สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนมัธยมวัดมกุฎกษัตริย์ สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : เน€เธ˜เธ‡เน€เธ˜เธ”เน€เธ˜โ€”เน€เธ˜เธ‚เน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธˆเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธŠเน€เธ˜โ€ขเน€เธ˜เธƒเน€เธ™๏ฟฝ

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 36 เข้าร่วม 12 1. เด็กหญิงจันทรจิรา  ประทุมรัตน์
2. เด็กหญิงชลันตา  สมบูรณ์
3. เด็กชายอาทิตย์ชยางกูร  กันภัย
 
1. นางสาวขวัญสุดา  ประวะภูโต
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 21 เข้าร่วม 26 1. นายนภวัฒน์  สืบนุสรณ์
2. นายพงศกร  คำวัง
3. นายพิสิษฐ์  หลิน
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสุรินทร์  บรรเริงเสนาะ
2. นางเรวดี  ไกรฤกษ์
 
3 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 63 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงกชกร  สิมมา
2. เด็กหญิงจิตติมาพร  เผือกยิ้ม
3. เด็กหญิงบุญญารัตน์  โพธิ์ไซย์
 
1. นางรัชนี  บุญรัมย์
 
4 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 63 ทองแดง 15 1. นายมาวิน  จันทร์สวัสดิ์
2. นายสัณหวัจน์  จิตตะทัต
3. นางสาวเมธาวี  เวฬุวนารักษ์
 
1. นางษมากร  บุญยงค์
 
5 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 -1 - 1. นายซัน  ปุณเปลิน
2. นางสาวธัญธรณ์  งามชาญชัยกุล
3. นายอนิรุฒน์  อรัญสาร
 
1. นายสุทธิพงศ์  อาศิรพจน์
 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 75.5 เงิน 8 1. เด็กชายณัฐดนัย  สอนเลิศ
2. เด็กชายนพพร  พุทธเจริญ
3. เด็กชายอาทิตย์พิชยางกูร  กันภัย
 
1. นางสาวพอดี  แสไพศาล
 
7 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 81.5 ทอง 9 1. นายชุติพนธ์  สาระมิตร
2. นางสาวบุษกร  โคสกฤษณ์
3. นางสาวสุพิชญา  สุขเสริม
 
1. นายประเสริฐ  โฆษวิฑิตกุล
 
8 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 83.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายภูธเนศ  ประสิทธิ์สิน
2. เด็กชายวทัญญู  สอดศรี
 
1. นายประเสริฐ  โฆษวิฑิตกุล
 
9 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 -1 - 1. นายจิระศักดิ์  คำประวัติ
2. นางสาวสิดาพร  ทองคำปั้น
 
1. นายประเสริฐ  โฆษวิฑิตกุล
 
10 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 13.42 เข้าร่วม 8 1. เด็กชายนพรุจ  สุขป้อม
2. เด็กชายปฏิภาณ  แก้วโอภาส
 
1. นางสาวสุชีรา  ใจหวัง
 
11 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายนพดล  แจ้งพลอย
2. เด็กชายมานะ  โชคสิริมงคลกุล
 
1. นางสาวชิดชนก  ทองเดช
 
12 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6 -1 - 1. นายณปภัช  เขียวอ่อน
2. นายธีระวัฒน์   สอนสูญ
3. นายอัครเดช  คำสิทธิ์
 
1. นางสาวอัญชลี  ชูช่วย