สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 73 เงิน 18 1. เด็กหญิงศิริกัญญา  หลงทอง
 
1. นางวรรณภา  ทรงเสรีย์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวผกากุล  ลุงคำ
2. นายพงษ์ศักดิ์  ทวีฤทธิคุณชัย
3. นายอิทธิฤทธิ์  บุญวิจิตร
 
1. นางสาวสุกาญจนา  คุปต์ตระกูล
2. นางสาวผุสดี  พูลสุขกล่ำ
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 72 เงิน 6 1. เด็กหญิงกชามาส  ปิ่นแก้ว
2. เด็กหญิงพรรพษา  ปลั่งบุญมี
 
1. นางสาวจารุณี  ไทยทองหลาง
2. นางสาวศิริพร  วงษ์ภักดี
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 76.6 เงิน 10 1. เด็กหญิงกวินรัฏฐ์  จันทร์แดง
2. เด็กหญิงชนิกานต์  วงศ์พิพันธ์
3. เด็กหญิงสุวิชญา  สวนปรารมณ์
 
1. นางระวีวรรณ  สินธุพงษ์
2. นางสาวกัญธนวีณ์  หมีนหลำ
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 79 เงิน 8 1. นางสาวกัลญา  ชนะชัย
2. นางสาวธิติพันธ์  ทองนำ
3. นางสาวเจนจิรา  ชอบเย็น
 
1. นางสาวละมุล  ตาลกุล
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงจิรัญญา  ไชยโย
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 71.33 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายวศิน  พานิชยายนต์
2. เด็กชายวุฒิชัย  ปิยรุ่ง.โรจน์
3. เด็กหญิงสุพินดา  ปัทมกุลชัย
4. เด็กหญิงหทัยชนก  อ้มชาติ
5. เด็กหญิงอภิสรา  ลิมลาภดี
 
1. นายวายุภักษ์  สิริกาญจนสกุล
2. นายนราพงษ์  มาสิก
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 72.6 เงิน 10 1. นางสาวจริยา  ขันทอง
2. นายธนศิลป์  เทศมาสา
 
1. นางสาวเกษร  ศรีทองสุข
2. นางพุทธิชาต  คนอยู่
 
8 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงนัทธมน  หาญธัญญการ
2. เด็กหญิงนิชานันท์  ชัยวิริยะอมร
 
1. นางผุสดี  โมกขวิสุทธิ์
2. นางปภาพินท์  นาภูมิ
 
9 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 71 เงิน 4 1. นางสาวชิดชนก  แสงอำนาจ
2. นางสาวญารณี  สุพานิชย์
 
1. นางผุสดี  โมกขวิสุทธิ์
2. นางปภาพินท์  นาภูมิ
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 74 เงิน 8 1. นางสาวชฎาพร  จตุเทน
 
1. นางสาวมนันยา  วรรณศรีสวัสดิ์
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 73 เงิน 5 1. เด็กชายภาณุ  วงษ์เสน
 
1. นายญาณวุฒิ  ทิชินคุมโชค
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 74 เงิน 8 1. เด็กชายกฤษณพงศ์  อินฟ้าแสง
 
1. นายญาณวุฒิ  ทิชินคุมโชค
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 75 เงิน 8 1. เด็กหญิงบุษบา  มากบริบูรณ์
2. เด็กหญิงวราพร  ป้องเพชร
 
1. นายปริญญา  ภู่คร้าม
2. นายญาณวุฒิ  ทิชินคุมโชค
 
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 75 เงิน 8 1. เด็กหญิงอารยา  ฤทธิสันเทียะ
 
1. นายปริญญา  ภู่คร้าม
 
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 75 เงิน 4 1. เด็กหญิงกัลยา  กัณฑษา
2. เด็กหญิงจิณณพัต  บัวคลี่
3. เด็กหญิงสุภนิดา  แก้วแกมทอง
 
1. นายญาณวุฒิ  ทิชินคุมโชค
2. นายปริญญา  ภู่คร้าม
 
16 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 79 เงิน 4 1. นายนครินทร์  เลิศจามีกร
 
1. นายชาญ  ขุ้ยสุข
 
17 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.6 77.5 เงิน 6 1. นางสาวณัฐฐาพร  พัฒโท
2. นายนายจิรายุ  พิชัยแพทย์
3. เด็กหญิงนุชนาถ  สุสมอน
4. นายปฏิภาณ  ล้อจิตติกุล
5. นางสาวพลอยชมพู  งามวิทย์วงศ์
6. นางสาวสุชาดา  เพ็ชรกระ
7. นายเจษฎา  พรประสิทธิ์
 
1. นางวัชราภา   ทองมี
2. นายธวัชชัย  นิลประดับ
3. นายรุ่งศักดิ์  สว่างจันทร์
 
18 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.1-ม.3 74.67 เงิน 11 1. เด็กหญิงอุษณิษา  วรรณทวี
 
1. นางสาวสิริรัตน์  สืบแก้ว
 
19 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 79.66 เงิน 5 1. เด็กหญิงปนัดดา  พันธ์จริต
 
1. นางสาวสิริรัตน์  สืบแก้ว
 
20 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 78 เงิน 5 1. นางสาวปิยวรรณ  อินทะจันทร์
2. นางสาวอมลรดา  เจริญโชคปัญญา
 
1. นางสาวฉวี  โคนพันธุ์
2. นางสาวสุจรรย์จิรา  ตามจิตเจริญ
 
21 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 71 เงิน 9 1. นางสาวต้องตา  พรหมณี
2. นายธนิศรณ์   ค้าเจริญโลหะกิจ
 
1. นายวุฒิชาติ  จิรเดชกำจร
2. นางสาวอรุณพร  บุญนิล
 
22 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 77 เงิน 13 1. เด็กหญิงกัลยรักษ์  ศรีอักษร
2. เด็กหญิงศศิวิมล  ถาวรสม
 
1. นางสาวฉวี  โคนพันธุ์
2. นางสาวสุจรรย์จิรา  ตามจิตเจริญ
 
23 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 74.25 เงิน 10 1. นางสาวกมลรัตน์  ศิริสุขโภคา
2. นางสาวชลธิชา  หมีเงิน
3. นางสาวพนิตพิชา  ทองผาฐาปนา
 
1. นางอนุสรณ์   สิขัณฑกนาค
2. นางสาวจรรญา  ด้วงชาวนา