย์  เพียรพงษ์
2. นางสาวสุภิศา  แสงอาวุธ
3. นางสาวพรวิมล  คงพูน
4. นายชาญ  ขุ้ยสุข