สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 56 เข้าร่วม 16 1. เด็กหญิงวนัชพร  ชินวงค์
 
1. นางสาวนารินทร์  วงษ์เวก
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 59 เข้าร่วม 4 1. นางสาวธนพร  ขำเจริญ
 
1. นางสาวอาทิติยา  มาลาแวจันทร์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม 1. นายธีระวุุฒิ  ม้อยจังหาร
2. นางสาวนุชนาฎ  โสภี
 
1. นางธนาภรณ์  ประพันธ์พจน์
2. นางสาวชมพูนุช  ประชาญสิทธิ์
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 26 เข้าร่วม 8 1. เด็กชายณัฐกิจ  รัตนบรรเทิง
 
1. นายมงคล  วงศ์พยัคฆ์
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 19 เข้าร่วม 12 1. นายวัชรพงศ์  ทรัพย์มงคลพร
 
1. นายชานนท์  รักปรางค์
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 55 เข้าร่วม 5 1. เด็กชายนวัตกร  เติมธีรพจน์
2. เด็กหญิงปวีณา  คำศรี
 
1. นายภัทรายุ  อยู่เจริญ
2. นางสาวปนััดดา  บุญปัญญา
 
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 30 เข้าร่วม 12 1. นางสาวกันตนา  นาคพร้อมเพชร
2. นายกิตติ์รวี  ปสันตา
 
1. นายดรณ์  สุขอนันตกุล
2. นางสาวมินตรา  โกพล
 
8 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 36 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงธันยชนก  วงศ์เจตดิลก
 
1. นางสาวดาวใจ  ศรีสอาด
 
9 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 24 เข้าร่วม 15 1. นางสาวธิราพร  พันนิล
 
1. นางสาวนิ่มนวล  แดงบรรดิษฐ
 
10 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 53.7 เข้าร่วม 4 1. เด็กหญิงนัทธนันท์  สดสี
2. เด็กชายปรินทร์  ศิริวัฒนาโกวิท
3. เด็กหญิงศุภานิช  ลิ้มเจริญพานิช
 
1. นายเอกภพ  สร้อยฟ้า
2. นางสาวพิชญา  เจริญผล
 
11 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 52.75 เข้าร่วม 5 1. นางสาวชวัลญา  อยู่ประเสริฐ
2. นางสาวณภัทรศิกานต์  อนันตวรพงศ์
3. นายเพิ่มพร  ลิมปิสุข
 
1. นางสาวกุลกันยา  กระจับเงิน
2. นายปัญญา  ไพเราะ
 
12 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 54.75 เข้าร่วม 10 1. เด็กหญิงธนัสดา  วัฒนะตระกูล
2. เด็กหญิงรุจจิรา  แหลมไธสง
 
1. นางสาววิรุวรรณ  ลือชา
2. นายวรวุฒิ  บุตรศาสตร์
 
13 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 10 เข้าร่วม 8 1. นายธนิศรณ์   ค้าเจริญโลหะกิจ
2. นายสุรชัย  สังกลิ่น
 
1. นายวุฒิชาติ  จิรเดชกำจร
2. นายอภิรักษ์  วรปรียากุล