สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : เน€เธ˜เธ‡เน€เธ˜เธ”เน€เธ˜โ€”เน€เธ˜เธ‚เน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธˆเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธŠเน€เธ˜โ€ขเน€เธ˜เธƒเน€เธ™๏ฟฝ

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 66 ทองแดง 12 1. นางสาววรนิษฐา  เอนกลาภถาวร
2. นางสาวอรรพี  ภู่เพ็ง
3. นางสาวอาริยา  สำสาลี
 
1. นางสาวรมยพร  สันทัดการ
2. นางสาวปราณีวัลย์  สายบุดดี
 
2 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 67 ทองแดง 8 1. เด็กชายก้องภพ  เปรี้ยวหวาน
2. เด็กหญิงณัฐธิดา  หิรัญรัตน์
3. เด็กหญิงณัฐมน  ตันตระกูล
 
1. นางสาววิรุวรรณ  ลือชา
2. นายวรวุฒิ  บุตรศาสตร์
 
3 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 61 ทองแดง 14 1. นางสาวธนิยา  หมอแสน
2. นางสาวนารีรัตน์  แป้งหอม
3. นางสาวพราวฉัตร  ตรงสันติพงศ์
 
1. นางษิรากร  ซีโฮ่