สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวณัฐมน  ศรีทิพย์
 
1. นางสาวแสงเดือน  ชัยเชิดชู
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงประกายทิพย์  รัศมีจันทร์
 
1. นายอิทธิโชค  นาคสนอง
 
3 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 85 ทอง 6 1. นางสาวกนกภรณ์  สืบพลาย
2. นางสาวจิรัชญา  แผ้วโคกสูง
3. นางสาวแจ่มนภา  วิชยประชา
 
1. นางสาววาสนา  วงษาไชย
2. นายปิยะพล  พลับวังกล่ำ
 
4 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงพิม  พรทิพย์สกุล
2. เด็กชายยศวรรธน์  องค์อุดมลักษณ์
3. เด็กหญิงเก้าแก้ว  บวบทอง
 
1. นางสาวปราณีวัลย์  สายบุดดี
2. นางสาวรมยพร  สันทัดการ
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 94.16 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกัญญารัตน์  โพธิพฤษ์
2. นางสาวนัฐฐาวดี  ภักดิ์ชัยภูมิ
3. นางสาวน้ำทิพย์  ชะนะวงค์
4. นางสาวสิวารัตน์  วงเวียน
5. นางสาวอารียา  ผ่านพรม
 
1. นายชวนชัย  วรรณสิทธิ์
2. นางสาวจันทร์เพ็ญ  ชัยวุฒิ
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 91.31 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวชนม์นิภา  อนุศรี
2. นายนราศักดิ์  ขวัญมณี
3. นางสาวนฤมล  บรรลือทรัพย์
4. นายนายภาคีนัย  คล่องการพานิช
5. นางสาวผกากุล  ลุงคำ
6. นางสาวผไทมาส  ฉลาดเอื้อ
7. นายพศิน  จิรามานนท์
8. นายพิพัฒน์  จำปี
9. นายภูมัย  ลาภทวีปัญญา
10. นางสาวมณียา  พรมเพ็ญ
11. นางสาววรกานต์  อ่อนติรัญ
12. นายวรวรรณ  ศรีเจริญลาภ
13. นายวรวิทย์  มุตุมาจันทร์
14. นางสาวศศิกาญจน์  เทศมาลา
15. นายศิรวิชย์  อัครศรีประไพ
16. นายศุภสิน  ม่วงศิริ
17. นายอภิสิทธิ์  รุ่งศรี
18. นายอิทธิฤทธิ์  บุญวิจิตร
19. นางสาวอินทิรา  แอมาลี
20. นายแสงตะวัน  เรืองไชยศรี
 
1. นายชวนชัย  วรรณสิทธิ์
2. นางสาวจันทร์เพ็ญ  ชัยวุฒิ
3. นางสาวจารุวรรณ  ยิ่งยงค์
4. นางสาวจินดา  ผาดศรี
5. นายธนกฤต  พุ่มมาศ
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 85.33 ทอง 8 1. เด็กหญิงหทัยชนก  อ้มชาติ
 
1. นายชวนชัย  วรรณสิทธิ์
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 96.98 ทอง 7 1. นางสาวธนพร  ขำเจริญ
 
1. นายชวนชัย  วรรณสิทธิ์
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายณัทชยุต  แซ่เตียว
2. เด็กหญิงอาภัสรา  ทุมมา
 
1. นางพุทธิชาต  คนอยู่
2. นางสาวเกษร  ศรีทองสุข
 
10 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวจิรนันท์  บัวชา
2. นางสาวชนิกา  โกกลางดอน
3. เด็กชายณัฐวุฒิ  แสงทราย
4. นางสาวนวรัตน์  ปรีเปรม
5. นายนิคม  เทพสุนทร
6. นายปฐพี  ทาระเวท
7. นางสาวประกายทิพย์  ทองมนต์
8. นางสาวพฤกษา  เขียวพฤกษ์
9. เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  จันประนต
10. นางสาวสุวภัทร  ไชยเพชร
11. นางสาวหฤทัย  ศรีมงคล
12. นางสาวอารียา  สาดา
13. นางสาวอารีวัลย์  จันทร์สุวรรณ
14. นางสาวเกตน์สิรี  ศิริโสม
15. นางสาวเบญจวรรณ  เพชรล้ำ
 
1. นายธีรพัชร์  ศิลาวิโรจน์ธาดา
2. นายณัฏฐชัย  เศรษฐกุลโอฬาร
3. นางสาวพรวิมล  คงพูน
4. นายสนธยา  ปาวัน
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงทิพย์นภา  ภาชนะ
 
1. นางสาวมนันยา  วรรณศรีสวัสดิ์
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายนัฐวัฒน์  อาภากุล
 
1. นางสาวมนันยา  วรรณศรีสวัสดิ์
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 84 ทอง 5 1. เด็กชายสุวรัช  ทองปาน
 
1. นางสาวมนันยา  วรรณศรีสวัสดิ์
 
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวพนิฎา  ประวัง
 
1. นางสาวมนันยา  วรรณศรีสวัสดิ์
 
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกุลสตรี  ศรีชาวนา
 
1. นางสาวมนันยา  วรรณศรีสวัสดิ์
 
16 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 85 ทอง 5 1. นายนันทนัช  ชัยเมธนรากุล
 
1. นายวีระศักดิ์  วงศ์มโนธรรม
 
17 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายกิตติธร  มิสแพด
2. นายกิตติธัช  คิดเฉพาะ
3. นายนันทวัฒน์  ทัดทอง
 
1. นางสาวมนันยา  วรรณศรีสวัสดิ์
 
18 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 85.33 ทอง 5 1. นายภูวดล  ชีวะถาวร
 
1. นายไพบูลย์  เพียรพงษ์
 
19 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 88 ทอง 5 1. นางสาวเมริณี  ศรีวารี
 
1. นายไพบูลย์  เพียรพงษ์
 
20 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 85.33 ทอง 4 1. เด็กหญิงปฎิมาพร  สวนปรางค์
 
1. นายไพบูลย์  เพียรพงษ์
 
21 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 80 ทอง 4 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  แก่นท้าว
2. เด็กหญิงกุลธิดา  ศรีจักร
3. เด็กหญิงจุฑามาศ  ทองดี
4. นายธนโชติ  เพ็ชรคง
5. เด็กหญิงปนัดดา  แก่นท้าว
 
1. นายธวัชชัย  นิลประดับ
2. นายรุ่งศักดิ์  สว่างจันทร์
3. นางวัชราภา   ทองมี
 
22 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 91.33 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงปวีณา  รวมศิลป์
 
1. นายชาญ  ขุ้ยสุข
 
23 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 80.67 ทอง 4 1. นางสาวตรีลดา  กลิ่นศรีสุข
 
1. นายชาญ  ขุ้ยสุข
 
24 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงวรวรรณ  โพธิ์เกาะ
 
1. นายชาญ  ขุ้ยสุข
 
25 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวชนิตา  แดงสำราญ
 
1. นายชาญ  ขุ้ยสุข
 
26 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 88.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาววริศรา  ตั้งสกุลอำพร
 
1. นายชาญ  ขุ้ยสุข
 
27 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 82.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายนครินทร์  เลิศจามีกร
 
1. นายชาญ  ขุ้ยสุข
 
28 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงวรวรรณ  โพธิ์เกาะ
 
1. นายชาญ  ขุ้ยสุข
 
29 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 85.3 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวชนิตา  แดงสำราญ
 
1. นายชาญ  ขุ้ยสุข
 
30 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 93.33 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงณัฏฐธิดา  ฉันทนิมิ
2. เด็กหญิงณัฏฐิกา   รัตนภิญโญภาส
3. เด็กหญิงณิชาภา  เรืองไทย
4. เด็กหญิงบัณฑิตา  พวงศิริ
5. เด็กหญิงปานไพลิน  ธรรมนาม
6. เด็กหญิงภัครมัย  ดีบาล
7. เด็กหญิงอติกานต์  สุภเดช
8. เด็กหญิงอารียา  โกฎหอม
 
1. นางสาวสุภิศา  แสงอาวุธ
2. นางสาวพรวิมล  คงพูน
3. นางสาวเพ็ญผกา  นุชนนทรีย์
 
31 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายชัยรัตน์  ชุติลิมปชาติ
2. เด็กหญิงณัฏฐธิดา  ฉันทนิมิ
3. เด็กหญิงณัฏฐิกา  รัตนภิญโญภาส
4. เด็กหญิงณิชาภา  เรืองไทย
5. เด็กชายธีระพัฒน์  มีบัวงาม
6. เด็กหญิงบัณฑิตา  พวงศิริ
7. เด็กหญิงปฏิมาพร  สวนปรางค์
8. เด็กหญิงปานไพลิน  ธรรมนาม
9. เด็กหญิงภัครมัย  ดีบาล
10. เด็กชายวีระศักดิ์  อ่อนปุย
11. เด็กชายศุภากร  โทขันธ์
12. เด็กหญิงอติกานต์  สุภเดช
13. เด็กหญิงอารียา  โกฎหอม
 
1. นางสาวสุภิศา  แสงอาวุธ
2. นางสาวพรวิมล  คงพูน
3. นางสาวเพ็ญผกา  นุชนนทรีย์
4. นางสาวสนันญา  ตรีรัมย์
5. นายสรณ์ปภพ  แก้วประทาน
 
32 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. นายจักรกฤษ  หงษ์ทอง
2. นายธิปก  บางพรม
3. นายสหรัฐ  ศรีสุวรรณ
4. นายอภิสิทธิ์  เกตกำจร
5. นายเกียรติศักดิ์  อ่อนลมูล
 
1. นายไพบูลย์  เพียรพงษ์
2. นายชาญ  ขุ้ยสุข
 
33 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ 1. นายนครินทร์  เลิศจามีกร
2. นางสาวอริสรา  ชวนจิตร
 
1. นางสาวพรวิมล  คงพูน
2. นางสาวสุภิศา  แสงอาวุธ
 
34 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.4-ม.6 94.02 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกมลวรรณ  เกษตรชาญชัย
 
1. นางนันทพร  บุญสันติสุข
 
35 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 87.99 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายภูตะวัน  กันสุธา
 
1. นางสาวสุกฤตา  อานนท์
 
36 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 82.66 ทอง 9 1. นางสาวสมฤดี  เฉลิมวิริยะ
 
1. นางนันทพร  บุญสันติสุข
 
37 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 80 ทอง 5 1. นายจิรศักดิ์  ถวิลผล
2. นางสาวชลิดา  รักษาคุณ
3. นางสาวฐิติรัตน์  ทองศักดิ์
4. นายทวีชัย  มากยอด
5. นางสาวอรวรัญ  นาเวียง
 
1. นางนันทพร  บุญสันติสุข
 
38 ภาษาต่างประเทศ การนำเสนอโครงงานภาษาจีน ม.4-ม.6 82.01 ทอง 5 1. นางสาววันวิสาข์  สมรัตน์
2. นางสาวเกศิณี  ท้วมกลัด
 
1. นางนันทพร  บุญสันติสุข
 
39 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 86.67 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวนันทวัน  ฤกษ์ประกอบ
2. นายสุรชัย  สังกลิ่น
 
1. นายวุฒิชาติ  จิรเดชกำจร
2. นางสาวฉวี  โคนพันธุ์
 
40 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 87.67 ทอง 5 1. นายธนภัทร  เนียมกลิ่น
2. นางสาวรัตตินันท์  อติไชยไพศาล
 
1. นายอภิรักษ์  วรปรียากุล
2. นายจิรวัฒน์  เหตุเกษ
 
41 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 87.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายกิตติภูมิ  ปัดแก้ว
2. เด็กหญิงธันยพร  มั่นดี
3. เด็กหญิงเนตรนภา  กัมทอง
 
1. นางประนอม  จั่นแย้ม
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงนงนภัส  กางร่มกลาง
 
42 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 86.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวทิพย์สุดา   วจนะวงศ์สาทร
2. นางสาวปภาวี  ธนพัฒน์โภคิน
3. นางสาวปรียานุช  ม่วงศิริ
 
1. นางประนอม  จั่นแย้ม
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงนงนภัส  กางร่มกลาง
 
43 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 88.25 ทอง 7 1. นายวรวรรณ  ศรีเจริญลาภ
2. นายวรวิทย์  มุตุมาจันทร์
3. นายแสงตะวัน  เรืองไชยศรี
 
1. นางสาวปฐมา  แพร่หลาย
2. นางวิบูลย์ศิริ  ทับสุข
 
44 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงบุษยมาศ  จันทร์ศรีวงษ์
2. เด็กหญิงศิริวรรณ  ภูผันผิน
3. เด็กหญิงอรุณรุ่ง  กาศกระโทก
 
1. นางอนุสรณ์   สิขัณฑกนาค
2. นางสาววงเดือน  อุปชัย
 
45 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 90.33 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงวราพร  พิมพา
 
1. นางสาวจันทร์เพ็ญ  รักอนันตชัย
 
46 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 85.67 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายพัชรดนัย  สังข์คุ้ม
 
1. นางสาวธนิดา  ไชยสุนทรกิตติ
 
47 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงนิภาภัทร์  อ่วมอารีย์
 
1. นางกานต์ทิชา  มีหิรัญ
 
48 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายปุณณวัตร  วัฒนวงศ์
 
1. นางสาวศิริขวัญ  แสงเพ็ชร
 
49 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงมนัสสินี  อังสุวิโรจน์
 
1. นางสาวมนันยา  วรรณศรีสวัสดิ์
 
50 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 88.5 ทอง ชนะเลิศ 1. นายสุวิชัย  อวยพรชัยกุล
 
1. นายชาญ  ขุ้ยสุข
 
51 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.1-ม.3 91.75 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายสุวดนท์  สุดพุ่ม
 
1. นายรุ่งศักดิ์  สว่างจันทร์
 
52 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 83.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายวรเมศ  แปรงครสาร
 
1. นายวุฒินันท์  เรืองเอี่ยม
 
53 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.4-ม.6 87.5 ทอง ชนะเลิศ 1. นายณกรณ์  ชูศิริ
 
1. นายรุ่งศักดิ์  สว่างจันทร์
 
54 ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น การประกวดกลองยาว ม.4-ม.6 93.3 ทอง ชนะเลิศ 1. นายกฤษฏา  ทอนเทพ
2. นายกิตติพงษ์  สมรูป
3. นายกิตติพัฒน์  สุทธิประภา
4. นางสาวจริยา  ล้ำเลิศ
5. นางสาวญาสุมินทร์  ยิ่งสวัสดิ์
6. นางสาวณัฐธินีย์  ภูผิวนาค
7. นางสาวณัฐลดา  สนธิสืบสาย
8. นายธนพล  ประอาง
9. นางสาวธันวาทิพย์  คล่องแคล่ว
10. นายนครินทร์  เลิศจามีกร
11. นายปฏิภาณ  กลั่นศิริ
12. นายพนมพล  นวลเป้า
13. นายพีระพล  เชาวน์ดี
14. นายภานุเดช  สอนเต็ม
15. นายภูมิพัฒน์  นาคงยืน
16. นางสาวรัญญา  บุษบูรณ์
17. นางสาววรรณนิสา  สหุนาลุ
18. นายสมเกียรติ  กัลยา
19. นายสรยุทธ  ประพรม
20. นายสามล  แก้วเขียว
21. นางสาวอริสรา  ชวนจิตร
22. นางสาวอาทิตยา  พุ่มพยุง
23. นายเดชาวัต  ภักบำรุง
 
1. นายไพบูลย์  เพียรพงษ์
2. นางสาวสุภิศา  แสงอาวุธ
3. นางสาวพรวิมล  คงพูน
4. นายชาญ  ขุ้ยสุข