สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 64 ทองแดง 16 1. เด็กหญิงภัคจิรา  อรดี
 
1. นางสาวนารีรัตน์  เครือสังข์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 68 ทองแดง 14 1. นางสาววราพร  ปัญญาแปง
 
1. นายประจักษ์  น้อยเหนื่อย
 
3 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 65.5 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงกนกรัตน์  หอมสุวรรณ
2. เด็กหญิงชลดา  แผ้วโคกสูง
3. เด็กหญิงอทิตยา  เสโพธิ์
 
1. นางสาวอัญชนา  โพธิพลากร
2. นางสาววาสนา  วงษาไชย
 
4 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 66 ทองแดง 12 1. นางสาววรนิษฐา  เอนกลาภถาวร
2. นางสาวอรรพี  ภู่เพ็ง
3. นางสาวอาริยา  สำสาลี
 
1. นางสาวรมยพร  สันทัดการ
2. นางสาวปราณีวัลย์  สายบุดดี
 
5 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 67 ทองแดง 8 1. เด็กชายก้องภพ  เปรี้ยวหวาน
2. เด็กหญิงณัฐธิดา  หิรัญรัตน์
3. เด็กหญิงณัฐมน  ตันตระกูล
 
1. นางสาววิรุวรรณ  ลือชา
2. นายวรวุฒิ  บุตรศาสตร์
 
6 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 61 ทองแดง 14 1. นางสาวธนิยา  หมอแสน
2. นางสาวนารีรัตน์  แป้งหอม
3. นางสาวพราวฉัตร  ตรงสันติพงศ์
 
1. นางษิรากร  ซีโฮ่
 
7 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 63 ทองแดง 14 1. เด็กชายจิราวุฒิ  บัวจันทร์
2. เด็กชายธวัชชัย  ศรีส้มแก้ว
 
1. นางสาวฉวี  โคนพันธุ์
2. นางสาวสุจรรย์จิรา  ตามจิตเจริญ
 
8 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 68.67 ทองแดง 15 1. เด็กชายกรกฎ  ทัศนสกุล
2. เด็กชายคณภรณ์  บาลี
 
1. นายวุฒิชาติ  จิรเดชกำจร
2. นางสาวสุจรรย์จิรา  ตามจิตเจริญ
 
9 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 65 ทองแดง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงปวีร์ลดา  หาญรุ่งเรืองพันธ์
 
1. นางสาวจันทร์เพ็ญ  รักอนันตชัย